Miljöstöd

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
tfn 029 432 4931
jarkko.partanen(at)skogscentralen.fi

När du skickar finansieringsansökningar eller anmälningar om verkställande till Skogscentralen med e-post, ange följande på rubrikraden:

 • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Finansieringsansökan, vård av ung skog, Kerimäki, Södra Savolax).
 • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Anmälan om verkställande, vård av ung skog, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Södra Savolax).
   
 • Blanketter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunerna enligt serviceområde

 

Skogsbrukets miljöstöd kan beviljas om markägaren vid åtgärder som rör vård eller användning av skogen beaktar bevarandet av skogens biologiska mångfald i en vidare bemärkelse än vad som bestäms i skogslagen. Miljöstödet är i första hand avsett för att bevara särdragen i de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 §. Inom ramen för de medel som står till buds kan miljöstödet också användas för andra objekt. Stöd beviljas bara till privata skogsägare.

En förutsättning för att stödet ska beviljas är att ett avtal sluts mellan skogsägaren och Skogscentralen. I och med detta avtal förbinder sig skogsägaren att bevara objektets biologiska mångfald samt att inte vidta några skogsbruksåtgärder inom det område som avtalet gäller. En anteckning om avtalet görs i fastighetsregistret.

Avtalet är i kraft i tio år och fortsätter att gälla också om området helt eller delvis övergår i någon annans ägo. Stöd kan beviljas för beredning av miljöstödsavtalet om det görs på annat sätt än som skogsägarens eget arbete.

Miljöstödets storlek

Grundersättningen är rotpriset per kubikmeter virke så som det bestämts för just det området enligt landskapsindelningen multiplicerat med två och arealen på miljöstödsobjektet.

Bara en del av objekten får stöd

År 2018 finns det betydligt mer anslag att tillgå för miljöstöd än tidigare. Miljlstöd kan fortfarande fås för bara en del av de objekt som uppfyller kraven i skogslagen och METSO-programmet. Utgångspunkten är att nya miljöstödsansökningar och de avtal som trätt i kraft 2008 och som borde förnyas under 2018 behandlas likvärdigt.

Kriterierna för miljöstödsobjekt

Det viktigaste kriteriet för ett objekt är dess ekologiska kvalitet. Objektet ska

 • vara sådan viktig livsmiljö som avses i skogslagens 10 §,
 • uppvisa en värdefull mångfald,
 • ha tät skog.

Under ramen för METSO-programmet stöds de allra mest värdefulla livsmiljöerna. När miljöstödsobjekten avgränsas är strävan att skapa större ekologiska helheter.

Andra faktorer som kan göra ett område till ett lämpligt miljöstödsområde är

 • placering nära ett skogslagsobjekt eller ett skyddsområde,
 • att en skyddad art förekommer på området.

Skogslagsobjekt som i huvudsak inte kan få miljöstöd

Miljöstöd kan i regel inte beviljas för objekt som inte har såpass tät skog att de skulle kunna utnyttjas för skogsbruk. Sådana områden är till exempel trädfattiga myrar på impediment eller tvinmark och berg i dagen.

NTM-centralerna ansvarar för det permanenta skyddet

Miljöstöd kan inte heller beviljas för områden som enligt naturvårdslagen är skyddade eller för skyddet av arter som är skyddade enligt naturvårdslagen. Det är Närings-,trafik och miljöcentralerna som ansvarar för att de här objekten skyddas.

Skogscentralen förmedlar med skogsägarens tillstånd uppgifter om sådana METSO-områden som är över 4 hektar stora till NTM-centralen som sedan utreder områdets lämplighet som ett permanent skyddat område.

Finansieringen av livsmiljöer som lämpar sig som METSO-objekt med miljöstöd

Det är ofta ändamålsenligt att utvidga ett sådant skyddsområde som skyddas med ett miljöstödsavtal så att det angränsar till närliggande objekt som är METSO I eller II-objekt.

Det är inte helt uteslutet att miljöstöd används för METSO-objekt som inte enligt skogslagen är speciellt viktiga livsmiljöer och som inte direkt har kopplingar till ett skogslagsobjekt eller naturskyddsområde, men de hör inte till de områden som i första hand beviljas stödet.

METSO-områden som inte har koppling till ett skogslagsobjekt eller ett naturskyddsområde eller bildar ett ekologisk nätverk med dem kan huvudsakligen finansieras bara om de är ett METSO-objekt av klass I. Enskilda objekt av klass II eller III finansieras inte om de inte med vårdåtgärder kan höjas till klass I.

Stöd till METSO III-objekt

METSO III-objekt kan i dagsläget inte omfattas av miljöstödet om inte det finns särskilt vägande skäl för det som har med den ekologiska avgränsingen att göra. Också då måste det finnas en överenskommelse om vårdande åtgärder med skogsägaren.

Också vård- och underhåll av sådan livsmiljö som avses i skogslagen kan finansieras med miljöstöd om det är väsentligt för den biologiska mångfalden i området.