Minneslista över skyldigheter enligt skogsskadelagen | Skogscentralen

Minneslista över skyldigheter enligt skogsskadelagen

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Lagen om bekämpning av skogsskador gäller virke av barrträd. Lagringen av färskt virke av barrträd i skogen begränsas för att mängden skadeinsekter i skogen ska hållas under kontroll. På den här sidan berättar vi vilka åtgärder som skogsskadelagen förutsätter.

Färskt virke ska bort innan den utsatta tiden

Barrvirke som har avverkats mellan den 1 september föregående år och den 31 maj innevarande år ska transporteras bort från skogen i juli–augusti. Tidsfristen för borttransport varierar enligt det geografiska läget. Lagen om bekämpning av skogsskador delar landet in i tre regioner: region A (södra Finland), region B (mellersta Finland) och region C (norra Finland). För tallvirke gäller andra datum som är tidigare än för granvirke. Skogsskadelagens tidsgränser och zoner har beskrivits i kartan nedanför.

Också skadat barrvirke måste avlägsnas från skogen om mängden överskrider de gränser som anges i skogsskadelagen. Tidsgränserna gäller alltså också till exempel grova granar som vinden har fällt, om mängden överskrider 10 kubikmeter per hektar, och tallar, om mängden överskrider 20 kubikmeter per hektar.

Dessutom måste granvirke som har avverkats på A-området i juni–augusti transporteras bort inom 30 dagar från avverkningen. Skyldigheten att få bort virke och skadade träd gäller oberoende av användningsändamål allt virke som har en stubbdiameter på över 10 centimeter.

När tillämpas förpliktelsen inte?

De författningar som gäller tallen tillämpas inte på sådana enskilda travar av tallvirke eller energived av tall på en avverkningsplats eller ett avlägg som har en volym på högst 20 kubikmeter fast mått. En trave anses vara enskild om den är placerad på minst 200 meters avstånd från andra motsvarande travar. Förpliktelsen om att avlägsna virket gäller inte heller virkestravar där högst hälften av volymen består av tall- eller granvirke med en stubbdiameter på mera än 10 centimeter. Förpliktelsen gäller inte heller död ved.

Använd alternativa metoder om det behövs

Om du som ägare till virket inte kan avlägsna virket så som lagen om bekämpning av skogsskador förutsätter ska du för att förhindra spridningen av skogsskador använda någon eller några av de här metoderna:

1) täck virket

2) bevattna virket

3) transportera bort virkestravens översta lager

4) barka virket

5) behandla virket med ett godkänt växtskyddsmedel mot angrepp från skadeinsekter

6) placera tallvirke tillräckligt långt från skogsbestånd med samma trädslag

7) täck in det översta lagret av en tallvirkestrave med ett lager lövträd

8) täck in det översta lagret av en granvirkestrave med ett lager lövträd eller med ett lager tall som har en stubbdiameter på mindre än 10 centimeter och saknar skorpbark

9) se på något annat sätt till att skogsskadeinsekter inte i väsentlig mån kan sprida sig från virket.

Ta bort skadade träd från stormskadade områden

Som ägare till virket ska du ta bort eventuella skadade träd och vindfällen från skogen och avlägg inom den utsatta tiden. Ta bort skadade granar med en stubbdiameter på över 10 centimeter till den del som överskrider 10 kubikmeter per hektar och skadade tallar med en stubbdiameter på över 10 centimeter till den del som överskrider 20 kubikmeter per hektar. Det är viktigt att lämna kvar död ved eftersom det ökar den biologiska mångfalden i skogen.

Yrkesmässiga verksamhetsutövare har speciella skyldigheter

Med yrkesmässig verksamhetsutövare avses en virkesägare eller innehavare av avverkningsrätt som utövar drivning och som yrkesmässigt köper upp virke eller avverkningsrätt för förädling eller förmedling.

Gör egenkontrollsanmälan om det är omöjligt att uppfylla skyldigheterna

En yrkesmässig verksamhetsutövare måste med en egenkontrollsanmälan meddela Finlands skogscentral om situationer och förhållanden som innebär att de skyldigheter som en verksamhetsutövare har kan förhindras från att uppfyllas.

Sköt din egenkontrollsskyldighet

Den yrkesmässiga verksamhetsutövaren ska utse en person som är ansvarig för egenkontrollen och som ser till att egenkontrollen genomförs. Gör upp en egenkontrollsplan för att tydliggöra ansvaren och underlätta den praktiska styrningen av verksamheten så att skogsskadelagens förpliktelser beaktas.

.