Vård av ungskog | Skogscentralen

Vård av ungskog

Mer information

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 029 432 4938
markku.remes(at)skogscentralen.fi

Vård av ungskog gör att trädbeståndet växer och blir grövre. Skogen utvecklas så att virke går att sälja ur den vid första gallringen. När det blir aktuellt med plantskogsskötsel är stammarna ännu för smala för att användas som råmaterial i träförädlingsindustrin.

I MinSkog.fi finns uppgifter om objekt som är i behov av plantskogsvård och vård av ungskog. För vård av ungskog kan du också få Kemera-stöd.

Plantskogsvård

Vid plantskogsvård röjer man bort dåliga och skadade stammar för att ge plats åt de bästa träden att växa. Rätt tidpunkt för röjningen är när plantskogen har vuxit tät och träden börjar konkurrera om livsutrymme.

I tallskogar är det mest kostnadseffektivt att utföra skötselåtgärder när plantbeståndet nått en höjd av ca 3–7 meter. Särskilt i tallskog som förnyats genom sådd växer plantorna ofta i grupper. Såddruggar ska glesas ut redan när beståndet är 2–3 meter högt genom att lämna en eller vi behov två plantor per såddrugg.

I granskogar görs plantskogsskötseln när beståndet nått 2–4 meter, i björkdominerade plantskogar när beståndet nått 4–7 meter.

Efter plantskogsskötseln eftersträvas en täthet om 2 000–2 500 stammar i talldominerade skogar och 1 800–2 000 stammar i granskogar per hektar. Vårtbjörk gallras till en täthet om 1 600 stammar och glasbjörk till 2000–2 500 stammar per hektar.

Skogsägaren kan själv röja planbeståndet med en röjningssåg eller låta en utomstående utföra arbetet. Röjda stammar lämnas kvar att förmultna i skogen.

Iståndsättning av ungskog

Om plantskogsvården fördröjs eller försummas helt, kan det hända att skogen behöver gallras även om stammarna inte ännu fyller dimensionerna för gagnvirke.

I ett bestånd som vuxit till långa och tunna slanor ska man, i stället för första gallring, göra en iståndsättning av den unga skogen i syfte att bereda plats för träden att växa till säljbara förstagallringsobjekt. Iståndsättningen av ungskog kan göras maskinellt och de stammar som avlägsnas kan säljas som energived.

.