Utövande av offentlig makt

Mer information

På Skogscentralen har direktören, skogsdirektören samt finansierings- och granskningscheferna beslutanderätt i ärenden som gäller utövning av offentlig makt. I serviceregionerna fattas avgörandena av finansierings- och granskningscheferna. Skogscentralens direktör beslutar om antalet finansierings- och granskningschefer och om uppgiftsfördelningen mellan dem. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer direktörens beslut.

Skogscentralens direktion deltar i skötseln av ärenden som gäller utövning av offentlig makt bara i fråga om användningen av medel som är avsedda för skötseln av dessa uppgifter.

En anställd som sköter uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt får delta i skötseln av andra uppgifter som kommer an på Skogscentralen, förutsatt att skötseln av dessa andra uppgifter inte kan äventyra en oavhängig och opartisk skötsel av de uppgifter som innebär utövning av offentlig makt.

Direktören förordnar vilka som förutom direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna kan utöva offentlig makt. I förordnandet specificeras huruvida personerna har rollen som föredragande eller som inspektör. Personförteckningen ska hållas tillgänglig.

Följande personer har beslutandemakt i ärenden som gäller utövning av offentlig makt:

 • direktör Ari Eini
 • skogsdirektör Anna Rakemaa
 • servicechef för finansiering och granskning Aki Hostikka
 • chef för finansiering och granskning Jarkko Partanen
 • chef för projektförvaltning Pekka Hovila

Personer som utövar offentlig makt i egenskap av föredragande eller inspektör:

Norra serviceregionen
chef för finansiering och granskning Tommi Lohi

Östra serviceregionen
chef för finansiering och granskning Mikko Korhonen

Västra serviceregionen
chef för finansiering och granskning Ari Nikkola

Sydöstra serviceregionen
chef för finansiering och granskning Ilkka Koivisto

Södra serviceregionen
chef för finansiering och granskning Ilkka Koivisto

De tvåspråkiga kommunerna och Närpes kommun
experten på projektförvaltning Sari Aldén

Personer som utövar offentlig makt i egenskap av föredragande och granskare

Offentlig makt i egenskap av föredragande på serviceområdena, utövas av experterna på finansiering och granskning, cheferna för skogsdata, experterna på skogsdata och experterna på kundrelationer.
Offentlig makt i egenskap av granskare på serviceområdena utövas av skogsrådgivarna.

Lagstiftning som styr utövningen av offentlig makt på Skogscentralen

Om anordnandet av utövningen av offentlig makt på Skogscentralen samt om uppgifter som kan innebära utövande om offentlig makt stadgas bland annat i följande lagar:

 • lagen om Finlands skogscentral
 • skogslagen
 • lagstiftning som gäller finansiering av skogsbruk
 • lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
 • viltskadelagen
 • lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
 • lagen om skogsvårdsföreningar
 • lagen om handel med skogsodlingsmaterial
 • virkesmätningslagen
 • lagen om samfällda skogar
 • lagen om samfälligheter
 • lagen om överlåtelseskatt.