Skogsskador

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Så här ska du göra om din skog har drabbats av stormskador:

Kontakta din fackman

Ta genast kontakt med en skogsfackman i en skogsorganisation för att komma vidare i frågan.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om skogen är försäkrad mot stormskador är det bäst kontakta försäkringsbolaget genast när skadan upptäckts.

Anmälan om användning av skog

Planerad drivning ska anmälas till Skogscentralen. I anmälan ska du ange vad som orsakade skadan. Om drivningen resulterar i ett över 0,3 hektar stort öppet område ska du även anmäla planerade skogsförnyelseåtgärder. Anmälan kallas anmälan om användning av skog. Den kan skogsägaren göra själv, men i allmänhet brukar skogsägare överlåta detta åt en skogsfackman. Det är bäst att låta skogsfackmän sköta uttag av stormfällen.

Skydd av skog som alternativ

Om stormen har fällt rikligt med träd och röjning skulle medföra orimligt höga kostnader, lönar det sig att utreda möjligheterna att skydda naturen i området. I METSO-handlingsplanen upptas bland annat skogar med rikligt inslag av rötträd.

Anmäl skador till Skogscentralen

Skogscentralen kartlägger omfattningen av stormskadorna omedelbart efter att en storm dragit fram för att skogsägarna och aktörerna i skogsbranschen ska kunna dimensionera åtgärderna rätt och rikta in åtgärderna på de områden där behovet är som störst. Anmälningarna om användning av skog som görs upp efter stormfällning ger en bild av skadornas omfattning. Förutom de uppgifter som inlämnas på anmälningar om användning av skog hoppas vi att även de som rör sig i skogarna meddelar Skogscentralen om observerade skador.

Om du upptäcker skador på bestånd strax efter en storm kan du anmäla dina observationer till oss via Skogscentralens karttjänst. Vi är uttryckligen intresserade av stormfällda trädgrupper eller andra omfattande skadade arealer i skogarna. Du kan ange var skadan inträffat genom att markera platsen på kartan eller använda en GPS-spårare med mobiltelefonen. Du kan meddela flera observationer, men bara en i taget.