Uttag av vindfällen | Skogscentralen

Uttag av vindfällen

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

En aktiv vård av skogen upprätthåller beståndets livskraft och förebygger allvarliga naturskador. Om en storm har fällt skog är det anledning att genast vidta röjningsåtgärder.

Om omkullfallna träd inte avlägsnas i tid kommer de att förstöras av blånadssvamp. Detta kan medföra allvarliga insektsskador i närskogarna under de kommande åren.

Om du märker tecken på skogsskador ska du bedöma skadans omfattning. Kontakta en skogsfackman om det finns träd som en storm nyligen fällt eller skadat i din skog.

Skogsägaren ansvarar för drivning av skadat virke

Det lönar sig inte att driva enstaka vindfällen eftersom kostnaderna för drivningsarbetet ofta är större än den ekonomiska nyttan. Vindfällen är dessutom värdefulla för naturens mångfald. Om det finns flera skadade träd ökar risken för följdskador.

Skogsägaren ska enligt lagen om bekämpning av skogsskador avlägsna de barrträd som skadats till följd av en storm eller en annan naturkatastrof och som kan bidra till att skadeinsekter sprider sig. Skyldigheten gäller sådana bestånd där det finns mer än 10 kubikmeter fast mått skadade granar eller mer än 20 kubikmeter fast mått skadade tallar per hektar. Då är skogsägaren skyldig att transportera bort det skadade trädbestånd som överstiger gränsvärdena inom utsatt tid.

Skogslagen förpliktar skogsägaren att göra en anmälan om användning av skog senast 10 dagar innan en avverkning inleds. Omfattande stormskador utgör ett undantag under vilket drivningen av virket borde inledas så snabbt som möjlig. Man kan ansöka om undantag för tidsfristen med en separat blankett. Om undantag har beviljats kan man avvika från tidsfristen på 10 dagar. I samband med speciellt omfattande skogsskador kan Skogscentralen separat anvisa skadeområdet där man inte behöver ansöka om undantag från tidfristen för att lämna in anmälan om användning av skog. Då ska Skogscentralen separat anvisa till exempel vissa kommuner som förfarandet gäller. Inom dessa kommuners område ska den virkesdrivning som anmälan om användning av skog gäller till största delen omfatta skadade eller döda träd.

Om stormskadorna har skett på ett område som skogsägaren har fått miljöstöd för ska skogsägaren alltid komma överens om drivningen separat med skogscentralen. När mängden stammar som ska drivas är liten kan de lämnas kvar för att öka mångfalden och mängden rötvirke.

För större drivningsåtgärder ingås ett avtal där man kommer överens om anvisningarna för det praktiska arbetet. I avtalet besluts också summan samt räntan på miljöstödet som på grund av drivningen krävs tillbaka av skogsägaren.

Drivning av vindfällen kräver yrkesskicklighet

Drivning av skog med vindfällen hör till de farligaste arbetena i skogen. Det är bäst att driva vindfällen maskinellt eftersom risken för arbetarolyckor då minskar betydligt. Arbete med motorsåg i vindfälld skog förutsätter goda yrkeskunskaper av huggaren. Också den erfarna yrkesmannen måste vara mycket observant och överväga vilket som är det bästa avverkningssättet från fall till fall. Arbetssäkerheten ska beaktas hela tiden och arbetstakten ska anpassas enligt arbetets risknivå.

Vindfällen över ledningar sköts av innehavaren av ledningarna, oftast det lokala elbolaget.

Om en huggare är osäker på fällningen av ett träd invid en ledning är det skäl att be om råd och hjälp av ledningens innehavare. I allmänhet är det enklast att kontakta det lokala el- eller telefonbolaget.

Alltid då det finns risk för att ett träd faller över en elledning ska man ta kontakt med elbolaget.

.