Meddelanden | Page 4 | Skogscentralen

Meddelanden

5.6.2018
Finlands skogscentral följer upp kvaliteten på naturvården med hjälp av årliga granskningar i privatskogar. Granskningsresultaten från år 2017 visar att avverkningarna och skogsförnyelserna hade genomförts utmärkt eller bra med hänsyn till naturvården på hela 79 procent av de inventerade objekten. Kvaliteten på naturvården i privatskogarna förbättrades i jämn takt fram till år 2005, varefter trenden har varit något sjunkande.
4.6.2018
Skogsbruk med olikåldriga trädbestånd vinner sakta men säkert mark i de privatägda skogarna. Under perioden januari till maj i år steg andelen plockhuggning och luckhuggning till 3,7 procent av alla planerade avverkningar. I största delen av landets privatskogar gör man ändå traditionella gallringar och slutavverkningar. Kontinuerlig beståndsvård, det vill säga skogsbruk med olikåldriga bestånd, kommer sannolikt att bli vanligare under de kommande åren eftersom allt fler skogsägare vill behålla kronslutenheten på åtminstone en del av sina ägor.
25.5.2018
Skogsindustrins investeringar har fått behovet av virkesråvara att öka med ungefär 10 miljoner kubikmeter, och detta har gett virkeshandeln ett kraftigt lyft de senaste åren. Också i år har handeln ökat. Utbudet av timmer och massaved var större i januari-april jämfört med motsvarande period i fjol. I norra och östra Finland bidrog dessutom snöskadorna till de ökade avverkningsvolymerna.
24.5.2018
Skogscentralen inleder nya inventeringar av privatskogar på olika håll i landet och återupptar inventeringsprojekt som inleddes i fjol. Cirka 5,3 miljoner hektar inventeras för att samla in data om skogstillgångarna. Flygfotograferingen och laserskanningen görs i samarbete med Lantmäteriverket och Forststyrelsen. I år är området som ska fjärrkarteras ovanligt stort eftersom det dåliga vädret de senaste somrarna har satt stopp för flera planerade flygningar. I samband med inventeringen gör Skogscentralens personal också mätningar på provytor i skogen.
23.5.2018
Finlands skogscentral har utvecklat sin personals arbetslivskunskaper på ett nytt sätt, med hjälp av mikroinlärning. Under projektet Minä ja Me skapade Skogscentralen ett verktyg som är tillgängligt också för andra skogsorganisationer.
22.5.2018
Skogsägarna har planerat att avverka skog på ett nästan 16 000 hektars område på grund av skador som de tunga snömassorna vållade i vintras. Avverkningarna väntas ge 1,6 miljoner kubikmeter virke med ett sammanlagt försäljningsvärde på 45–50 miljoner euro. Försäljningsbortfallet som upplegan orsakar är cirka 7–10 miljoner euro. Där det är som värst har nästan alla träd på flera hektar brustit.
21.5.2018
Team RoadsML avgick med segern i skogsutmaningen Hack the Forest Data, som ingick i helgens Ultrahack-evenemang. Appen som teamet utvecklat sammanför öppen skoglig information med information om vägnätet. Med hjälp av appen kan man utreda skicket på skogsvägarna och tillgången på avverkningsdugliga bestånd. Skoglig information som administreras av Finlands Skogscentral har kunnat utnyttjas ännu effektivare sedan 1.3.2018 när ändringarna i lagen om skoglig information trädde i kraft. Sådan skoglig information som betraktas som miljöinformation står i fortsättningen till förfogande på de nya sidorna om öppen information i tjänsten MinSkog.fi. Under Ultrahack-veckoslutet som hölls på Airo Island i Helsingfors gav deltagarna förslag till nya tjänster som utnyttjar öppen skoglig information.
18.5.2018
Skogsplanteringssäsongen har kommit igång i nästan hela landet. I vår sätts plantor på uppskattningsvis 80 000 hektar och frön sås på cirka 25 000 hektar. Skogen belönar den som är snabb att anlägga ett nytt plantbestånd och den som ser till att arbetet utförs omsorgsfullt. Förnyelseytan ska helst inte stå improduktiv en enda växtperiod, eftersom öppna ytor snabbt invaderas av gräs och sly.
17.5.2018
Kemera-stödet för grundliga förbättringar av enskilda vägar och byggande av nya skogsvägar stiger från och med 1.6.2018 i södra och mellersta Finland. Finlands skogscentral kan ta emot ansökningar om det förhöjda stödet redan nu, eftersom de nya stödnivåerna enligt förordningen även ska gälla projekt som redan aktualiserats hos Skogscentralen.
14.5.2018
Markberedningen inom skogsbruket lämnar mindre spår i dag än vad den gjorde förr, och miljön återhämtar sig snabbare.
7.5.2018
När slyet röjs bort i rätt tid får en skogsägare i södra Finland en tredjedel större nettoinkomster än om arbetet lämnas ogjort. Det skulle gå att röja dubbelt så mycket sly som det görs i dag. Kemera-stödet för tidig vård av plantbestånd gör slyröjningen lönsammare.
26.4.2018
Under fjolåret gjorde Finlands skogscentral fältgranskningar av objekt för slyröjning i plantskog och vård av ungskog för vilka det sökts Kemera-stöd. Granskarna upptäckte mycket som inte fyllde stödvillkoren. Andelen underkända arbetsobjekt var större än året innan. Flest brister konstaterades i ungskog där man också samlat ihop klenvirke.
20.4.2018
Det finländska skogsbruket och den vetenskapliga forskningen har en viktig uppgift i klimatskyddet, skriver professorn i miljövård Pekka Kauppi i sin nya rapport Skogarna i klimatpolitiken, som publicerats av Finlands skogscentral. I rapporten tar han ställning till den livliga LULUCF-debatten och ger sin syn på virkesanvändningens framtid.
5.4.2018
I vår får skogsägarna ersättningar på sammanlagt cirka 1,4 miljoner euro för skador som älgar och andra hjortdjur har orsakat i skogen. Summan är nästan tre gånger så stor som i fjol. Förra vårens ändring i förordningen om hjortdjursskador gjorde att ansökningarna om ersättning ökade kraftigt mot slutet av året.
27.2.2018
Skogsdata som administreras av Finlands skogscentral kan börja utnyttjas ännu effektivare från och med 1.3.2018 när ändringarna i lagen om skoglig information träder i kraft. Sådana skogsdata som betraktas som miljöinformation står i fortsättningen till förfogande i på de nya sidorna om öppna data i tjänsten MinSkog.fi.
20.2.2018
De rikliga regnen och den tjälfria marken gjorde förhållandena svåra för virkesdrivningen i fjol. Väderförhållandenas inverkan syns också i Finlands skogscentrals granskning av drivningskvaliteten. Mängden anmärkningar på de granskade objekten nästan fördubblades från året innan. Mest anmärkningar gavs för bestånds- och terrängskador och onödigt kraftiga gallringar.
12.1.2018
Riksdagen har godkänt lagen om ändring av Finlands skogscentrals system för skoglig information. Lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändras i början av mars så att det blir möjligt att lämna ut sådan offentlig skoglig information som betraktas som miljöinformation öppnare än förr. MinSkog.fi-webbplatsen får en ny del för distribution av informationen.
4.1.2018
År 2017 stödde Skogscentralen skogsägare med 52,8 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, så kallat Kemera-stöd. Staten hade budgeterat 67,3 miljoner euro för ändamålet. Förutom hållbar virkesproduktion stöddes också vård av skogsnaturen med 3 miljoner euro i miljöstöd och naturvårdsprojekt med 0,6 miljoner euro.
20.12.2017
Finlands skogscentrals samarbetsförhandlingar avslutades 19.12.2017.
14.12.2017
En inhemsk julgran är ett miljövänligt val. Det ekologiska fotavtrycket för en inhemsk gran är litet jämfört med ett importerat träd.