Mediatiedotteet

10.12.2019
Suomalaiset hankkivat tänä jouluna noin 1,5 miljoonaa kuusta. Viljelmiltä ja metsästä hankitut joulukuuset ovat tänä vuonna hyvälaatuisia ja terveitä, eivätkä karista paljon neulasia.
28.11.2019
Suomen metsäkeskus on selvittänyt kohdennetuilla maastotarkastuksilla, kuinka hakkuissa jätetään suojakaistoja vesistöjen ympärille ja säästöpuita. Metsäkeskus käyttää hakkuiden valvonnassa ja tarkastusten kohdentamisessa apuna satelliittikuvista tehtyjä erotuskuvia. Uusilla menetelmillä on mahdollista valvoa entistä tarkemmin, kuinka metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt säilyvät talousmetsien hakkuissa.
26.11.2019
Suomen metsäkeskus on tarkastanut metsäteitä, joiden rakentamiseen tai perusparannukseen on käytetty valtion Kemera-tukea. Metsäteiden kääntöpaikkojen mitoituksessa ja teiden sorastuksessa havaittiin puutteita. Perusparannetuilla metsäteillä kunnossapitotyöt on tehty kohtuullisen hyvin.
14.11.2019
Biopolttoaineiden palamisjätteenä syntyy Suomessa vuosittain 600 000 tonnia tuhkaa, jota hyödynnetään vain osittain. Tuhkasta saataisiin paras kokonaishyöty suometsien lannoitteena, mutta nykyisin huomattava osa tuhkasta päätyy maanrakennukseen tai jopa kaatopaikoille.
29.10.2019
Metsänhoidon ABC -opetusvideoiden sarja on karttunut uusilla videoilla, jotka kertovat esimerkiksi taimikonhoidosta, metsän kehityksestä, verotuksesta ja kuolinpesistä sekä metsäluonnon monimuotoisuudesta ja sen lisäämisestä. Käytännönläheisiä opetusvideoita tuottavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset sekä Stora Enso, Metsä Group ja UPM.
24.10.2019
Juurikääpäsieni tuhoaa kotimaan talousmetsissä puustoa vuosittain noin 50 miljoonan euron arvosta. Juurikäävän leviämistä voidaan estää levittämällä torjunta-ainetta hakkuualueen kannoille. Suomen metsäkeskus tarkastaa kantokäsittelyn laatua torjuntakauden aikana. Kuluvana vuonna kantokäsittelyn laatu oli tarkastetuilla kohteilla hieman edellisvuosia heikompaa.
19.9.2019
Puuntuotannon Kemera-varoja oli käytetty elokuun loppuun mennessä 22,8 miljoonaa euroa koko maassa. Käytetty tukisumma on hyvin tarkkaan sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuluvan vuoden alkupuolella tukivarojen käyttö oli viime vuotta edellä, mutta vauhti on hieman hiipunut kesän aikana.
5.9.2019
Suomen metsäkeskuksen Läntinen palvelualue ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet Makuja maakunnan metsistä –kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan ruokamaakuntaa metsästä saatavien luonnontuotteiden avulla. Ruokaketjun ja luonnontuotealan pk-yritykset tarvitsevat uusia tuotteita ja mahdollisuuksia. Hanketoimet tähtäävätkin uusiin avauksiin mm. hankintalogistiikassa ja uuteen liiketoimintaan metsän keruutuotteiden avulla.
14.8.2019
Suomen metsäkeskus ja 4H-järjestö toteuttavat kaksi suurta toritapahtumaa 6.-luokkalaisille yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Metsä tulee torille -tapahtumat järjestetään Seinäjoella ja Kajaanissa elo-syyskuun vaihteessa.
3.7.2019
Metsänkäyttöilmoitusten perusteella puun tarjonnan kasvu yksityismetsistä näyttää taittuneen tänä vuonna. Koko maan tasolla puun tarjonta laski 11 prosenttia alkuvuoden aikana verrattuna alkuvuoteen 2018. Käänne kohdistui voimakkaasti tukkipuuhun, jonka tarjonta laski 27 prosenttia. Kuitupuun tarjonta jatkoi lievää nousua.
26.6.2019
Pirkanmaalla on käynnistynyt kolmivuotinen Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa metsänomistajia kestävän metsätalouden harjoittamiseen sekä lisätä metsänomistajien tietoisuutta metsiensä mahdollisuuksista. Näin luodaan edellytyksiä päätöksentekoon, joka johtaa metsien kehittymiseen monipuoliseksi hiilinieluksi metsäluonnon monimuotoisuus huomioiden.
26.6.2019
Juhannusviikolla lännestä itään Kainuun yli menneeseen ukkosrintamaan liittyneet syöksyvirtaukset vahingoittivat metsiä ainakin Sotkamon ja Kuhmon eteläosissa.
24.6.2019
Suomen metsäkeskus on ottanut maanlaajuiseen käyttöön metsänhakkuiden satelliittiseurannan. Palvelu tuottaa kartat toteutuneista hakkuista ja tehostaa metsälain valvontaa. Sen avulla metsänomistajien ja puunostajien tekemiä metsänkäyttöilmoituksia on helppo verrata toteutuneisiin hakkuisiin.
19.6.2019
Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia havupuutavaran korjuusta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä. Kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten populaatio oli viime vuonna kasvussa, mutta kevään vaihtelevat säät eivät ole suosineet kaarnakuoriaisten parveilua viime vuoden malliin.
18.6.2019
Tienpidon kustannukset jaetaan yksityisteiden tiekuntien osakkaiden kesken sen mukaan, kuinka paljon he käyttävät tietä ja hyötyvät siitä. Tiekuntien on hyvä pitää tieyksikkölaskelmat ajan tasalla. Maanmittauslaitoksen päivitetyt suositukset yksityisteiden yksiköinnistä auttavat kulujen jyvityksessä.
17.6.2019
Metsäkeskuksen perjantaina 14.6. lähettämä puuenergian kysyntää koskeva tiedote sisälsi asiavirheen.
14.6.2019
Puupolttoaineiden energiakäyttö pysyi vuonna 2018 kaikkiaan edellisvuoden tasolla. Koko maan lämpö- ja voimalaitokset polttivat kaikkiaan 19,9 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta kului hieman edellisvuotta vähemmän, yhteensä 11 miljoonaa kuutiometriä.
4.6.2019
Ensimmäiset havainnot ruskomäntypistiäisten syömistä männyn neulasista on tehty toukokuun lopussa Kälviällä Keski-Pohjanmaalla, Kortjärvellä Pohjanmaalla sekä Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla. Ruskomäntypistiäiset aiheuttavat männyille kasvutappioita. Ruskomäntypistiäisen vaivaamissa männiköissä tulisi välttää hakkuita ja taimikonhoitotöitä.
28.5.2019
Pirkanmaa on metsäbiotaloudessa kärkimaakunta ja yksityismetsänomistajien päätöksillä on merkitystä aluetalouteen. Metsäkeskuksen hallinnoima Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -hanke on vauhdittanut metsätilojen omistajanvaihdoksia ja metsäbiotalouden kannattavuutta Pirkanmaan alueella. Sadat metsätilat siirtyivät aktiivisten omistajien käsiin hankkeen vaikutuksesta.