Skador av barkborre | Skogscentralen

Skador av barkborre

Mer information

Pekka Kuitunen
expert på skogsvård
tfn  029 432 4436
pekka.kuitunen(at)skogscentralen.fi

Under torra somrar sprider sig granbarkborrar snabbt och angriper granar. Granbarkborrar förökar sig i vindfällen, virkestravar och försvagade träd. Om det förekommer rikligt med granbarkborrar kan de också angripa levande träd.

Granar som granbarkborren har angripit kan vara gröna och förefalla friska. Man kan känna igen angrepp av granbarkborre på små ingångshål i barken och på det bruna sågspånsliknande mjölet vid roten. Granbarkborren använder bastlagret som föda. De små hål som granbarkborren gnagar hindrar vätska från att strömma i stammen, och granen torkar småningom ut stående.

Speciellt utsatta för granbarkborrens angrepp är äldre granbestånd på områden där barkborrestammen är stor och där det tidigare förekommit stormskador eller granbarkborreskador. Dessutom är granar som växer vid kanten av ett bestånd och därför utsätts för sol och vind speciellt utsatta. Riskobjekten syns också på en karta i Skogscentralens e-tjänst.

Märgborren lever i tallar och i virkestravar av tall. Märgborrar äter ur årsskotten i kronan så att de blir ihåliga. Märgborrar hämmar tillväxten hos träden men dödar dem sällan.

Förhindrande av skador

Det går att bekämpa granbarkborrens skador genom att transportera bort fällt virke och stormfällda träd i tid. I Södra Finland ska obarkat tallvirke transporteras bort från skogen före utgången av juni, granvirke före utgången av juli. I Norra Finland är tidsfristerna två veckor längre. Se tidsfristerna och information om tillsynen av skogsskadelagen på sidan Egenkontroll.

Träd som skadats i storm eller på annat sätt ska avlägsnas om det finns mer än tio kubikmeter av dem på en plats. Skogsägaren eller den som äger virkestravarna bär ansvaret.

Anmälan om skador

Om avverkningar som görs till följd av insektskador ska anmälan om användning av skog göras. Finlands skogscentral följer upp skadornas omfattning utifrån anmälningarna. Mer information om hur du ska förfara vid skador får du av skogsexperterna i din egen region.

.