Pohjanmaalla on reagoitu hyvin teollisuuden kasvavaan puun kysyntään | Metsäkeskus

Pohjanmaalla on reagoitu hyvin teollisuuden kasvavaan puun kysyntään

Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.

Vilkkainta puukauppa on ollut alkuvuonna Keski-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-Suomen alueilla, joissa elokuun alkuun mennessä tehdyissä puukaupoissa on ylletty jo yli 50 prosenttiin asetetuista alueellisten metsäohjelmien hakkuutavoitteista. Hiljaisinta puumarkkinoilla on ollut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uusimaan alueilla, joissa alkuvuonna on jääty alle 40 prosentin asetetuista tavoitteista.

Alueellisten metsäohjelmien hakkuutavoitteet on määritelty Luonnonvarakeskuksen tekemien laskelmien pohjalla, ja niissä on huomioitu alueellisia erityispiirteitä.

Puumarkkinoiden vilkkauteen vaikuttavat useat eri tekijät. Puun kysyntä on voimakkainta lähellä suursahoja, mutta metsätoimijoiden ja metsänomistajien aktiivisuudella on myös suuri merkitys puun markkinoille tulossa.

Alueellinen metsäohjelma on hyvä biotalouden ja puun käytön edistämiseksi

Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma (2016–2020) perustuu kansalliseen metsästrategiaan ja alueellisiin tarpeisiin. Tavoitteena on, että metsää käytetään ja hoidetaan tavalla joka on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä. Ohjelma keskittyy metsävarojen hyödyntämiseen myös muihin tarkoituksiin kuin perinteisiin metsätuotteisiin. Biotalouden uuden lähestymistavan mukaan metsän tulee tuottaa uusia tuotteita ja palveluja.
Nämä toimenpiteet ovat tärkeimmät Pohjanmaan alueellisessa metsäohjelmassa (2016–2020):

  1. Hakkuukertymät lähestyvät korkeinta kestävää hakkuutasoa.
  2. Metsätilakoon kasvattamista ja sukupolvenvaihdosten helpottamista edistetään.
  3. Metsäalalla toimivien yritysten tukemista jatketaan.
  4. Luonnonhoito otetaan huomioon ja metsiä käytetään yhä enemmän virkistykseen ja matkailuun sekä uusiutuvien ekosysteemipalvelujen lähteenä.

                                                                                                                                                                                                
Aluekohtaiset tiedot hakkuutavoitteista ja toteutuneista hakkuista löydät
Puun myyntimäärät -taulukosta.
Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma ja luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma .

Lisätietoja:
Göran Ådjers
aluekehitysasiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 050 463 0832
goran.adjers(at)metsakeskus.fi

Karen Wik-Portin                                                   
aluejohtaja                                                               
Suomen metsäkeskus                                         
puh. 050 581 1780                                                  
karen.wik-portin(at)metsakeskus.fi       

.