Meddelanden | Page 9 | Skogscentralen

Meddelanden

6.11.2015
Samarbetsförhandlingar för att balansera upp ekonomin har startats inom de offentliga tjänsterna vid Finlands skogscentral. Genom att skära ned på personalen och minska antalet befattningar ska besparingar uppnås. Arbetsgivarens framställning innehåller permitteringar, byte av semesterpenning mot ledighet och en minskning på ca 40 årsverken. Eventuella pensionsarrangemang eller ändringar av anställningar till deltidsanställningar kan minska antalet personer som sägs upp.
4.11.2015
På Skogscentralen räknar vi med att under innevarande år hinna betala ut 55–60 miljoner euro i stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera). För i år är 65 miljoner reserverade för Kemera i statsbudgeten, vilket betyder att 5–10 miljoner antagligen förblir oanvända. Bakgrunden till den här situationen ligger i att den förnyade finansieringslagen trädde i kraft redan 1.6.2015 vilket ledde till en stor anhopning av ansökningar. För närvarande är över 400 av Skogscentralens anställda, det vill säga 75 % av hela personalen, på hel- eller deltid sysselsatta med att arbeta undan mängden av ansökningar. Största delen av dem har överförts från andra uppgifter. År 2014 betalade Skogscentralen ut 70 miljoner euro i Kemerastöd och för år 2016 är det budgeterat med 55 miljoner euro.
3.11.2015
Skogscentralen börjar publicera en veckovis uppdaterad prognos över hur mycket virke som kommer ut på marknaden. Tjänsten som är lätt att använda passar bra till exempel som stöd för den som planerar virkesanskaffning.
19.10.2015
Fortfarande har Skogscentralen över 20 000 ansökningar enligt Kemera-lagen att behandla, och ungefär 400 nya ansökningar tar vi emot varje dag. Om ansö-kan är omsorgsfullt ifylld, och finansieringsbeslutets nummer finns på verkstäl-lighetsanmälan går behandlingen snabbare. Vi har hela tiden registrerat svenska ansökningar, och därmed finns finansiering reserverad för dem även om vi ännu inte har hunnit sända ut besluten.
7.10.2015
Hårda vindar skadade skog i hela mellersta Finland under fredagen och lördagen. Vinden fällde enskilda träd eller grupper med några tiotal träd. De omkullblåsta träden finns huvudsakligen på öppna områden, på höjdernas västra och norra sluttningar och längs ellinjer. Vidsträckta sammanhängande skador inträffade inte.
17.9.2015
Finlands skogscentral har utvecklat en ny karttjänst avsedd för skogliga aktörer. Den är till hjälp när man planerar vattenvården i skogsbruket. Modellen baserar sig på geodata om terrängformationer och kan utnyttjas till exempel vid planering av iståndsättningsdikningar. Skogscentralen ordnar under höstens lopp utbildning för aktörer i naturvård och användning av strömningsmodeller. Kurserna hålls i olika delar av landet.
11.9.2015
I Finland har vi utvecklat mångsidiga metoder för att rikta naturvården till sådana objekt där den ekologiska effekten är störst. Eftersom finansieringen av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, METSO, har minskat kraftigt är det ännu viktigar än förr till vilka områden pengarna riktas. Vi vill fortfarande ha goda förslag av markägarna på objekt för att trygga mångfalden. Finlands skogscentral och Tapio Oy uppmuntrar till det här genom att under hösten bjuda markägare och skogliga aktörer ut i naturen.
8.7.2015
Betalningen av stöd för projekt som kräver en plan och som redan har godkänts med stöd av den upphävda finansieringslagen om hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-lagen, fortsätter till slutet av augusti inom ramen för det gamla datasystemet. Skogscentralen informerade tidigare att stöd för ovan nämnda projekt börjar betalas ut först i september när det nya datasystemet är klart.
8.7.2015
I slutet av juni granskade Finlands skogscentral sammanlagt 127 objekt som utifrån en geodataanalys hade konstaterats ha en förhöjd risk för granbarkborreangrepp. Granbarkborren hade angripit friska träd på vart femte objekt. De flesta angreppen observerades i Sydöstra Finland. Skogar i utkanten av vindskadade områden är särskilt utsatta för risken.
25.6.2015
Fram till slutet av andra veckan i juni svärmade granbarkborren kraftigt i östra delarna av södra Finland medan man tillsvidare har iakttagit mindre mängder barkborre i sydvästra och västra Finland där det har regnat mycket. I östra delarna av södra Finland överskreds riskgränsen ställvis.
23.6.2015
Förnyelsen av finansieringslagstiftningen för skogsbruket fick till stånd en oförutsägbar störtflod av ansökningar till Finlands skogscentral. Inom tidsfristen, fram till 17 april 2015, kom det in 10 800 fler ansökningar enligt den upphävda lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera-lagen), än under motsvarande tid i fjol.
16.6.2015
Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat bevilja medel för att ersätta skador för skogsbruket orsakade av hjortdjur. De beviljade medlen ska användas för att ersätta de hjortdjursskador som värderades 2014.
11.6.2015
Finlands skogscentral har börjat arbetet med de nya regionala skogsprogrammen för perioden 2016–2020. Det regionala skogsprogrammet, som baserar sig på skogslagen och -förordningen, handlar om hela skogssektorn och dess inverkan på samhället. Arbetet görs av de regionala skogsråden som ska godkänna programmet senast 31.12.2015.
28.5.2015
I och med att vädret har blivit varmare har granbarkborrarna börjat röra på sig. I maj–juni slår sig barkborrarna ner i skadade och vindfällda granar och i granvir-kestravar. De nya skalbaggarna som kläcks i juli–augusti kan i värsta fall orsaka vidsträckta skador i granbestånden. Skadornas utbredning kan man följa på Skogscentralens karttjänst.
26.5.2015
De data som Finlands skogscentral har samlat in om privata skogar utgör troligen en av världens största skogsdatabaser. Omfattningen av beståndsuppgifter från privatskogarna överskrider nu 10 miljoner hektar, det vill säga 70 procent av arealen privatskogar i Finland.
15.5.2015
Den nya temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk – Kemera-lagen – har stadfästs. En del av arbetena kan påbörjas genast i juni när lagen har trätt i kraft. Till en början ska alla ansökningar göras på papper. Elektroniska ansökningar blir möjliga senare i år.
13.5.2015
Jord- och skogsbruksministeriet har anvisat ytterligare 3,22 miljoner euro för att stöda uttag av energived. Anslaget för uttag av energived år 2015 uppgick till 5,5 miljoner före höjningen. Skogscentralen disponerar nu över sammanlagt 8,72 miljoner euro som kan användas för att stöda uttag av 1,2 miljoner kubikmeter energived.
20.4.2015
Skogsbranschens naturvårdskort är ett sätt för aktörer att säkerställa och påvisa sina kunskaper i miljöfrågor som gäller avverkning och skötsel av ekonomiskogar. Kunskaper i dessa frågor är en central utgångspunkt för var och en som arbetar med skogsbruk. Varje år tilldelas ca 600 personer naturvårdskortet efter godkänt prov. År 2015 anordnas proven i flera landskap.
14.4.2015
Hårda vindar har under den senaste tiden skadat och fällt träd på olika håll i södra Finland. Kraftiga vindbyar har förekommit längs kusten i sydvästra Finland, i huvudstadregionen och på öppna land- och vattenområden i mellersta Finland. Vindfällena utgörs av enstaka träd eller små grupper av träd, vidsträckta enhetliga skador har inte skett. I hela södra Finland är mängden skadade bestånd hundratusentals kubikmeter, till ett värde av miljontals euro.