Uudellamaalla on reagoitu teollisuuden kasvavaan puun kysyntään | Metsäkeskus

Uudellamaalla on reagoitu teollisuuden kasvavaan puun kysyntään

Jo käynnistyneet ja vielä työn alla olevat metsäteollisuuden investoinnit lisäävät raaka-aineen tarvetta 10–12 miljoonalla kuutiolla seuraavien 2–3 vuoden aikana. Puun kysynnän lisäys näkyy jo puumarkkinoilla, alkuvuonna puukauppaa on käyty 10 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Puun kysyntä vahvistuu edelleen syksyllä ja ensi vuonna uusien investointien valmistuessa.

Vilkkainta puukauppa on ollut alkuvuonna Keski-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-Suomen alueilla, joissa elokuun alkuun mennessä tehdyissä puukaupoissa on ylletty jo yli 50 prosenttiin asetetuista alueellisten metsäohjelmien hakkuutavoitteista. Hiljaisinta puumarkkinoilla on ollut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uusimaan alueilla, joissa alkuvuonna on jääty alle 40 prosentin asetetuista tavoitteista.

Alueellisten metsäohjelmien hakkuutavoitteet on määritelty Luonnonvarakeskuksen tekemien laskelmien pohjalla, ja niissä on huomioitu alueellisia erityispiirteitä.

Puumarkkinoiden vilkkauteen vaikuttavat useat eri tekijät. Puun kysyntä on voimakkainta lähellä suursahoja, mutta metsätoimijoiden ja metsänomistajien aktiivisuudella on myös suuri merkitys puun markkinoille tulossa.

Alueellinen metsäohjelma on hyvä työkalu puun liikkeelle saamiseen

Uudenmaan alueellisen metsäohjelman 2016–2020 keskeisin tavoite on vastata kasvavaan puuntarpeeseen. Uudenmaan alueellisen metsäohjelman tavoitteet nousevat maakunnan omista kehittämistarpeista ja kansallisen metsästrategian tavoitteista. Ohjelmassa on sovitettu yhteen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet.Uudenmaan alueellisen metsäohjelman 2016–2020 avaintavoitteet ovat:

  1. Uudenmaan kestäviä hakkuumahdollisuuksia hyödynnetään täysimääräisesti
  2. Aktiivinen ja yritysmäinen metsätalous lisääntyvät, tilakoko kasvaa ja metsänomistusrakenne tukee metsien aktiivista käyttöä
  3. Kaavoituksessa ja maisematyölupabyrokratiassa otetaan metsätalouden tarpeet huomioon helpottamalla metsien käyttöä kaavoituksen aikana ja kaavoitetuilla alueilla
  4. Lisätään metsien hyödyntämisen arvostusta ja hyväksyttävyyttä

Aluekohtaiset tiedot hakkuutavoitteista ja toteutuneista hakkuista
löytyvät Puun myyntimäärät -taulukosta.
Uudenmaan alueellinen metsäohjelma ja luonnonhoidon alueellinen toteutusohjelma.

Lisätietoja:
Jukka Matilainen
metsätilarakenteen asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 497 574
jukka.matilainen(at)metsakeskus.fi

Karen Wik-Portin
aluejohtaja  
Suomen metsäkeskus 
puh. 050 581 1780
karen.wik-portin(at)metsakeskus.fi

.