Mediatiedotteet | Page 15 | Metsäkeskus

Mediatiedotteet

21.12.2015
Metsäkeskus maksaa kesäkuussa voimaan tulleen kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaisia tukia hakijoille joulukuussa. Hakija saa ilmoituksen tuen lopullisesta määrästä ja tuen maksamisesta postitse.
10.12.2015
Suomen metsäkeskukselle on myönnetty rahoitusta Suomen EU-historian toistaiseksi mittavimpaan LIFE -rahaston hankkeeseen. Hankkeen vetäjä on Metsähallitus ja mukana on yhteensä 30 hankekumppania, joista Metsäkeskus on yksi. Euroopan komissio myönsi lähes 12 miljoonaa euroa järvien, jokien ja pienvesien tilaa edistävien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Vuosina 2016 -2022 toteutettavassa FRESHABIT- hankkeessa vähennetään valuma-alueiden kuormitusta vesistöihin rakentamalla mm. kosteikkoja, pintavalutuskenttiä ja erilaisia patorakenteita, kunnostetaan puroja, elvytetään kuihtuvia jokihelmisimpukkakantoja sekä edistetään sisävesien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vesivoiman kehittämistä ympäristöystävällisempään suuntaan kalateitä rakentamalla.
1.12.2015
Puuta pitää saada liikkeelle ja metsäsektorin tekeville käsille työtä. Metsänomistajakuntaan tarvitaan aktiivista toimintaa ja uinuviin metsänomistajiin sysäystä, tarvittaessa omistusrakenteen muutoksia.
26.11.2015
Suomen metsäkeskus on ryhtynyt aktiivisesti tarjoamaan asiantuntemustaan ja osaamisverkostoaan metsäalalla toimiville yrityksille ja yhteisöille. Yhteydenottojen tavoitteena on yhdessä yritysten kanssa etsiä uusia edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle ja ratkoa käytännön esteitä yritysten ja palveluiden kehittymisen tieltä.
10.11.2015
Metsäkeskus ei käsittele kuluvana vuonna lainkaan uuden kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaisia tie- , terveyslannoitus ja suometsän hoitohankkeita. Myös kaikki uudet ympäristötukihakemukset siirtyvät käsiteltäviksi vuonna 2016.
6.11.2015
Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa on käynnistetty yt-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Säästöjä etsitään vähentämällä henkilöstöä ja toimien määrää. Työnantajan esitys sisältää lomautuksia, lomarahan vaihtoa vapaaseen ja noin 40 henkilötyövuoden vähentämisen. Mahdolliset eläkejärjestelyt tai osa-aikaistamiset voivat pienentää irtisanottavien määrää.
4.11.2015
Metsäkeskus arvioi ehtivänsä jakaa Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaista tukea 55-60 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Valtion budjetissa Kemeraan varattu tuki on tälle vuodelle 65 miljoonaa eli käyttämättä jäänee 5-10 miljoonaa euroa. Tilanteen taustalla on rahoituslain uudistaminen jo 1.6.2015, mikä johti suureen hakemusruuhkaan. Tällä hetkellä yli 400 Metsäkeskuksen työntekijää, mikä on 75 prosenttia koko henkilöstöstä, purkaa hakemusjonoa osa- tai kokoaikaisesti. Suurin osa on siirretty muista tehtävistä. Vuonna 2014 Metsäkeskus jakoi Kemera-tukea 70 miljoonaa euroa ja vuodelle 2016 tukea on budjetoitu 55 miljoonaa euroa.
3.11.2015
Metsäkeskus alkaa julkaista viikoittain päivittyvää ennustetta markkinoille tulevasta puumäärästä. Helppokäyttöinen palvelu soveltuu hyvin esimerkiksi puunhankinnan suunnittelun tueksi.
19.10.2015
Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaisia hakemuksia on edelleen Metsäkeskuksessa käsiteltävänä yli 20 000 kappaletta. Uusia hake-muksia otetaan vastaan noin 400 kappaletta päivässä. Huolellisesti täytetty ha-kemus ja rahoituspäätöksen numeron sisällyttäminen toteutusilmoituksiin no-peuttavat käsittelyä.
5.10.2015
Kovat tuulet vahingoittivat metsiä koko keskisen Suomen alueella viime perjantaina ja lauantaina. Tuuli kaatoi yksittäisiä puita tai muutaman kymmenen puun ryhmiä. Pääsääntöisesti kaatuneet puut ovat aukeiden alueiden ja mäkien länsi- ja pohjoissivuilla sekä sähkölinjojen varsilla. Laaja-alaisia yhtenäisiä tuhoja ei tapahtunut.
17.9.2015
Suomen metsäkeskus on kehittänyt metsätalouden toimijoiden käyttöön uuden karttapalvelun, joka auttaa metsätalouden vesiensuojelun suunnittelussa. Malli perustuu paikkatietoon maaston muodoista ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kunnostusojitusten suunnittelussa. Metsäkeskus järjestää syksyn aikana eri puolilla Suomea toimijoille suunnattua koulutusta luonnonhoidosta ja virtausmallin käytöstä.
11.9.2015
Suomessa on kehitetty monipuolisia keinoja suuntaamaan luonnonhoitoa kohteille, joissa ekologinen vaikuttavuus on suurin. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn rahoituksen voimakas väheneminen tekee alueellisesta kohdentamisesta entistä tärkeämpää. Maanomistajilta halutaan edelleen hyviä aloitteita monimuotoisuuden turvaamisen kohteiksi. Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy kannustavat tähän kutsumalla maanomistajia ja metsätalouden toimijoita syksyllä luonnon helmaan.
8.7.2015
Kumotun kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain jo hyväksyttyjen suunnitelmallisten hankkeiden tukien maksua vanhalla tietojärjestelmällä jatketaan elokuun loppuun asti. Metsäkeskus tiedotti aiemmin, että edellä mainittujen hankkeiden tukia aletaan maksaa vasta syyskuussa uuden tietojärjestelmän valmistuttua.
8.7.2015
Suomen metsäkeskus tarkasti kesäkuun lopulla yhteensä 127 kohdetta, joissa oli todettu paikkatietoanalyysin perusteella kohonnut riski kirjanpainajan aihe-uttamille metsän hyönteistuhoille. Joka viidennellä kohteella havaittiin kirjan-painajia terveissä puissa. Eniten iskeymiä havaittiin Kaakkois-Suomessa. Ris-kialttiita ovat erityisesti tuulituhoalueiden reunametsät.
25.6.2015
Kevään ja alkukesän viileät ja sateiset säät ovat hillinneet kirjanpainajien par-veilua. Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa kirjanpainajia ei esiinny vielä runsaasti, mutta Pohjois-Savossa kanta on paikoin runsas.
25.6.2015
Kirjanpainajan parveilu tämän vuoden kesäkuun toiseen viikkoon mennessä on ollut voimakasta Etelä-Suomen itäosissa, mutta sateisessa Lounais- ja Länsi-Suomessa toistaiseksi havaitut kirjanpainajamäärät ovat olleet vähäisempiä. Riskiraja ylittyi paikoin Etelä-Suomen itäosissa.
23.6.2015
Metsätalouden rahoituslainsäädännön uudistus sai aikaan ennalta arvaamat-toman hakemustulvan Suomen metsäkeskukseen. Kumoutuvan Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaisia hakemuksia saapui määräaikaan 17. huhtikuuta 2015 mennessä 10 800 kappaletta enemmän kuin viime vuonna 2014 vastaavana aikana.
16.6.2015
Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen määrärahan myöntämisestä hirvieläinvahinkojen metsätaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Määrärahalla korvataan vuonna 2014 arvioituja metsätalouden hirvieläinvahinkoja.
15.6.2015
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt uusien alueellisten metsäohjelmien laatimisen kaudelle 2016-2020. Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten ohjelma, joka perustuu metsälakiin ja -asetukseen. Työtä tehdään maakunnallisissa metsäneuvostoissa, joiden tulee hyväksyä alueellinen metsäohjelma 31.12.2015 mennessä.
15.6.2015
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt uusien alueellisten metsäohjelmien laatimisen kaudelle 2016-2020. Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten ohjelma, joka perustuu metsälakiin ja -asetukseen. Työtä tehdään maakunnallisissa metsäneuvostoissa, joiden tulee hyväksyä alueellinen metsäohjelma 31.12.2015 mennessä.

.