Skogsgåvoavdragskalkylator | Skogscentralen

Skogsgåvoavdragskalkylator

Skogsgåvoavdragskalkylatorn är ett verktyg för planering av skogsfastigheters generationsskifte.

Inkomstskattelagen har från och med början av 2017 innehållit förordningar om skogsgåvoskatteavdrag som beviljas utgående från en skogsfastighets gåvoskatt. Skogsgåvoskatteavdraget kan göras under 2017 eller senare och gäller för skogsfastigheter som erhållits som gåva eller genom gåvoartat köp, förutsatt att arealen är tillräckligt stor.

På sikt är målet med skogsgåvoavdraget att öka de ägarbyten som skogsägare gör under sin livstid, minska skogsägarnas medelålder, minska ägandet i form av dödsbon, höja medelstorleken på skogsfastigheter och få ut mer virke på marknaden.

Tapio Ab, Finlands skogscentral, Jord- och skogsbruksministeriet och Skatteförvaltningen har tillsammans tagit fram en så kallad skogsgåvoavdragskalkylator som kan användas av alla aktörer och skogsägare som har med skogsfastigheters generationsskiften att göra. Kalkylatorn hittas på Skogscentralens webbsida. Med hjälp av kalkylatorn kan du räkna ut skogsgåvoavdragets nyttjandemöjlighet och storleken på grunden för skogsgåvoavdraget. Förutom skogsgåvoavdraget beaktar kalkylatorn också eventuellt skogsavdrag.

.