Meddelanden | Page 7 | Skogscentralen

Meddelanden

23.9.2016
Reformen av skogsdatalagen framskrider. Regeringen föreslår att skogsdata på så kallad basenhetsnivå, som Skogscentralen förfogar över och information om livsmiljöer som enligt skogslagen är särskilt viktiga i fortsättningen ska kunna ses av vem som helst på nätet.
20.9.2016
Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi har uppdaterats. Nu kan skogsägare och aktörer i skogsbranschen göra anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som utförts med Kemera-finansiering i e-tjänsten MinSkog.fi.
20.9.2016
Investeringar som skogsindustrin planerar eller redan har gjort ökar råvarubehovet med 10-12 miljoner kubik under de följande 2–3 åren. Den ökade efterfrågan på virke syns redan på marknaden och under början av året har handeln varit 10 procent livligare än under fjolåret. Efterfrågan på virke ökar ytterligare under hösten och nästa år när investeringarna blir klara.
20.9.2016
Skogscentralens MinSkog.fi är den mest använda e-tjänsten för skogsägare i Finland visar en studie som Tieto Ab och Jyväskylä universitet gjort.
20.9.2016
Redan i juli blev björkbestånd på många håll i landet gula och fällde sina löv. Löven färgades gula för att den regniga sommaren gjort träden utsatta för svampsjukdomar. Olika bladfläcksjukdomar är en vanlig orsak till att björkar blir gula och björkrosten har samma effekt. Också i fjol drabbades björken av många svampsjukdomar.
18.7.2016
Skogsarbeten som visas på en karta (Metsätyöt kartalla) är den nyaste informationsprodukten från Finlands skogscentral. Kartan visar mängden skogsarbeten i olika delar av Finland.
7.7.2016
Finlands skogscentral granskade i slutet av juni totalt 120 objekt där platsdataanalys visade en förhöjd risk för skador orsakade av granbarkborren. Granbarkborren hade angripit friska träd på nästan var tredje objekt. År 2015 var motsvarande andel var femte objekt. De flesta angreppen observerades i Sydöstra Finland. Skogar i utkanten av vindskadade områden är särskilt utsatta.
5.7.2016
Tallens knopp- och grentorka, Gremmeniella abietina, är en svampsjukdom som speciellt angriper tallars årsskott och de lägre grenarna. Sjukdomen kan den här sommaren orsaka betydande skador. Det är 30 år sedan sjukdomen senast förekom i samma omfattning.
30.6.2016
Det är känt att naturen ger många positiva hälsoeffekter. Stressnivån sjunker redan efter en knapp timme i skogen.
29.6.2016
Finlands unga skogar är i stort behov av vård. Nationell inventering visar att röjningen redan är försenad i 750 000 hektar plantskog. Dessutom väntar 800 000 hektar ungskog på förstagallring. Bara när det gäller plantbestånd motsvarar förseningen den totala mängd skog som finns i Mellersta Finlands landskap.
27.6.2016
Granbarkborrens svärmning inleddes ovanligt tidigt den här våren och kom igång redan i maj. För att undvika att granbarkborren förökar sig lönar det sig att så snabbt som möjligt transportera bort granvirke och skadade granar från skogen. Svärmningen har varit riklig i södra och sydöstra Finland ända upp till linjen Sastamala-Pälkäne-Varkaus-Kides. I det här området är det sannolikt att granbarkborren angriper också friska granar.
23.6.2016
80 procent av den förnybara energi som produceras i Finland härstammar från skogsflis och andra biprodukter som träförädling ger upphov till.
21.6.2016
Finlands skogscentral och aktörer i skogsbranschen utvecklar tillsammans elektronisk ärendehantering som kan utnyttjas vid egenkontroll av skogsarbete. Samarbete har inletts med de stora skogsindustriföretagen, sågföretag och skogstjänstföretagare. Också bland skogsvårdsföreningarna har det funnits ett intresse. Skogscentralens samarbetspartner i förverkligandet av projektet är Tieto Abp.
9.6.2016
Skogsägare ska i framtiden enkelt och elektroniskt kunna sköta ärenden som har med den egna skogen att göra. Just nu pågår projektet Skogsdata och elektroniska tjänster som kommer att samla olika myndigheters skogsdata på ett och samma ställe och förbättra uppgifternas aktualitet.
2.6.2016
Sedan början av maj är det avverkningsrättens innehavare som har ansvar för att bekämpa rotticka. Avverkaren har också ansvar för egenkontrollen i samband med bekämpningen.
25.5.2016
Skogscentralen granskade under år 2015 gallringars drivningskvalitet på 304 stämplingsposter med en total areal på 1017 hektar. Vid en gallring fälls bara en del av träden på ett område så att de som blir kvar har mer utrymme att växa.
20.5.2016
Förändringarna innebär att 28 kontor stängs och att flera kontor flyttar till nya lokaler. I framtiden kommer Skogscentralen att ha 66 kontor på olika håll i landet. Personalen i de kontor som stängs flyttar till andra kontor.
20.5.2016
Förändringarna innebär att 28 kontor stängs och att flera kontor flyttar till nya lokaler. I framtiden kommer Skogscentralen att ha 66 kontor på olika håll i landet. Personalen i de kontor som stängs flyttar till andra kontor.
19.5.2016
Alla finansieringsansökningar som gäller vård av ungskog, tidig vård av plantbestånd och vitaliseringsgödsling som lämnats in före 7.5.2016 kan få Kemera-stöd. Däremot tar Skogscentralen inte längre under det här året emot stödansökningar för de här arbetsslagen.