Skogsbruksplan | Skogscentralen

Skogsbruksplan

Mer information

Raito Paananen
skogsdatachef
tfn 040 136 2906
raito.paananen(at)skogscentralen.fi

En skogsbruksplan är ett informationspaket skräddarsytt enligt skogsägarens behov och samtidigt en plan för hur skogen ska skötas och användas under de kommande åren. Planen gäller normalt i tio år och vid beställningen kommer skogsägaren och leverantören överens om innehållet i den.

Som bakgrundsmaterial för skogsbruksplanen används skogsdata som har samlats in genom fjärrkartering (laserskanning) men i skogsbruksplanen beaktas också skogsägarens personliga mål med skogen.

Ofta gör skogsbruksplanens leverantör terrängbesök för att få en bättre bild av skogen och den vård och avverkning som skogen behöver. Med hjälp av terrängbesöket kan man till exempel specificera beståndsdata och kontrollera sådant som laserskanningen inte klarar av att visa. Vid terrängbesöket läggs speciell vikt på till exempel det icke-monetära värde som skogen har, användningsbehov, virkeskvalitet, skogsskador och jordmån.

MinSkog.fi eller skogsbruksplan?

I Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi hittar du kalkylerade vård- och avverkningsförslag som bygger på fjärrkarteringsmaterial. Skogsdata i MinSkog.fi kostar ingenting för skogsägare. Tjänsten skiljer sig från en skräddarsydd skogsbruksplan genom att den har tagits fram utan terrängbesök och utan att skogsägarens personliga mål i skogen har beaktats.

Ofta utnyttjas data i MinSkog.fi som bakgrundsmaterial när en skogsägare beställer en skogsbruksplan. Skogsbruksplanen kan du beställa av virkesköpare och andra företag som erbjuder skogstjänster samt av skogsvårdsföreningarna.

Skogsbruksplanens korta historia

Efter kriget gjordes det upp fastighetsvisa vård- och avverkningsplaner närmast för skogen på bebodda fastigheter. En mer systematisk produktion av skogsbruksplaner inleddes på 1970-talet då varje skogsområde i byarna inventerades som en del av regional planering. Utgående från de data man fick fram i terrängen gjordes sedan en skogsbruksplan för alla skogsägare som hade beställt en sådan. Staten betalade två tredjedelar av kostnaderna för skogsbruksplanen.

Skogsbruksplaner, MinSkog.fi och laserskanning

Skogscentralens skogsbruksplan ändrades år 2012 så att det numera handlar om skogsdata som samlas in genom laserskanning och provytemätning. Staten bekostar insamlingen av skogsdata i privata skogar och information om den egna skogen hittar du i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Skogsägare kan ge sitt samtycke till att också skogsbranschens aktörer ser informationen.

De egentliga skogsbruksplanerna görs sedan 2012 av andra aktörer än Skogscentralen.

.