Momsbeskattning | Skogscentralen

Momsbeskattning

Mer information

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 0400 256 146
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

En skogsägare kan vara momsskyldig i egenskap av primärproducent. En skogsägare som idkar momsskattepliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Anmälan behöver emellertid inte göras ifall omsättningen under räkenskapsperioden (12 månader) är under 10 000 euro. Frivillig anmälan till registret över momsskyldiga kan vara befogat eftersom skogsbruket ofta innebär momsbelagda utgifter. Att driva verksamhet utanför momsbeskattningen är till fördel bara om företagets produkter säljs direkt till konsumenterna och det finns väldigt lite inköp.

När en skogsägare har anmält sig som momsskyldig och upptagits i momsregistret säljs produkterna och tjänsterna med skatt, det vill säga på virkespriset tillkommer mervärdesskatt. Den moms som ingår i priset på förnödenheter och tjänster som anskaffats för affärsverksamheten (skogsbruket) är avdragsgill.

Anmälan till registret över momsskyldiga

Den som anmäler sig som momsskyldig ska fylla i en etableringsanmälan. Etableringsanmälningar (Y3-blanketten) fås från Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst och skatteförvaltningens verksamhetsställen.

En beskattningssammanslutning ansöker eller anmäler man som momsskyldig med blankett Y2. Om sammanslutningen redan har ett FO-nummer och man vill att verksamheten ska bli momsskyldig, fyller man i blankett Y5.

En förutsättning för anmälan är att verksamheten idkas som affärsverksamhet och att den utan specialbestämmelserna för affärsverksamhet i liten skala skulle ha medfört skattskyldighet. Skattskyldigheten börjar tidigast den dag ansökan anländer till skatteförvaltningen.

Om den momspliktiga verksamheten upphör måste det här genast meddelas till skatteförvaltningen med blankett Y6.

Om din skatteperiod för moms är ett år och du lägger ned verksamheten mitt i skatteperioden upphör skatteperioden på nedläggningsdagen. Lämna momsdeklarationen och betala skatten senast den tolfte dagen i den andra månaden efter den månad då verksamheten lades ned. Det betyder alltså att momsdeklarationen för nedläggningsåret ska lämnas och momsen betalas tidigare än vanligt.

Beräkning av skatten

På virkeshandel tillämpas den allmänna skattesatsen 24 procent. Virkesköparen betalar 24 procent moms på försäljningspriset. Exempelvis vid en affär på 10 000 euro betalar köparen 2 400 euro i moms till säljaren. De pengar som kommer in på kontot består således av köpepriset + mervärdesskatt - förskottsinnehållning. Exempelvis vid ett rotköp på 10 000 euro kommer följande in på kontot: 10 000 euro + (0,24 x 10 000) – (0,19 x 10 000) = 10 400 euro. Erhållen moms framgår av det sammandrag som virkesköparen ger säljaren.

Momsprocenten för köpta varor och tjänster kan vara 24, 14, 10 eller 0 procent. Momsens belopp framgår av kvittot.

Momsen anmäls och betalas via e-tjänsten MinSkatt.

En momspliktig skogsägare måste inte deklarera momsen om det inte finns något att deklarera (till exempel virkesförsäljning eller avdragbar momsskatt). En förutsättning är att skatteperioden är ett kalenderår och att skogsägaren inte idkar annan momspliktig verksamhet.

Skattekontot används inte längre. Skatteförvaltningen skickar inte längre ut särskilda blanketter eller anvisningar som har med momsen att göra. Momsen och andra skatter på eget initiativ kan nu anmälas i MinSkatt.

En momspliktig skogsägare meddelar på eget initiativ försäljningens moms per skattesats, inköpens moms samt skillnaden mellan momsen på det som har sålts och det som har köpts. Skogsägare med årsförfarande måste lämna in skattedeklarationen senast den första mars året efter det år som uppgifterna gäller.

Betalning av skatten

Behovet av att betala moms framgår av momsdeklarationen. Moms ska betalas om den moms som härrör från försäljning är större än den moms som ingår i inköpen. Skogsägare med årsförfarande måste deklarera momsen senast den första mars året efter det år som uppgifterna gäller. Enklast är det att betala i MinSkatt i samband med att deklarationen görs.

Nya referensnummer

Vid betalningen av skatten ska den skattskyldige använda ett specifikt referensnummer. Kontonummer och referensnummer syns i MinSkatt. Kom ihåg att begära referensnummer och kontonummer också om du gör skattedeklarationen för någon annan.

Skatteåterbäring

Skogsägaren får återbäring på momsen om den skatt som avdras för målperioden är större än den skatt som ska betalas. För moms som berättigar till återbäring görs ingen separat ansökan. Skatteförvaltningen betalar ut återbäringen genast när ärendet har behandlats om inte kunden har valt ett annat datum för återbäringen eller bestämt en återbäringsgräns eller det finns andra hinder för att göra utbetalningen.

Det går att ändra återbäringsdatum och på det viset kan skogsägaren påverka om återbäringen lämnas orörd i väntan på skatter som ska betalas eller om den betalas ut genast. Ändringar i återbäringsdatum och återbäringsgräns gör du i MinSkatt.

När momsen deklareras elektroniskt kommer återbäringen snabbare in på kontot.

.