Skogscentralen

Mer information

Våra värderingar

  • Progressivitet
  • Samarbete
  • Ansvarstagande
  • Oberoende

Skogscentralens strategi

Skogscentralens nyckeltal

  • 700 000 skogsägare
  • 550 medarbetare
  • 50 intressentgrupper
  • 5 serviceområden

Expertorganisation i skogsbranschen

Skogsindustrin och skogsbaserade näringar är en viktig del av Finlands ekonomi och nationalprodukt. Skogscentralen har till uppgift att främja hållbart skogsbruk och branschnäringarna och ge skogsägarna råd i frågor som gäller skötseln och utnyttjandet av skogarna och skogsnaturen. Skogscentralen samlar in och distribuerar information om skogarna i Finland samt övervakar efterföljandet av skogslagstiftningen. Jord- och skogsbruksministeriet styr och utövar tillsyn över verksamheten.

Finlands skogscentral har en lång historia. Den första länsskogsnämnden grundades år 1917 och vid övergången till 2010-talet hade den vuxit till Finlands skogscentral. Dagens skogscentral är en expertorganisation i skogsbranschen med mångsidig skogs- och naturkompetens och kännedom om skogsbaserade näringar. Vi arbetar alltjämt för den finska skogsbranschens och skogsägarnas bästa. Att vi har de bästa branschexperterna som förutsättningslöst söker nya lösningar säkerställer framgången.

Vi är övertygade om att när vår personal trivs i sitt arbete får också våra kunder bästa möjliga service. När kunden är nöjd och vår medarbetare känner att han eller hon gjort en insats har vi lyckats i arbetet. Vi vill förnya den finländska skogsbranschen och göra det så enkelt och belönande som möjligt att äga, vårda, utnyttja och skydda skogen.

Vi vill påverka framtiden. Skogscentralen utbildar varje år tusentals skogsägare och hundratals fackmän i skogsbranschen. Vi samarbetar långsiktigt med barn och ungdomar i olika skolor. Vår uppgift är att säkerställa värdefulla skogstillgångar, en mångfacetterad natur och en stark, välfärdsalstrande skogsbransch för kommande generationer.