Tillstånd att hantera ärenden – för användning av tjänsten MinSkog.fi med fullmakt av en annan person

Mer information

Kundtjänsten
tfn. 029 432 409, kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Skogscentralens experter på kundrelationer

Om du enligt fastighetsregistret är skogsfastighetens ägare kan du använda e-tjänsten MinSkog.fi med dina egna bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Uppgifterna om fastighetens ägare får Skogscentralen automatiskt via lagfartsuppgifterna.

Innehavaren av tillstånd att hantera ärenden

Skogsägaren kan ge en annan person sitt samtycke att se sina skogsdata i tjänsten MinSkog.fi. En person som har tillstånd att hantera ärenden kan göra anmälningar om användning av skog, söka Kemera-stöd och lämna in anmälan om verkställande av Kemera-finansierat arbete samt skicka in tjänsteanmälningar. Med tillståndet kan personen dock inte för skogsägarens räkning ge samtycken till aktörer som tillhandahåller tjänster, och inte heller skicka in anmälningar om arbetsobjekt.

Fyll i blanketten för tillstånd att hantera ärenden. Du kan skicka den undertecknade blanketten per e-post till vår kundtjänst: kundtjanst(at)skogscentralen.fi eller per post till adressen Finlands skogscentral, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahtis. Skriv då ”Metsään.fi-asiakirja” på kuvertet. Observera att normal e-post inte är skyddad. Vi tar kontakt när uppgifterna har uppdaterats och inloggning i MinSkog.fi-tjänsten lyckas.

Delägare i dödsbo

Om du är delägare i ett dödsbo och vill bli användare av e-tjänsten MinSkog.fi ska du lämna in till Skogscentralen ett utdrag ur bouppteckningen. Minst följande uppgifter ska ingå i utdraget:

  •  arvlåtarens namn och personbeteckning
  •  delägarna i dödsboet samt deras personuppgifter och gällande kontaktuppgifter
  •  uppgifter om skogsfastigheterna
  •  underskrifter av dem som styrkt bouppteckningen.

Du kan lämna in utdraget ur bouppteckningen per e-post till vår kundtjänst: kundtjanst(at)skogscentralen.fi eller per post till adressen Finlands skogscentral, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahtis. Märk kuvertet med "MinSkog.fi-dokument". Observera att vanlig e-post inte rör sig i en skyddad förbindelse.

Vi tar kontakt med dig när vi har uppdaterat uppgifterna och du kan logga in i tjänsten MinSkog.fi.

Samfällda skogar

Ett ombud eller ordföranden för förvaltningsnämnden i en samfälld skog har rätt att använda e-tjänsten MinSkog.fi. Om den samfällda skogens totala areal överstiger 1 000 hektar överväger vi separat möjligheten att använda tjänsten. Stora arealer vållar problem för tjänstens tekniska kapacitet.

Kontakta vår kundtjänst om du är intresserad av använda tjänsten i egenskap av representant för en samfälld skog. Vi kontrollerar om vi redan har nödvändiga dokument och uppgifter om den samfällda skogen och vi tar kontakt med dig så snart som möjligt.

Sammanslutningar, äkta par och andra delägare

Sammanslutningar, äkta par och andra delägare kan använda tjänsten MinSkog.fi om ifrågavarande personers uppgifter finns på Skogscentralens informationssystem. Om du inte kan logga in i tjänsten eller om fastigheter som du är delägare i saknas i tjänsten kontakta vår kundtjänst.

Besittningsrättens innehavare

Om du har besittningsrätt till fastigheten kan du använda e-tjänsten MinSkog.fi genom att lämna in till Skogscentralen ett dokument som visar att du har besittningsrätten. Du kan skicka dokumentet per e-post till vår kundtjänst: kundtjanst(at)skogscentralen.fi eller per brev till kundexperten vid ifrågavarande regionenhet. Kundexperternas kontaktuppgifter hittar du genom att till exempel söka på ordet "kundrelationer". Märk kuvertet med "MinSkog.fi-dokument ". Vi tar kontakt med dig när vi har uppdaterat uppgifterna och du kan logga in i e-tjänsten MinSkog.fi.

Intressebevakare eller en minderårig skogsägares vårdnadshavare

Om du är en för en myndig skogsägare förordnad intressebevakare kan du använda e-tjänsten MinSkog.fi genom att lämna in till Skogscentralen förordnandet av intressebevakare. Av förordnandet ska framgå dina egna och din huvudmans personuppgifter. I fråga om en minderårig skogsägares vårdnadshavare är till exempel ämbetsbevis ett motsvarande dokument.

Du kan lämna in utdraget ur dokumentet per e-post till vår kundtjänst: kundtjanst(at)skogscentralen.fi eller per post till experter på kundrelationerna i regionen i fråga. Märk kuvertet med "MinSkog.fi-dokument". Vi tar kontakt med dig när vi har uppdaterat uppgifterna och du kan logga in i tjänsten MinSkog.fi.