Skogsgåvoavdrag | Skogscentralen

Skogsgåvoavdrag

Mer information

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Sanna Peltola
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 5033
sanna.peltola(at)skogscentralen.fi

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4617
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Skogsgåvoavdrag kan uppstå för den gåvoskatt som har erlagts för skog som erhållits genom gåva eller gåvoartat köp efter 1.1.2017. Skogsgåvoavdraget kan inte uppstå för skog som erhållits genom arv.

Den nedre gränsen för skogsgåvoavdrag är 30 000 euro räknat enligt den så kallade lagen om värdering av tillgångar. Enligt lagen om värdering av tillgångar är skogens värde = 10 x skogsmarkens areal (hektar) x skogsmarkens genomsnittliga kommunvisa årliga avkastning (euro per hektar). På områden med låg skogsavkastning (Norra Finland och Åland) är den nedre gränsen ändå 100 hektar.

Skogsgåvoavdragsgrunden är den gåvoskatt som har betalats för den del som överskrider 30 000 euro x 2,4. I praktiken är gottgörelsen 72–81 procent av den gåvoskatt som överskrider gränsvärdet.

Skogsgåvoavdraget ska användas under de 15 år som följer på det år då skogen erhållits i gåva. Avdraget kan göras från skogsägarens sammanlagda rena kapitalinkomst av skogsbruk. Ren kapitalinkomst avser skogsbrukets nettoinkomster där alla skogsbrukets avdrag (skogsavdrag, reserveringar, årsutgifter, avskrivningar) har dragits av från skogsbrukets skattepliktiga inkomster (virkesförsäljningsinkomster, skogsbrukets stöd, försäkrings- och skadeersättningar, skattepliktig del för eget bruk av virke).

Skogsgåvoavdraget under ett skatteår är högst 50 procent av skogsbrukets rena kapitalinkomst. Det årliga avdraget ska vara minst 1 500 euro och högst 195 000 euro.

Frivilligt överlåtande av skogsfastigheten eller en del av den (över 10 procent) under en 15 års period leder till att skogsgåvoavdragsrätten förloras, det vill säga gjorda skogsgåvoavdrag inkomstförs förhöjt med 20 procent.

Den nedre gränsen på 30 000 euro är delägarspecifik, vilket betyder att när skogsgåvoavdraget räknas ut så räknas det enligt en självrisk på 30 000 euro per gåvomottagare. Också avdraget görs per delägare.

Exempel på skogsgåvoavdraget

  • 90 hektar stor skogsfastighet i Salo ges till en gåvomottagare, gåvoskatteklass I
  • Gängse värde på skogsfastigheten är enligt utförd värdering 350 000 euro. Den som erhållit gåvan ska betala 44 600 euro i gåvoskatt.
  • Värdet på en skogshektar i Salo är enligt värderingslagen 1 191,20 euro per hektar (10 x 119,12 euro per hektar), så gränsen på 30 000 euro innebär i Salo en skogsareal på cirka 25 hektar.
  • Den specifika skogen i Salo är enligt lagen om värdering av tillgångar 90 hektar x 1 1191,20 euro per hektar = 107 208 euro.
  • Skogsgåvoavdraget räknas ut på följande sätt:
  • (107 208 euro - 30 000 euro)/107 208 euro x 44 600 euro x 2,4 = 77 087 euro. Av den betalda gåvoskatten kan man få tillbaka högst 23 126 euro under de följande 15 åren, alltså 52 procent (räknat på 30 procents inkomstskattesats).

.