Meddelanden

15.5.2015
Den nya temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk – Kemera-lagen – har stadfästs. En del av arbetena kan påbörjas genast i juni när lagen har trätt i kraft. Till en början ska alla ansökningar göras på papper. Elektroniska ansökningar blir möjliga senare i år.
13.5.2015
Jord- och skogsbruksministeriet har anvisat ytterligare 3,22 miljoner euro för att stöda uttag av energived. Anslaget för uttag av energived år 2015 uppgick till 5,5 miljoner före höjningen. Skogscentralen disponerar nu över sammanlagt 8,72 miljoner euro som kan användas för att stöda uttag av 1,2 miljoner kubikmeter energived.
20.4.2015
Skogsbranschens naturvårdskort är ett sätt för aktörer att säkerställa och påvisa sina kunskaper i miljöfrågor som gäller avverkning och skötsel av ekonomiskogar. Kunskaper i dessa frågor är en central utgångspunkt för var och en som arbetar med skogsbruk. Varje år tilldelas ca 600 personer naturvårdskortet efter godkänt prov. År 2015 anordnas proven i flera landskap.
14.4.2015
Hårda vindar har under den senaste tiden skadat och fällt träd på olika håll i södra Finland. Kraftiga vindbyar har förekommit längs kusten i sydvästra Finland, i huvudstadregionen och på öppna land- och vattenområden i mellersta Finland. Vindfällena utgörs av enstaka träd eller små grupper av träd, vidsträckta enhetliga skador har inte skett. I hela södra Finland är mängden skadade bestånd hundratusentals kubikmeter, till ett värde av miljontals euro.
1.4.2015
Vid granskningar som utförts av Finlands skogscentral har det framkommit att kvaliteten på uttaget av energived var oförändrad år 2014. Liksom föregående år fanns det något att anmärka i över hälften av objekten. Kvaliteten på uttaget försämrades av rikliga beståndsskador, onödigt kraftig gallring och för breda körstråk.
16.3.2015
Finlands skogscentrals organisation förnyas den 1 april 2015. I fortsättningen leder Skogscentralen sin verksamhet med hjälp av riksomfattande processer. Nätverket av regionenheter indelas i fem serviceområden.
12.3.2015
Finlands skogscentral har under EU:s programperiod 2007–2013 genomfört många olika slags utvecklingsprojekt med anknytning till skogsbruket. Utvecklings- och investeringsprojekt hör till de verktyg som EU använder för att EU-programmen ska nå de uppställda målen både i fråga om kvalitet och volym. Då det Nationella skogsprogrammet ska verkställas är deltagande i EU-program på landskapsnivå också av central betydelse.
12.3.2015
Finlands skogscentral har under EU:s programperiod 2007–2013 genomfört många olika slags utvecklingsprojekt med anknytning till skogsbruket. Utvecklings- och investeringsprojekt hör till de verktyg som EU använder för att EU-programmen ska nå de uppställda målen både i fråga om kvalitet och volym. Då det Nationella skogsprogrammet ska verkställas är deltagande i EU-program på landskapsnivå också av central betydelse.
26.2.2015
I fjol värderade Finlands skogscentral avsevärt färre hjortdjursskador än 2013. Den totala ersättningssumman för skador 2014 är ungefär 460 000 euro medan den för 2013 var 876 000 euro. Under perioden 2011–2013 var ersättningarna mångdubbelt större jämfört med fjolåret.
17.2.2015
Skogscentralens tjänst MinSkog.fi är avgiftsfri för privata skogsägare från och med den 1 mars 2015. Ändringen påverkar inte avgifterna för aktörerna i skogsbranschen.
17.2.2015
Finlands skogscentral granskade år 2014 förnyelseytor, som ligger i närheten av vattendrag. Resultatet från granskningarna visar att man vid markberedning på torvmarker borde använda samma slags vattenvårdsmetoder som används vid iståndsättningsdikning.
22.1.2015
Tiotusentals barn och ungdomar upplever skogsnaturen och talar om det. Nu blir verksamheten synlig även på Skogscentralens webbtjänst Metsäkartta.fi.
21.1.2015
Finlands skogscentral följer upp kvaliteten på naturhänsynen genom årliga granskningar i privatskogarna. Resultaten visar att naturhänsynen var utmärkt eller god på 81 procent av den inventerade avverknings- och förnyelsearealen. Av de granskade ytorna fick 18 procent nöjaktigt betyg. Bara en procent av objekten fick betyget dålig.
15.1.2015
Skogscentralen beviljade privata skogsägare 59 miljoner euro i stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) år 2014. För naturvård hade reserverats cirka 7 miljoner euro och för stöd av hållbar virkesproduktion cirka 52 miljoner euro. De Kemera-medel som hade reserverats för virkesproduktion räckte inte till, och därför överfördes utbetalningar till ett belopp på 6,6 miljoner euro till detta år.
9.1.2015
Finlands skogscentral har inom de offentliga tjänsterna inlett samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin. Behovet av nedskärningar i budgeten är 1,2 miljoner euro. Vi försöker hitta sparobjekt bland personal- och övriga kostnader. Arbetsgivaren föreslår permitteringar samt uppsägning av 25-30 personer.
22.12.2014
De nyligen gjorda förändringarna i lagen om skogsvårdsföreningar träder huvudsakligen i kraft i början av 2015. Skatteförvaltningen har under hösten tagit ut den sista skogsvårdsavgiften. Eftersom betalningsskyldigheten upphör, beviljar Finlands skogscentral inte längre befrielser från skogsvårdsavgiften.
19.12.2014
Riksdagen godkände den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, Kemera-lagen. Lagen förväntas att träda i kraft under 2015. Ikraftträdandet förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner den.