Kemera-lain uudistuksen on yksinkertaistettava tukijärjestelmää | Metsäkeskus

Kemera-lain uudistuksen on yksinkertaistettava tukijärjestelmää

Suomen metsäkeskus on jättänyt eriävän mielipiteen kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain uudistamista pohtineen työryhmän loppuraporttiin. Suomen metsäkeskus kannattaa keskeisiä metsänhoitotöitä tukevan Kemera-järjestelmän uudistamista. Työryhmän raportissa on joitain parannuksia nykyiseen Kemera-lakiin verrattuna, mutta Kemera-lain uudistaminen esitetyllä tavalla ei kuitenkaan yksinkertaistaisi tukijärjestelmän hallintoa vaan päinvastoin sitoisi entistä enemmän voimavaroja lain toimeenpanoon.

Suomen metsäkeskuksen lakisääteisinä tehtävinä ovat metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Osana näitä tehtäviä Metsäkeskus valvoo metsälakien toteutumista ja myöntää Kemera-lakiin perustuvia tukia metsän- ja luonnonhoitotöihin.

Metsäkeskuksen hallinnollisten tehtävien lisääminen ei edistä metsäalan elinkeinoja, vaan sitoo Metsäkeskuksen pienentynyttä valtionapua tarpeettomaan byrokratiaan. Jos Kemera-laki tulee voimaan työryhmän loppuraportin esittämässä muodossa, merkitsee se Metsäkeskuksessa lukuisten muiden työtehtävien lopettamista. Metsäkeskuksen toiminnan painopiste siirtyisi selkeästi elinkeinojen edistämisestä hallinnol-lisiin tehtäviin.

Jos Kemera-varoin tuetut hankkeet edellyttävät jatkossa ennakkosuunnitelmaa, Metsäkeskus joutuu käyttämään lain toimeenpanoon varovastikin arvioiden vähintään 20 henkilötyövuotta nykyistä enemmän. Luonnos EU:n valtiontukisuuntaviivoista edellyttää ennakkosuunnitelmaa.

Tuen sitominen toteutuneisiin kustannuksiin lisää hallinnon kustannuksia. Toteutusyksiköihin, esimerkiksi hehtaareihin, perustuva tuki on tuen saajille selkeä ja helposti ymmärrettävä. Se keventää myös toimijoiden hallintoa. Lisäksi siirtyminen pois toteutuneiden kustannusten korvauksesta kannustaa metsäalan yrityksiä ja toimijoita kehittämään metsänhoidon tekniikoita ja tuottavuutta.

Kemera-varoin tuettavien metsänhoitohankkeiden pinta-alan tulee olla vähintään kaksi hehtaaria. Taimikon varhaishoitoon ehdotettu yhden hehtaarin vähimmäispinta-ala ei ole hallinnon voimavarojen järkevää käyttöä. Suhteutettuna maksettavaan tukeen hallinnon kustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi. Käsittelyalueen pinta-alan kasvattaminen parantaa merkittävästi metsätalouden tuottavuutta.

Koska Kemeran energiapuun korjuutuesta luovutaan, on mahdollinen pienpuun energiatukiratkaisu kytkettävä uudistetun Kemeran voimaantuloon. Jos uudistettu Kemera tulee voimaan eikä pienpuun energiatuesta ole tietoa, on vaarana, että nuorten metsien hoidon määrä romahtaa. Esitys pienpuun energiatuesta on EU:n komission käsittelyssä.

Lisätietoja

johtaja Ari Eini
Suomen metsäkeskus
p. 029 432 5401, ari.eini@metsakeskus.fi

.