Utlämnande av skogsdata | Skogscentralen

Utlämnande av skogsdata

Mer information

Skogscentralen kan lämna ut skogsdata och personuppgifter till en aktör i skogsbranschen i e-tjänsten MinSkog.fi, via ett tekniskt gränssnitt eller på något annat sätt som man kommit överens om. Utlämnandet av information grundar sig antingen på skogsägarens eget samtycke eller på en begäran om information, som fyller kraven i skogsdatalagen.

Utlämnande av skogsdata i MinSkog.fi

I e-tjänsten MinSkog.fi kan skogsdata lämnas ut till aktörer om skogsägaren har gett sitt samtycke till det, eller med stöd av en kundrelation eller ett medlemskap.

Skogsägaren kan ge sitt samtycke i MinSkog.fi eller lämna in ett skriftligt samtycke till Skogscentralen.

Utlämnande av information utifrån kundförhållande eller medlemskap

Skogscentralen fattar beslut om utlämnande av data utifrån kundförhållande eller medlemskap efter att det kommit in en begäran om information. I en fritt formulerad begäran ska aktören klargöra hur kundförhållandet eller medlemskapet är aktivt och varför aktören behöver uppgifterna. Skogsägaren kan se om information lämnas ut på basis av kundförhållande eller medlemskap i MinSkog.fi, på samma ställe där man ser sina egna samtycken till aktörer.

Informationsbegäran utifrån kundförhållande eller medlemskap (pdf).

Avgift för beslut om utlämnande av information

För beslut om utlämnande av information betalar den som bett om informationen en avgift enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral (2019). Utlämnande av information med stöd av samtycke, kundförhållande eller medlemskap i MinSkog.fi är gratis.

Volymen av skogsdata ökar hela tiden. Insamlingen av skogsdata med hjälp av fjärranalys inleddes i privatskogar 2010. I dag täcker informationen ungefär 90 procent av privatskogsarealen.

.