Metsätalouden vesistökuormitus kuriin | Metsäkeskus

Metsätalouden vesistökuormitus kuriin

Suomen metsäkeskuksen toteuttama Kuormitus kuriin -hanke jakaa tietoa tehokkaista vesiensuojelumenetelmistä. Euroopan maaseuturahaston rahoituksella toteutettavan hankkeen tavoitteena on vesiensuojelun tehostaminen ja kuormituksen vähentäminen tärkeillä kohdealueilla Etelä-Savossa.

Useilla paikkakunnilla on järjestetty tiedotustilaisuuksia, joissa on paneuduttu vesistökohtaisesti kuormituksen vähentämiseen. Lauantaina 14.10. Pieksämäellä järjestettävällä retkellä on aiheena metsätalouden vesistökuormitus ja vesistöjen kunnostaminen ja hoito. Retkelle on kutsuttu metsänomistajia ja muita vesienhoidosta kiinnostuneita.

Maastokohteiden aiheita:
- Järvien kunnostus ja hoito
- Niskajärven kuormitusselvitys
- Hakkuiden ja maanmuokkausten suojavyöhykkeet
- Metsäojituksen kannattavuus ja tarveharkinta
- Kosteikko vesiensuojelurakenteena.
 
 Mukana retkellä on luonnonhoidon asiantuntija Seppo Ollikainen ja projektipäällikkö Riikka Salomaa Suomen metsäkeskuksesta sekä vesistöasiantuntija Antti Haapala Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Kokoontuminen Lomatriolle Naarajärvelle klo 10, jonne retki päättyy klo 14.

 – Ravinteiden huuhtoutuminen sekä kiintoaineksen irtoaminen ja kulkeutuminen vesistöön aiheuttavat merkittävimpiä vesistöhaittoja. Kuormitusta voidaan vähentää huolellisella suunnittelulla ja erilaisilla vesiensuojelutoimilla, kertoo projektipäällikkö Riikka Salomaa.

Vesistöjen ja pienvesien rannoille suositellaan jätettäväksi suojavyöhykkeet, jotka toimivat kuormituksen suodattimina ennen vesistöä. Vyöhykkeillä on merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tehokkaiksi vesiensuojelurakenteiksi ovat osoittautuneet rakennettavat pintavalutuskentät ja kosteikot, joilla vodaan vähentää sekä kiintoaine- että liukoisten ravinteiden kuormitusta.  Kiintoaineskuormituksen vähentämiseen käytetään lisäksi erilaisia patorakenteita sekä laskeutusaltaita.

– Rakenteet ovat tärkeä osa metsätalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämisessä.  Vesiensuojelua voidaan edelleen tehostaa tarkentamalla toimenpiteiden suunnittelua ja harjoittamalla kriittistä tarveharkintaa vesistöjä erityisesti kuormittavissa työlajeissa. Tarkempaa suunnittelua varten on kehitetty työvälineitä mm. eroosioherkkien alueiden tunnistamiseksi, toteaa Seppo Ollikainen.

Uudistushakkuiden ja maanmuokkauksen kuormitusvaikutus on suurinta vesistöjen läheisyydessä, ja erityisesti pienissä ja kirkkaissa vesissä. Kuormitus kuriin -hankkeen konkreettisena tavoitteena on jakaa tietoa sekä paikallistasolla vesistökohtaisesti että laajemmin tehokkaista vesistönsuojelumenetelmistä uusimman tiedon valossa.

Lisätietoja:
Riikka Salomaa
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus, kaakkoinen palvelualue
p.  040 755 8253
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi

.