Skogsavdrag vid ägarbyte | Skogscentralen

Skogsavdrag vid ägarbyte

Mer information

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4617
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Sanna Peltola
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 5033
sanna.peltola(at)skogscentralen.fi

Skogsavdragsrätten omfattar alla förvärv av skogsfastigheter mot vederlag (affär eller byte mot vederlag) som har genomförts efter 1.1.1993.

Skogsavdragsgrunden motsvarar 60 procent av skogens anskaffningskostnader. Som anskaffningskostnad räknas förutom fastighetens pris också överlåtelseskatt, lagfartskostnader, kostnader för uppgörandet av avtalet, köpvittnets arvode, kostnader för fastighetsvärderingen, eventuella kostnader för spjälkning av fastigheten och allt annat som hör till en fastighetsaffär och som köparen har betalat (till exempel resekostnader). Det bör uppmärksammas att skogsavdragsrätten endast gäller fast egendom. Dödsboandelar är inte fast egendom utan lös egendom, så vid sådana affärer gäller inte avdragsrätten.

Om skog som berättigar till skogsavdragsrätt överlåts till en ny ägare vederlagsfritt (arv, gåva, giftorätt) och den som överlåter egendomen inte har använt skogsavdraget, kan den nya ägaren utnyttja det.

Vid fastighetsaffärer av gåvokaraktär övergår den förre ägarens outnyttjade skogsgåvoavdrag till den nye ägaren enligt en andel som motsvarar gåvans andel. Om fastighetsaffären genomförs till gängse pris (över 75 procent av gängse värde) överförs den gamla ägarens outnyttjade skogsavdrag inte till den nye ägaren, men för köparens del uppstår förstås en ny skogsavdragsrätt på bas av den nya fastighetsaffären.

Skogsavdraget följs upp per skattskyldig vilket betyder att alla fastigheters avdragsgrund samt använt eller oanvänt skogsavdrag följs upp som en helhet. Samma person kan vara skattepliktig både ensam och i en sammanslutning. Då måste uppföljningen ske separat.

Skogsavdraget kan utnyttjas då virke säljs från fastigheten som avdraget är knutet till eller om skogsbruket ger upphov till någon annan beskattningsbar kapitalinkomst.

Skogsavdraget kan inte längre utnyttjas sista året som skogsägaren äger sin skog, eftersom avdragsrätten endast gäller för den person som äger skogen när året är slut (31.12). Skogsavdraget kan inte heller utnyttjas av innehavaren av besittningsrätten eftersom skogsavdraget är bundet till skogens ägare. Försäljning av besittningsrätten ger inte upphov till skogsavdragsgrund eftersom det är försäljning av lös egendom.

Använt skogsavdrag läggs till på överlåtelsevinsten eller överlåtelseförlusten i följande fall:

  • Skogsfastigheten säljs till så kallad utomstående.
  • Skogsfastigheten säljs till en nära släkting efter mindre än 10 års ägande.
  • Tillägget kan ändå vara högst 60 procent av anskaffningskostnaderna för den sålda fastigheten.
  • Härvidlag kan skogsavdraget inkomstföras även om inga avverkningar gjorts på fastigheten.

Använt skogsavdrag ökar ändå inte skatterna i anslutning till ägarbyte på skogsfastighet i följande situationer:

  • Skogsfastigheten byter ägare som ren gåva eller arv.
  • Skogsfastigheten säljs till en nära släkting efter över 10 års ägande.
  • Skogsfastigheten säljs som naturskyddsområde till NTM-centralen.
  • Skogsägaren har inte utnyttjat sin skogsavdragsrätt.
  • Skogsfastigheten ansluts till en samfälld skog mot andelar.

.