Taimikko kannattaa hoitaa ajallaan – laiminlyönnistä jopa 40 prosentin tulonmenetys | Metsäkeskus

Taimikko kannattaa hoitaa ajallaan – laiminlyönnistä jopa 40 prosentin tulonmenetys

Taimikonhoidon oikea ajoitus vähentää raivaustyön määrää, alentaa työkustannuksia ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Taimikonhoitoa tehdään paljon myös kesäkuukausina, jolloin täytyy erityisesti muistaa juurikääpäriski. 

Mediatiedote 10.6.2020.

Taimikonhoidossa oikea ajoitus on tärkeää, jotta kilpaileva puusto ei hidasta kasvamaan jäävien taimien kehitystä. Kilpailevan puuston oksat hankaavat, varjostavat ja vaurioittavat taimia niin, että osa viljelytaimista tuhoutuu kehityskelvottomaksi.  

Oikein ajoitettuna taimikonhoitotyö on myös nopeampaa ja edullisempaa. Jo yhden vuoden viivästyminen optimiajasta lisää työaikaa 10 prosenttia.  

- Metsänomistajan tulonmenetykset voivat olla eteläisessä Suomessa yli 40 prosenttia, jos taimikonhoito jää kokonaan tekemättä. Tukkipuun tuotos alenee jopa reilulla kolmanneksella ja metsäteollisuudelle kelpaamattoman puuaineksen osuus lisääntyy, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta. 

Oikea ajoitus auttaa myös juurikäävän torjunnassa 

Lehtipuuston vesominen on vähäisintä kuuman keskikesän aikana, mutta työvoiman rajallisuuden vuoksi taimikon varhaishoitoa tehdään koko sulan maan kauden ajan. Keväällä ja syksyllä työ on myös nopeampaa, koska pintakasvillisuus ja puiden lehdet eivät haittaa näkyvyyttä. 

- Ilmastonmuutoksen edetessä taimikonhoidon oikea ajoitus korostuu myös juurikäävän torjunnassa. Varsinkin mäntyvaltaiset taimikot tulisi mahdollisuuksien mukaan hoitaa varhain keväällä tai myöhään syksyllä viileän sään aikaan, Remes sanoo. 

Männylle sopivilla kasvupaikoille syntyy usein luontaisesti runsaasti havupuun taimia. Jos havupuita poistetaan, juurikäävän itiöt tarttuvat kantoihin lämpimien säiden aikaan. Jo muutaman senttimetrin läpimittainen kanto on sopiva kasvualusta juurikäävälle.  

Riistatiheiköt ja lehtipuut lisäävät monimuotoisuutta 

Säilyttämällä sekapuustoisuutta ja jättämällä riistatiheikköjä on mahdollista parantaa metsien monimuotoisuutta, riistan elinoloja sekä virkistys- ja maisema-arvoja. Sopiva lehtipuusekoitus voi lisätä myös puuston tuottoa. 
Jo taimikon varhaisperkausvaiheessa, noin viisi vuotta metsänviljelystä, voi taimikkoon jättää siemensyntyisiä koivuja ja muita lehtipuita kasvamaan. Lehtipuista etenkin haavat, lepät ja pihlajat lisäävät monimuotoisuutta ja lajikirjoa. 

Kemera-tukea tarjolla varhaishoitoon 

Kemera-tukea on tänäkin vuonna hyvin käytettävissä taimikon varhaishoitoon. Työmäärien kasvattamisessa on tarjolla iso markkinarako metsäalan toimijoille. Jos taimikonhoidot tehtäisiin ajallaan, työllistyisi Suomessa noin 1 500 uutta metsuria. Kemera-tuki lisää osaltaan hoitotöiden kannattavuutta.  

Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa metsäalan toimijat voivat hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon helposti Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa.  

Metsään.fi-palveluun on myös päivitetty toukokuussa tuoreet tilakohtaiset tiedot varhaisperkausta tarvitsevista taimikoista. Tietojen avulla metsänomistajien on helppo suunnitella metsänhoitotöitä.  

Lisätietoja: 
Markku Remes 
metsänhoidon johtava asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 044 548 8380 
markku.remes(at)metsakeskus.fi

.