Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

Mies kulkee kuivassa tulvametsässä
02.07.2020 12:37
Svämskogar och lövsumpskogar är viktiga för naturens mångfald och som översvämningsskydd. Finlands skogscentral är med i ett projekt där man utvecklar metoder för att identifiera och kartlägga svämskogar och lövsumpskogar. Projektet leds av Finlands miljöcentral.
Huonokuntoinen metsätie kesällä
30.06.2020 10:37
Under resten av året kan Skogscentralen bevilja Kemera-stöd för skogsvägsprojekt utan att vänta på att väglagets beslut att verkställa projektet vunnit laga kraft. Besluten snabbas upp eftersom coronaepidemin har gjort det svårare för väglagen att ordna möten och inledandet av projekten riskerar att fördröjas. Det försnabbade beslutsförfarandet är i kraft direkt och gäller ansökningar som kommer in till Skogscentralen senast den 31 december i år.
Varttunutta kuusikkoa kesällä
29.06.2020 13:33
Skogsägare och virkesägare bör se till att barrträdsvirke och skadade träd transporteras bort från skogen inom de tidsgränser som står i skogsskadelagen, så att inga insektsskador kommer åt att sprida sig. Den varma och torra sommaren ökar risken för barkborrar i barrskogar, även om det svala majvädret fick deras svärmning att fördröjas något i år.
Kannettavan tietokoneen ruudulla metsämaisema
25.06.2020 09:33
På grund av coronaepidemin har många av Skogscentralens kurser och föreläsningar flyttats till nätet. I september blir det mera närundervisning igen. Vi följer statsförvaltningens säkerhetsanvisningar vid utbildningarna.
Varpuja kesäisessä suometsässä
23.06.2020 08:49
Skogsägarna är i dag tvungna att fatta sina beslut om vården av torvmarksskog utan någon riktig uppfattning om åtgärdernas olika hållbarhetsaspekter. Naturresursinstitutet, Finlands skogscentral, Tapio Ab, Östra Finlands universitet och Geologiska forskningscentralen driver ett gemensamt projekt för att producera ett nätbaserat planeringsverktyg för att man ska kunna beakta en lönsam virkesproduktion, klimateffekter, effekter på vattendrag och på den biologiska mångfalden när man planerar vården av torvmarksskog.
uutiskuva-kasvupolku-finalistit.jpg
12.06.2020 18:32
Tre företag från Kasvu Open-tävlingens tillväxtsstig Skogen, landsbygden och livsmedel i förnyelse går vidare till den nationella finalen. De tre är Ecolan Oy, Maatilamatkailu Koivuniemen Herra och Jukolan Juusto Oy. Finalen och Kasvu Open -karnevalen ordnas på nätet den 27-29 oktober.
uutiskuva-taimikonhoito.jpg
10.06.2020 09:47
Rätt tajming av plantbeståndsvården minskar arbetsmängden, sänker kostnaderna och förbättrar skogsbrukets lönsamhet. Vid plantbeståndsvård sommartid gäller det att minnas och minimera risken för rotröteinfektioner.
uutiskuva-monimetsa.jpg
09.06.2020 10:09
Rena vattendrag och artrikedom i ekonomiskog kan främjas genom att hålla naturhänsynen ständigt närvarande i skogsbrukets vardag. Monimetsä-projektet informerar skogsägare och skogsbranschens aktörer om naturhänsynsmetoder med utbildningar, på utfärder, i videor och nu också med hjälp av seriefigurer.
uutiskuva-raakut.jpg
03.06.2020 09:33
Flodpärlmusslan är allt mer hotad. Pärlfiske, rensning av vattendrag för timmerflottning och vattenbyggande har under de senaste hundra åren lett till att flodpärlmusslor finns på allt färre platser. Också skogsbrukets näringsbelastning och vattendragens uppslamning försämrar artens förutsättningar. Från början av juni får skogsägare som planerar avverkningar och skogsbrukets aktörer bättre information om flodpärlmusslan, och informationen rör sig också bättre mellan myndigheter.
uutiskuva-elinymparistot.jpg
01.06.2020 15:52
Vad är de särskilt viktiga livsmiljöerna som avses i 10 § i skogslagen? Hur kan jag känna igen sådana och vad betyder de för tryggandet av den biologiska mångfalden i skogen? Svar på dessa frågor ges på den nya webbutbildningen om skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer. Utbildningen riktar sig till såväl skogsägare som skogsfackmän.

.