Puunkuljetusten ongelmakohtiin haettiin ratkaisuja Pohjois-Suomessa | Metsäkeskus

Puunkuljetusten ongelmakohtiin haettiin ratkaisuja Pohjois-Suomessa

Suomen metsäkeskuksen hallinnoimassa Pohjoisen puun tiet –hankkeessa on kartoitettu puunkuljetusten ongelmakohtia ja löydetty niihin parannuskeinoja. Paikannettu ja ajantasainen tieto teiden kunnosta auttaa kuljetusten suunnittelussa. Myös tien ylläpitäjät hyötyvät tien käyttäjien palautteesta.

Puun kuljetusten vilkastuminen ja tienpidon ongelmat ovat viime aikoina aiheuttaneet huolta. Vaikka julkisen tieverkon kunnostamiseen on saatu lisämäärärahoja, puunkuljetusten ongelmat eivät ole poistuneet. Puunkuljetukset lähtevät yksityisiltä metsäteiltä, liikkuvat kyläteillä ja kuntien hallinnoimalla tiestöllä edeten päätieverkkoa jalostuslaitoksille.

Yksityisten teiden hallinnosta vastaavat maanomistajien muodostamat tiekunnat. Tiekuntien toiminnan aktiivisuus ja tienhoidon osaaminen vaihtelee. Toistaiseksi teiden hallinnoinnissa ja hoidossa käytetään toimintaan erikoistuneita palveluntuottajia vähän. Ammattilaisia hankitaan usein apuun vasta silloin, kun teiden korjaustarve on kasvanut merkittävästi ja edessä on tien perusparantaminen. Tiepalvelujen tarjontaa on vaihtelevasti eri maakunnissa.

Tietoa ja tiedonvaihtoa tiestön hoitamisesta

Pohjoisen puun tiet –hankkeen yksi tulos oli, että tiestöä ja sen kuntoa koskevaa paikannettua tietoa tarvitaan lisää. Ennakkotieto huonokuntoisista tieosuuksista ja silloista auttaisi kuljetusten suunnittelussa. Myös tienpitäjät hyötyvät tien käyttäjien antamasta palautteesta teiden kunnosta ja kuljetustarpeista. Metsätiet ja yksityistiet kestävät puunkuljetuksia, kun niitä hoidetaan hyvin ja mahdollisten riskikohteiden kuntoa seurataan riittävästi ja vahvistetaan ajoissa.

Tiedonvaihto ja vuoropuhelu tienkäyttäjien ja teiden ylläpitäjien kesken on koettu hyväksi toimintatavaksi. Ennakointia ja vuoropuhelua tarvittaisiin myös alemmalla tieverkolla.

- Metsäalan toimijat ja tiepalveluyrittäjät voisivat omalta osaltaan tiedottaa ja keskustella tiekuntien kanssa teiden hoidosta. Myös kunnilla on merkittävä rooli toisaalta oman tieverkon hoidon ja toisaalta yksityisteiden aktivoinnin parissa, sanoo Pohjois-Pohjanmaan elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskuksesta.

Tienpidon rahoituksen riittävyys on ongelma koko tieverkolla. Juuri nyt metsäteiden perusparannukseen on rahoitusta kuitenkin hyvin saatavana. Tiekuntien vuotuisista teiden hoidon kustannuksista vastaavat pääosin maanomistajat itse. Teiden rakentamisen ja hoidon menetelmiä on tarve kehittää kustannustehokkaammiksi. Yhtenä kehittämisen kohteena on paikkatiedon ja mobiiliteknologian hyödyntäminen.

Uusien biojalostamojen vaikutukset epävarmoja

Puutavaran varastointitarpeet ja varastoalueet olivat kyselyssä omana aiheenaan. Uusien biojalostamoiden rakentamispäätöksiä ei Pohjois-Suomessa ole vielä syntynyt, joten niiden vaikutuksista puuvirtoihin ja mahdollisiin puun varastointi- tai terminaalitarpeisiin ei pystytty arvioimaan. Vastaajat kuitenkin ennakoivat kuljetussuuntien muuttuvan hankkeiden vahvistuessa.
 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset teiden kelirikkoaikoihin ja sateisuuden lisääntymiseen ovat huolena ja vaikuttavat kuljetusten ohjaukseen ja puutavaran varastointitarpeisiin. Kuljetusten kannalta toimivien ja liikenneturvallisuuden kannalta hyvien varastopaikkojen löytämistä voidaan helpottaa, jos on saatavissa tietoa sopivista varastointipaikoista.

Pohjoisen puun tiet – hanke on toteutettu Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien alueella. Hankkeen hallinnoinnista on vastannut Suomen metsäkeskus, projektipäällikkönä Riku Huhtinen. Hankkeen rahoitus on saatu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ELY-keskuksilta. Hankkeen asiantuntijaryhmässä on ollut mukana metsäalan toimijoita sekä maakuntien ja ELY-keskusten edustajia. Hankkeen kyselyyn vastasi noin 170  henkilöä.

Hankkeen raportti on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Tutustu myös kyselyn tuloskoosteeseen ja kartta-aineistoon.

Lisätietoja:
Arto Sorri
aluejohtaja
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 593 600
arto.sorri(at)metsakeskus.fi

Eeva-Liisa Repo
elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh. 040 5487 026
eeva-liisa.repo(at)metsakeskus.fi

.