Meddelanden | Page 6 | Skogscentralen

Meddelanden

9.6.2017
Estraden Metsälava på lantbruksutställningen Farmari bjuder på aktuella ämnen och diskussioner, arbetsdemonstrationer samt underhållning den 14–17 juni i Seinäjoki. Experter berättar om tjänster för skogägare och innovationer inom bioekonomi. Finska mästaren i kvastbindning visar hur man gör en bastukvast och vedklabbarna flyger i vedhuggningstävlingen. Finlands skogscentral står för programmet på estraden Metsälava.
2.6.2017
Skogscentralen deltar i regeringens spetsprojekt med målet att effektivera och förbättra övervakningen av skogslagen. I ett satellitfotograferingsprojekt som är i sitt pilotskede granskas genomförda avverkningar genom förändringsanalys av satellitbilder. Utgående från testresultaten kan man dra slutsatsen att anmälan om användning av skog inte har lämnats in för alla avverkningsobjekt. De här skillnaderna mellan satellitbilderna och inlämnade anmälningar om användning av skog granskas nu i fält.
12.5.2017
I Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi finns ny information som visar om skogsfigurerna är lämpliga att skyddas inom ramen för METSO-programmet. Målet är att de nya uppgifterna ska uppmuntra skogsägare att erbjuda sina marker för att skyddas.
8.5.2017
Granbarkborrens svärmning väntas i sommar vara mindre eller högst på samma nivå som förut. Den svala och regniga sommaren 2016 gynnade inte barkborrens förökning och stammen har sannolikt minskat. Vårens värmeförhållanden avgör svärmningens tidpunkt och omfattning.
4.5.2017
Skogsodlingssäsongen börjar snart i södra Finland. I år planteras närmare 160 miljoner plantor på 80 000 hektar slutavverkningsytor. Snabb odling förbättrar skogsbrukets avkastning eftersom kostnaderna för gräsröjning och slyröjning minskar och skogens omloppstid kan förkortas.
12.4.2017
Finlands skogscentral börjar godkänna ansökningar om Kemera-stöd för vård av ungskog 20.4.2017 när Jord- och skogsbruksministeriets nästan ett år långa ansökningsstopp avslutas. Samtidigt träder den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk i kraft. Skogscentralen hoppas att Kemera-ansökningar lämnas in via e-tjänsten MinSkog.fi.
4.4.2017
Skogsindustrins investeringar ökar efterfrågan på virke med 10–12 miljoner kubikmeter under de följande två åren. Efterfrågan på virke har ökat gradvis och försäljningen är livlig. Utbudet av virke för industrin ökade i fjol till 61 miljoner kubikmeter, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. 44,5 miljoner kubikmeter kom från privatägda skogar.
1.3.2017
Att älgstammen har ökat märks i skadorna på plantbestånden. Älgskador kan observeras på en areal av en miljon hektar i de finländska skogarna. De regionala viltråden sätter upp mål för vården av älgstammen, som dock överstiger rekommendationerna i många regioner.
28.2.2017
Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi är avgiftsfri för aktörer i skogsbranschen från och med den 1 mars 2017. Hittills har aktörerna betalat en kommunbestämd årsavgift för användningen av tjänsten. Privata skogsägare har kunnat använda tjänsten MinSkog.fi gratis redan under ett par års tid.
22.2.2017
Skogsägare har tagit väl hand om förröjningen i sina gallringsskogar. När Finlands skogscentral granskade drivningskvaliteten handlade de flesta anmärkningar om beståndsskador och avtryck som avverkningsmaskinerna lämnat i terrängen.
15.2.2017
Nivån på skogsägarnas plantskogsvård varierar på olika håll i landet. Skogsråden har satt upp regionala mål för de olika landskapen vad gäller arealen på Kemera-stödd plantskogsvård. Bäst nåddes målen i fjol i Tavastland. Minst tidig vård av plantbestånd utfördes i Lappland, Nyland och Österbotten.
8.2.2017
Användningen av metoderna för naturvård bör effektiviseras för att säkerställa ett hållbart skogsbruk allteftersom avverkningarna ökar och bioekonomin växer. En ny landstäckande utredning visar flaskhalsarna i tryggandet av mångfalden och i vattenvården och hur naturen kan uppmärksammas bättre parallellt med avverkningarna. I år testas och utvecklas de mest lovande lösningarna inom projektet för skoglig mångfald – Monimetsä.
13.1.2017
Finlands skogscentral och Tapio Oy sålde sin aktiestock i Pohjan Taimi med ett avtal som slöts 30.12.2016. Det litauiska företaget UAB Futurista LT äger numera Pohjan Taimi. Bakom UAB Futurista LT finns samma ägare som för Pohjan Taimis mångåriga kumpan Skogran-bolaget som har producerat de skogsvårdstjänster som Pohjan Taimi har förmedlat. Den nya ägaren involverar intresserade från den operativa ledningen i ägandet av bolaget.
27.12.2016
Finlands skogscentral utvärderar årligen naturhänsynen i privata ekonomiskogar. Utvärderingen visar att naturhänsynen överlag är bra vid avverkningar år 2016. Resultaten är bättre än 2015 men sett i ett längre perspektiv har naturhänsynen försämrats.
15.12.2016
Skogsägare tar inte hand om sina skogsbilvägar. Har man fått Kemera-stöd för att bygga en skogsväg är man skyldig att underhålla vägen i 10–15 år. En fjärdedel av vägarna hinner på tio år bli i så dåligt skick att de kräver omedelbar förbättring.
1.12.2016
Jord- och skogsbruksministeriet meddelade den 29 november att ansökningsstoppet för stöd för vård av ungskog fortsätter också efter årsskiftet. Däremot går det efter årsskiftet att söka stöd för vitaliseringsgödsling. Ansökningsstoppet för tidig vård av plantbestånd avslutades den 10 oktober och övriga arbetsslag berörs inte av ansökningsstoppet.
31.10.2016
Älgarna i Finland har ändrat sina födopreferenser. Nu duger också gran, som skogsägare trott att älgarna inte vill ha.
28.10.2016
På måndag den 31 oktober klockan 16 inleds ett driftavbrott i Skogscentralens datasystem som uppskattas vara över senast på söndag den 6 november.
13.10.2016
Skogsägarna sköter gärna sin skogsegendom på nätet. E-tjänster är det näst mest angenäma sättet att sköta skogsärenden enligt de skogsägare som har besvarat en enkät som Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (PTT) utfört. Bara personliga möten är ett populärare sätt. De flesta svarande skulle rekommendera Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi för sina bekanta. PTT har utfört enkäten åt Skogscentralen, som upprätthåller MinSkog.fi.
6.10.2016
Skogscentralen tar från och med den 10 oktober 2016 igen emot finansieringsansökningar för tidig vård av plantbestånd. Ansökningar som lämnas in till Skogscentralen den 10 oktober eller senare behandlas som normalt.