Samfällda skogar | Skogscentralen

Samfällda skogar

Mer information

Jukka Matilainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4327
jukka.matilainen(at)skogscentralen.fi

Jarmo Mulari
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4738
jarmo.mulari(at)skogscentralen.fi

Samfällda skogar har grundats i Finland sedan slutet av 1800-talet, och i februari 2020 grundande den femhundrade samfällda skogen i vårt land. Som en följd av att lagen om samfällda skogar reviderades 2003 har det blivit allt vanligare att bilda en samfälld skog. Den sammanlagda arealen uppgår nu till över 700 000 hektar och växer hela tiden.

De samfällda skogarna har sammanlagt cirka 25 000 delägare. Nästan fem procent av privatskogsarealen i Finland utgörs av samfällda skogar. Den minsta är under 20 hektar och den största, som ligger i Kuusamo, omfattar nästan 90 000 hektar. De största samfällda skogarna ligger i Kuusamo, Salla och Kemijärvi. En samfälld skog kan vara en god och fungerande lösning för många av det moderna skogsägandets målsättningar. Skogscentralen rekommenderar ändå inte att man grundar en samfälld skog om den blir mindre än hundra hektar. Vissa administrationskostnader gör nämligen att en för liten samfälld skog inte är tillräckligt lönsam jämfört med vanligt privat skogsägande.

En samfälld skog är ett område som tillhör fastigheterna gemensamt och som är avsett för hållbart skogsbruk till förmån för delägarna. Samfällda skogar är privata områden och de har inte någon offentligrättslig natur eller offentligrättsliga skyldigheter.

Enligt lagen om samfällda skogar ska samfälld skog i första hand användas för hållbart skogsbruk. Hållbart skogsbruk inkluderar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Delägarna i samfälld skog bestämmer hur de ska betona de olika delområden i hållbart skogsbruk vid användningen av den samfällda skogens områden.

Det högsta beslutande organet för samfälld skog är delägarstämman, som består av delägarfastigheternas ägare. Delägarlaget är en separat juridisk person. Delägare kan vara privatpersoner, dödsbo, sammanslutningar och samfund. Delägarens rösträtt och rättigheter beror på andelens storlek. Beslut tas som majoritetsbeslut.

Mer information om samfällda skogar och dokumentmodeller finns i materialbanken (på finska). Broschyr om samfällda skogar (pdf på finska)

Visste du? Ett ombud eller ordföranden för förvaltningsnämnden i en samfälld skog har rätt att använda e-tjänsten MinSkog.fiLäs mer om tillstånd att sköta ärenden

I portalen (på finska) skogar hittar du länkar också till Lantmäteriverkets, Skatteförvaltningen och föreningen Suomen yhteismetsäts webbsidor.

den finskspråkiga sidan finns rikligt med material som kan behövas till exempel i förvaltningen av en samfälld skog.

.