Miljöstöd | Skogscentralen

Miljöstöd

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
tfn 029 432 4931
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

Hitta och kontakta en naturvårdsexpert eller en kundrådgivare i naturvårdsfrågor: 

När du skickar finansieringsansökningar eller anmälningar om verkställande till Skogscentralen med e-post, ange följande på rubrikraden:

  • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Finansieringsansökan, vård av ung skog, Kerimäki, Södra Savolax).
  • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Anmälan om verkställande, vård och iståndsättning av livsmiljö, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Södra Savolax).
  • Blanketter
  • Kontaktuppgifter
  • Kommunerna enligt serviceområde

 

Skogsbrukets miljöstöd är ett av sätten att genomföra programmet för frivilligt skydd, det så kallade METSO-programmet. Miljöstöd kan beviljas om markägaren vid åtgärder som rör vård eller användning av skogen beaktar bevarandet av skogens biologiska mångfald i en vidare bemärkelse än vad som bestäms i skogslagen. Miljöstödet är i första hand avsett för att bevara särdragen i de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 §. Miljöstödet kan också användas till att trygga METSO-programmets livsmiljöer i enlighet med finansieringsvillkoren. Stöd beviljas bara till privata skogsägare. 
 
Man söker miljöstöd med en miljöstödsansökan. Aktörer i skogsbranschen och Skogscentralen hjälper till i förberedelserna av ansökan. En förutsättning för att stödet ska beviljas är att ett avtal sluts mellan skogsägaren och Skogscentralen. I och med detta avtal förbinder sig skogsägaren att bevara objektets biologiska mångfald samt att inte vidta några skogsbruksåtgärder inom det område som avtalet gäller. En anteckning om avtalet görs i fastighetsregistret. 
 
Avtalet är i kraft i tio år och det kan förnyas när avtalstiden löper ut enligt de finansieringsvillkor som gäller då. Stöd kan beviljas för beredning av miljöstödsavtalet om det görs på annat sätt än som skogsägarens eget arbete. Den ersättning som en aktör i skogsbranschen får för att sköta processen ska bygga på verkliga kostnader och kan vara högst 20 procent av storleken på den ersättning som skogsägaren får. Ansökan och upprättandet av ett avtal medför inga kostnader för markägaren. Miljöstödet som betalas till markägaren är skattefri inkomst på samma sätt som andra Kamera-stöd. 

Ta del av en skogsägares berättelse om frivilligt skogsskydd, se video.  

Miljöstödets storlek

Miljöstödet består av en grundersättning och en ersättning för avverkningsvärdet. Hur stort stödet blir beror på avtalsobjektens areal och totala bestånd, de omedelbara avverkningsmöjligheterna på fastigheten där avtalsobjekten finns och det regionala medelrotpriset som används i beräkningarna. Vid uträkningen används en tröskel för liten olägenhet, som är 4 procent eller högst 3 000 euro av fastighetens omedelbara avverkningsmöjligheter. Minimiersättningen till en markägare är 500 euro. 

Kriterierna för miljöstödsobjekt

Det viktigaste kriteriet för ett objekt är dess ekologiska kvalitet. Objekten ska i första hand vara sådana viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 § eller livsmiljöer enligt METSO-programmet med viktiga mångfaldsvärden. När objekten avgränsas strävar man efter ekologiskt enhetliga helheter. Mervärde ger det bland annat om det tilltänkta miljöstödsobjektet ligger nära ett skogslagsobjekt eller skyddsområde eller om där förekommer en skyddad art. 

Trädfattiga objekt som torvmarker och berg på tvinmark och sediment får i regel inte finansiering, såvida de inte binder ihop trädbevuxna objekt med varandra. Trädfattiga objekt kan med fördel lämnas utanför skogsbruksåtgärder eftersom avverkningsmöjligheterna är små. Ett miljöstödsavtal kan omfatta flera skilda objekt. För objekt med stor areal och speciellt stor betydelse för den biologiska mångfalden kan man söka frivilligt permanent skydd. 

NTM-centralerna ansvarar för det permanenta skyddet

Miljöstöd kan inte beviljas för områden som är skyddade enligt naturvårdslagen eller för skyddet av arter som är skyddade enligt naturvårdslagen. Det är miljöförvaltningen, det vill säga närings-, trafik och miljöcentralerna, som ansvarar för att de här objekten skyddas. 

Skogscentralen förmedlar med skogsägarens tillstånd uppgifter om sådana METSO-områden som är över fyra hektar stora till NTM-centralen, som sedan utreder områdets lämplighet som ett permanent skyddat område. 

Ta del av en skogsägares historia om frivilligt skogsskydd. Se videon

Finansieringen av METSO-livsmiljöer

När man gör upp miljöstödsavtal för ett livsmiljöobjekt enligt skogslagen är det ofta ekologiskt ändamålsenligt att utvidga området så att det angränsar till närliggande objekt som är METSO I eller II-objekt eller till livsmiljöer som kan lämpa sig som METSO-objekt, som enligt analys av geodatamaterial har naturvärden. 

METSO-livsmiljöer som inte gränsar till ett skogslagsobjekt eller ett naturskyddsområde eller bildar ett ekologiskt nätverk med dem kan huvudsakligen finansieras bara om de är ett METSO-objekt av klass I. 

Vård och iståndsättning av miljöstödsobjekt, det vill säga stöd till METSO II- och III-objekt 

Miljöstöd kan beviljas för trädbevuxna objekt av METSO-klasserna II och III om de har strukturdrag som är viktiga för den biologiska mångfalden och de binder samman andra avtalsområden till ekologiska helheter eller utvidgar sådana områden. Lundobjekt kan också finansieras som fristående klass II-objekt. För några METSO-livsmiljöer finns det en övre arealgräns på fem hektar för stödet. 

Om man kommit överens med skogsägaren om åtgärder för att återställa ett METSO-objekt till naturtillstånd kan miljöstöd beviljas. Också vård- och iståndsättningsåtgärder kan finansieras med miljöstöd om iståndsättningen är nödvändig för en trädbevuxen livsmiljös biologiska mångfald. I samband med miljöstödsansökan kan man utöver miljöstödet också söka stöd för att göra upp en vård- och användningsplan och för att genomföra naturvårdsarbetet. 

.