Pohjois-Savon metsäneuvosto: Pohjois-Savon metsissä vielä suuri hyödyntämismahdollisuus | Metsäkeskus

Pohjois-Savon metsäneuvosto: Pohjois-Savon metsissä vielä suuri hyödyntämismahdollisuus

Pohjois-Savon metsät ovat vajaakäytössä. Puun lisäkäyttö tuo aktiivisuutta myös metsänhoitoon, mikä mahdollistaa metsien hyvän kasvun myös tulevaisuudessa. Talousmetsien luonnonhoidolla voidaan turvata maakunnan metsien monimuotoisuuden säilyminen.

Puuta korjataan Pohjois-Savon metsistä nyt aiempaa enemmän. Pohjois-Savon metsien käyttöä voidaan alueellisen metsäohjelman mukaan lisätä kestävästi noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä nykyisiin hakkuisiin verrattuna. Metsänomistajat saisivat puunmyyntituloja vuosittain lähes 50 miljoonaa euroa ja puutavaran korjaajat 17 miljoonaa euroa enemmän kuin nykyään. Puunmyynnin vilkastumisella on suuri positiivinen vaikutus aluetalouteen.

Luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvot turvataan

Metsien monimuotoisuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet voidaan säilyttää lisääntyneistä hakkuista huolimatta hyvällä tasolla, kun leimikot suunnitellaan hyvin ja korjuu tehdään huolellisesti. Luonnon monimuotoisuus voidaan turvata noudattamalla metsä- ja luonnonsuojelulakien lisäksi sertifioinnin vaatimuksia sekä hyvän metsän hoidon suosituksia.

Puunkorjuun ja maanmuokkauksen yhteydessä tulee erityisesti huolehtia vesiensuojelusta, herkkien elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien säilymisestä. Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan jo nyt säästö- ja lahopuilla, suosimalla sekametsiä ja metsien eri-ikäisrakenteisuutta sekä jättämällä riistatiheikköjä. Talousmetsien luonnonhoidon menetelmiä kehitetään myös jatkuvasti lisää. 

Monimuotoisuutta voidaan vaalia lisäksi metsänomistajien vapaaehtoisella suojelulla. Pohjois-Savon metsämaiseman tyypillisiä elementtejä ovat lukuisat järvet, kumpuileva mäkinen maasto sekä vaihtelevat pelto- ja suonäkymät. Ammattitaitoisella suunnittelulla leimikot voidaan rajata niin, että luonnossa liikkuja voi nauttia monipuolisesta lähi- ja kaukomaisemasta.

Puun lisäkäyttö kohentaa metsien kasvua

Puun lisääntynyt kysyntä nostaa myös metsänhoidon tasoa, koska metsänhoidon investointien mielekkyys ja kannattavuus paranee. Pohjois-Savon nuorten metsien hoitomäärät tulisi alueellisen metsäohjelman mukaisesti lähes kaksinkertaistaa nykyisestä tasosta.

Nuorissa metsissä on nyt paljon raaka-ainetta, jota kannattaa hyödyntää. Nuorten metsien hoidon seurauksena myös järeän puun määrä lisääntyy.  Pohjois-Savossa on varauduttu myös tukkipuun käytön lisäykseen muun muassa sahakapasiteettia nostamalla, joten myös järeälle puulle on kysyntää.

Metsien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää koneellisesti tehtävien hoitotöiden merkittävää lisäämistä nykyisestä tasosta. Lisäksi metsurien koulutusta on lisättävä, sillä osa hoitotöistä joudutaan jatkossakin tekemään manuaalisesti. Metsureita tarvittaisiin hoitotöiden tekemiseen vuodessa 300, kun heitä on tällä hetkellä käytettävissä reilut 200. Koulutuksessa tulee ottaa huomioon myös metsurien siirtyminen eläkkeelle, sillä heidän keski-ikänsä on yli 50 vuotta. Lisäksi tarvitaan lisää metsäkoneiden kuljettajia. Maakunnassa on jo ammattitaitoista alan koulutusta, mutta koulutusmääriä tulee nostaa. 

Lisääntyvä puunkäyttö tuo työtä ja hyvinvointia Pohjois-Savoon

Kuopioon suunniteltu suuri laitosinvestointi lisäisi Pohjois-Savon ja lähimaakuntien kuitupuun kysyntää merkittävästi. Pienpuun käyttö toisi lähialueelle 100 miljoonaa euroa kantorahatuloja ja sillä olisi suuri aluetaloudellinen merkitys, sillä se toisi Kuopion seudulle 1 500 uutta työpaikkaa ja työllistäisi kokonaisuudessaan lähes 3 500 ihmistä. Kunnat saisivat verotuloja noin kahdeksan miljoonaa euroa ja lisäksi logistiikan toimijat hyötyisivät investoinnista 200 miljoonaa euroa vuodessa. Kansantaloudellinen hyöty laitoksesta olisi yli 800 miljoonaa euroa vuodessa.

Laitosinvestoinnille on asetettu erittäin vaativat ympäristölupaehdot, joten se pystyy toimimaan turvallisesti myös suurelle ihmismäärälle tärkeän vesistön rannalla. Laitoksesta tulisi maailman ympäristöystävällisin biotuotelaitos.

Jo tehdyt investoinnit lisäävät puunkäyttöä merkittävästi. Esimerkiksi Varkauden tehtaan muutostyöt sekä Äänekosken biotuotetehtaan avaaminen vaikutukset näkyvät myös Pohjois-Savossa.  Kotimaisen puun saaminen metsäteollisuuden käyttöön vaatii erittäin aktiivisia toimia niin teollisuudelta ja kuin metsänomistajilta. Haastamme kaikki mukaan edistämään puun ja metsän monipuolista hyödyntämistä Suomessa.

Metsäneuvoston laaja-alainen keskustelu on tärkeää Metsäkeskukselle   

Maakunnalliset metsäneuvostot ovat Suomen metsäkeskuksen lakisääteisiä alueellisia yhteistyöelimiä. Metsäneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa metsiin perustuvien elinkeinojen ja metsäsektorin yhteistyön edistäminen. Metsäneuvostot laativat alueelliset metsäohjelmat. Pohjois-Savon metsäneuvostossa on 14 jäsentä.

Lisätietoja:
Tapio Tolppanen                                                                              
puheenjohtaja                                                                                  
Pohjois-Savon metsäneuvosto                                                     
puh. 041 4467 242                                                                           

Helena Reiman
aluejohtaja
Suomen metsäkeskus, itäinen alue
puh. 0400 243 337

 

.