Skogscertifiering | Skogscentralen

Skogscertifiering

Mer information

Skogscertifieringen är ett bevis på att skogarna används hållbart. Det här betyder att skogsbruket är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att man upprätthåller levnadsmöjligheterna för kommande generationer. Skogsnaturens biologiska mångfald och skogarnas kultur- och rekreationsvärden bevaras i ett planenligt skogsbruk. Målet med skogscertifiering är att stärka efterfrågan på finländska träbaserade produkter på den internationella marknaden.

Till skogscertifieringen hör definierade kriterier och en utomstående part granskar varje år att kraven har uppfyllts. Skogsbruket får ett certifikat när skogsägarna och skogsbrukets aktörer förbinder sig att verka i enlighet med kriterierna och dessa kriterier konstateras vara uppfyllda i revisionen. Ett certifikat får de skogsindustriföretag som har ett spårbarhetssystem och som kan påvisa att råvaran kommer från certifierade skogar.

Det finns två stora certifieringssystem: PEFC och FSC. PEFC har tagits fram av skogsägarnas organisationer och skogsindustrin. FSC har sin bakgrund i miljöorganisationerna. Skillnaderna mellan de två systemen är små, FSC poängterar mera miljö- och skyddsfaktorer. Ungefär 85 % av landets skogar är PEFC-certifierade och knappt 10 % FSC-certifierade.

I Finland är certifieringen huvudsakligen gruppcertifiering områdesvis. Skogsägarna deltar genom sitt medlemskap i en skogsvårdsförening eller genom att anmäla sig direkt till Föreningen för hållbart skogsbruk eller via en annan organisation, såsom ett virkesanskaffningsbolag.

.