Meddelanden | Page 5 | Skogscentralen

Meddelanden

5.12.2017
Ungefär en tiondel av de skogbilvägar som har byggts och iståndsatts med Kemera-medel har på 10 år förfallit i dåligt skick. Skicket på skogsbilvägarna kartlades vid Finlands skogscentrals granskningar av eftervården. Skogscentralen beviljar Kemera-stöd för byggande och grundlig förbättring av skogsvägar. En förutsättning för stödet är att väglagen sörjer för underhållet av skogsvägarna i 10–15 år.
1.12.2017
Finlands skogscentrals och Naturresursinsitutets nya demoskogvideor visar skogstjänster och skogstjänstföretagens arbete. Videorna har filmats på 30 skogsarbetsobjekt på olika håll i landet. Med hjälp av videorna kan skogstjänstföretagarna i landskapen presentera och marknadsföra sina tjänster till exempel åt distansskogsägare. Videorna har tagits fram inom projektet Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun, på svenska Skogstjänstmarknaderna förnyas – tillväxt i skogstjänstföretagandet.
24.11.2017
Skogsägare har i år sökt ersättningar för älgskador betydligt flitigare än under fjolåret. Finlands skogscentral har fram till mitten av november tagit emot mer än dubbelt så många begäranden om älgskadevärderingar som under motsvarande period i fjol. En del av älgskadevärderingarna flyttas till nästa år.
13.11.2017
Finlands skogscentrals nya drivningsduglighetskartor underlättar virkesdrivningen året om och planeringen av den. Skogsmaskinföretagare kan på kartorna kontrollera var terrängen är stark nog för att bära drivningsmaskinerna. Också terräng- och beståndsskadorna minskar när drivningsarbetet görs på objekt som till föret är lämpliga för det. Drivningsduglighetskartorna har utvecklats tillsammans med skogsbranschens aktörer i spetsprojektet Fram för trä och nya skogsprodukter. Kartorna har producerats av Arbonaut Oy.
7.11.2017
De flesta skogsägare vill värna om naturvärdena i sin skog, men behöver information och skogsexperters syn på naturvårdsmetoder som stöd för sina beslut. I projektet Monimetsä finansierat av Jord- och skogsbruksministeriet prövar man en verksamhetsmodell där skogsproffsen kartlägger skogsägarnas naturönskemål och åskådliggör naturvårdsmetoderna i ekonomiskogarna med en ny checklista och ett nytt rådgivningsverktyg.
2.11.2017
Finlands skogscentral inleder samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin för år 2018. Målet är att minska personalkostnaderna med 1,2 miljoner euro.
18.10.2017
Finlands skogscentral deltar i ett projekt för uppföljning av avverkning av skog med hjälp av satelliter. Skogscentralen har jämfört satellitbilder med anmälningar om användning av skog och granskat skillnader mellan dem i terrängen. Piloten visar lovande resultat. Med hjälp av satellitbilderna kan vi förbättra övervakningen av skogslagen och rikta in fältgranskningar på de objekt där de har störst effekt.
6.10.2017
Höstplanteringssäsongen för skogsträd avslutades i slutet av september. Mot förväntningarna och plantproducenternas önskemål har höstplanteringarna inte ökat under de senaste åren. I skogsodlingen lönar det sig att använda olika trädslag och favorisera blandskog, som minskar de risker för skogsskador som klimatförändringen för med sig.
5.10.2017
De finländska skogarnas totala årliga tillväxt är 110 miljoner kubikmeter och den totala avgången kring 80 miljoner kubikmeter. Finlands skogar fungerar som en tydlig kolsänka. Skogarnas ökade tillväxt beror på de satsningar som gjordes på skogsvård under 1960–1990-talen. Skogsvårdens arbetsmängder är inte längre på samma nivå som under tidigare årtionden vilket utgör en risk för den hållbara virkesproduktionen. Skogsvård är lönsamt och mycket produktivt arbete, speciellt sett ur nationalekonomisk synvinkel.
4.10.2017
Det underordnade vägnätet utgör basen för trafiken inom den finländska bioekonomin och den övriga trafiken på landsbygden. Mer omfattande och aktuell information om vägarna och vägförhållandena skulle effektivisera virkestransporterna, jämna ut volymerna under olika årstider, höja trafiksäkerheten och förbättra miljöhänsynen.
20.9.2017
Framöver kommer skogsägarna att få större ersättningar för skador på plantskogar som orsakats av hjortdjur. Ersättningsnivån bedöms stiga med en fjärdedel jämfört med tidigare år efter förnyelserna i sättet att värdera skadorna och beräkna ersättningarna. I slutet av året introduceras nya räknare som skogsägarna kan använda för att fastställa beloppet av ersättningen för älgskadorna och se om en skada är ersättningsgill.
8.9.2017
De riksomfattande vattenvårdsdagarna för skogsbruket anordnas i Uleåborg den 12–13 september 2017. "Den ökande virkesanvändningen – en utmaning för vattenvården i torvmarksskogar" är temat för årets vattenvårdsdagar.
4.9.2017
Finlands skogscentral bjuder in skogsägare att delta i en ny kampanj i MinSkog.fi-tjänsten. I Hur sköter du skogen? -kampanjen frågar Skogscentralen användare av tjänsten om kommande skogsvård. Bland de som svarar lottar vi ut en röjsåg.
23.8.2017
Virkesreserven och tillväxten i de finländska skogarna är större än någonsin, men skogsvårdsarbete förblir ogjort. Finlands skogscentrals statistik visar att mängden ogjord skogsvård har ökat speciellt i plantskogar och i ungskogar.
16.8.2017
Lördagens stormvindar fällde över 100 000 kubikmeter träd i Nyland, Kymmenedalen och södra Karelen. Det finns inte uppgifter om vindskador på andra håll i Finland. Finlands skogscentral uppskattar att skadorna på skogen uppgår till cirka 3 miljoner.
20.7.2017
I höst kommer Skogscentralen att granska kvaliteten på byggda skogsvägar med hjälp av bärighetsmätningar. Hittills har man vid skogsvägsbyggen i allmänhet bedömt bärigheten enligt ögonmått. En bredare tillämpning av metoderna för bärighetsmätning, som är brukligt på den övriga vägbyggnadssektorn, kan minska kostnaderna för vägbygget och förbättra kvaliteten på det för virkestransporterna viktiga nätverket av skogsvägar.
29.6.2017
Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi innehåller nu ännu mångsidigare natur- och miljödata. I tjänsten ser du om fornlämningar, flygekorrens boplatser eller andra hotade arter har observerats på en skogsfastighet. Tjänsten har också kompletterats med uppgifter om naturskyddsområden och grundvattenområden. Dessutom kan du följa upp handläggningen av Kemera-ansökningar och anmälningar om verkställande som gjorts i tjänsten.
28.6.2017
Antalet hökar som häckar i skogen har minskat under de senaste årtiondena. Nya anvisningar som rovfågelexperter och Finlands skogscentral tillsammans gjort upp hjälper att trygga hökens häckning i ekonomiskogar. Anvisningarna är avsedda för skogsägare och skogsproffs. De har tagits fram som en del av ett rovfågelprojekt som Naturhistoriska centralmuseet Luomus koordinerar och som är en del av METSO-programmet för biologisk mångfald.
21.6.2017
Användningen av träbränslen för energi ökade år 2016 jämfört med året innan. I hela landet brändes inalles 19,3 miljoner kubikmeter trä för produktion av energi. I Östra Finland rådde ett överutbud på biobränslen och därför fylldes lagren med energived och med biprodukter från skogsindustrin, såsom bark och spån. I Västra Finland sammanföll efterfrågan och utbud bättre.
15.6.2017
Skogscentralen publicerar varje vecka en uppdaterad prognos över virkesvolymen på marknaden. Tjänsten har utökats med nya egenskaper. Nu kan du jämföra virkesutbudet regionvis med avverkningsmålet i det regionala skogsprogrammet.