Lappiin suunnitteilla olevat biojalostamoinvestoinnit lisäisivät puun ja työvoiman kysyntää | Metsäkeskus

Lappiin suunnitteilla olevat biojalostamoinvestoinnit lisäisivät puun ja työvoiman kysyntää

Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät koko maassa raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla keskisessä Suomessa, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin.

Lappiin suunnitteilla olevat biojalostamoinvestoinnit merkitsevät toteutuessaan huomattavaa puun kysynnän lisäystä ja tätä kautta osaavan työvoiman tarpeen kasvua. Lisääntyvät puunhankintamäärät asettavat uusia haasteita myös metsätalouden käyttämälle infrastruktuurille. Luontoarvojen säilymiseen ja eri maankäyttömuotojen yhteensovittamiseen tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota.  Metsäkeskus on käynnistänyt sekä bioenergian kasvavaan hyödyntämiseen että puun logistiikan kehittämiseen tähtäävät hankkeet yhdessä metsätoimijoiden kanssa. Tilarakenteen kehittäminen ja osaavan työvoiman tarjonnan turvaaminen ovat keskeisiä painopisteitä alueen metsätalouden toimintaedellytysten kehittämisessä. Luonnonhoitoon ja metsäluonnon ennallistamiseen panostetaan EU-rahoitteisten hankkeiden kautta. Hankkeita toteutetaan sekä valtion – että yksityisillä mailla Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen yhteistyönä.

Alueellisten metsäohjelmien hakkuutavoitteet on määritelty Luonnonvarakeskuksen tekemien laskelmien pohjalla, ja niissä on huomioitu alueellisia erityispiirteitä.

Puumarkkinoiden vilkkauteen vaikuttavat useat eri tekijät. Puun kysyntä on voimakkainta lähellä suursahoja, mutta metsätoimijoiden ja metsänomistajien aktiivisuudella on myös suuri merkitys puun markkinoille tulossa.

Alueelliset metsäohjelmat ovat hyvä työkalu puun liikkeeseen

Tämän vuoden alussa valmistuneiden alueellisten metsäohjelmien 2016–2020 yksi keskeinen tavoite on vastata kasvavaan puuntarpeeseen.

Alueelliset metsäohjelmat ovat maakunnallisen metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia. Ohjelmat on tehty laajassa yhteistyössä maakunnallisten metsäneuvostojen ja metsäalan toimijoiden kanssa. Metsäohjelmien sisältö on hyväksytty alueellisissa metsäneuvostoissa vuoden 2015 lopulla.

Maakunnallisten metsäohjelmien tavoitteet nousevat alueiden omista kehittämistarpeista ja kansallisen metsästrategian tavoitteista. Ohjelmissa on sovitettu yhteen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet.

- Vaikka alueellisissa metsäohjelmissa korostuvat odotukset metsäbiotalouden ja puun kysynnän kasvulle, on ohjelmissa huomioitu luonnon monimuotoisuus ja luonnonhoito. Ohjelmat sisältävät toimenpiteitä monimuotoisuuden, vesiensuojelun ja virkistysmahdollisuuksien lisäämiseksi, toteaa Metsäkeskuksen elinkeinojohtaja Anssi Niskanen.

Kaudelle 2016–2020 metsäohjelmat on laadittu neljälletoista maakuntajaon mukaiselle alueelle. Alueellisten metsäohjelmien lisäksi maakuntiin on laadittu myös luonnonhoidon alueelliset toteutusohjelmat. Ne ohjaavat Metsäkeskuksen luonnonhoidon rahoitusta ja tekemistä ja tehostavat sen toimintaa.

Taulukko: Aluekohtaiset tiedot hakkuutavoitteista ja toteutuneista hakkuista.
Lapin metsäohjelma ja
Lapin luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma

Lisätietoja
Arto Sorri
aluejohtaja
Suomen metsäkeskus
p. 0400 593 600
arto.sorri(at)metsakeskus.fi

Ulla Huusko
elinkeinopäällikkö, pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus
p. 040 182 3496
ulla.huusko(at)metsakeskus.fi

 

.