Stöd för vård av torvmarksskog | Skogscentralen

Stöd för vård av torvmarksskog

Mer information

Kemera-blanketterna kan sändas antingen som en bilaga till ett e-postmeddelande på adressen: kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till följande Skogscentralens kontor: Tavastehus, Vasa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, S:t Michel, Nyslott, Karleby, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Kajana, Kuhmo, Uleåborg, Rovaniemi.

När du skickar finansieringsansökningar eller anmälningar om verkställande till Skogscentralen med e-post, ange följande på rubrikraden:

 • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Finansieringsansökan, vård av ung skog, Kerimäki, Södra Savolax).
 • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Anmälan om verkställande, vård av ung skog, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Södra Savolax).
   
 • Blanketter
 • Kontaktuppgifter

 

Med vård av torvmarksskog avses iståndsättning av ett dikat område. Det kan innebära:

 • dikesrensning
 • kompletteringsdikning
 • vattenvårdsåtgärder
 • byggande av sådana vägar på dikesrenar som hänför sig till iståndsättning av ett dikat område

I samband med vård av torvmarksskog är figurens storlek inte begränsad, utan området som beviljas stöd måste vara enhetligt och minst två hektar stort. När området är minst fem hektar stort och enhetligt, är stödet 60 procent av totalkostnaderna. I övriga fall är stödet 30 procent av totalkostnaderna.

Krav på växtplatsen:

 • beståndets tillväxt har tydligt återhämtat sig efter nydikning
 • efter åtgärden är tillväxten i medeltal minst 1,5 m3/ha/år utan upprepad gödsling
 • krav på växtplatsen: i södra och mellersta Finland motsvarande karg mo (ristorvmo) och i norra Finland motsvarande torr mo (lingontorvmo I-II)

Kartan visar regionindelningen enligt skogslagen: södra Finland med grönt, mellersta Finland med orange och norra Finland med vitt.

Övriga krav:

 • Projektet ska omfatta minst 2 hektar.
 • Beståndet får inte lida av allvarliga tillväxtstörningar.
 • Plantbeståndet ska uppfylla kraven i skogslagen.
 • Tillståndet i skogen på området ska vara tillfredsställande med avseende på skogsvården, och det ska inte finns behov av avverknings- eller vårdåtgärder under de närmaste 5 -10 åren, eller behandling av beståndet sker i samband med vården av torvmarksskog.
 • Förnyelsemogna skogar kan inte få finansiering. I de här skogarna kan iståndsättning av vattenhushållningen göras inom ramen för torvmarksskogsprojektet först i samband med förnyelse efter förnyelseavverkning. Övriga markberedningsåtgärder i anslutning till skogsförnyelse hör inte till torvmarksskogsprojektet utan ska göras skilt.
 • Arbetena i verkställighetsplanen ska konkurrensutsättas, och stödet bestäms enligt de verkliga kostnaderna för verkställandet.
 • För att stöd ska kunna beviljas behövs en verkställighetsplan som godkänts av Skogscentralen. Åtgärderna kan inledas först efter att Skogscentralen godkänt ansökan och verkställighetsplanen. Byggandet av vägar på dikesrenar i samband med vård av torvmarksskog kan dock påbörjas när ansökan lämnats in.

Planen ska innehålla:

 • en allmän beskrivning av projektet
 • karta
 • uppgifter om delägarfastigheter och ägare
 • vattenvårdsplan
 • uppdelning av kostnaderna i planerings- arbets- och materialkostnader samt övriga kostnader
 • utredning om kostnaderna och arbetsmängderna per fastighet
 • stödansökan per fastighet/dikningsavtal
 • dikningstillstånd, övriga tillstånd

.