Mediatiedotteet

17.2.2015
Suomen metsäkeskus on vuonna 2014 tarkastanut metsien uudistushakkuualoja, jotka sijaitsevat vesistöjen läheisyydessä. Havainnot osoittavat, että erityisesti turvemailla maanmuokkauksessa tulisi käyttää vastaavia vesiensuojelumenetelmiä, jotka ovat käytössä kunnostusojituksissa.
4.2.2015
Kuopioon suunniteltu sellutehdas ja Äänekosken biotuotelaitos lisäisivät puun käyttöä Suomessa nykyisestä yli 10 miljoonalla kuutiometrillä. Kotimaisen puun saaminen metsäteollisuuden käyttöön vaatii aktiivisia toimia niin valtiolta, metsänomistajilta kuin teollisuudeltakin.
22.1.2015
Kymmenet tuhannet lapset ja nuoret käyvät metsässä ja puhuvat siitä. Nyt toiminta näkyy myös kartalla.
21.1.2015
Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittaisilla arvioinneilla yksityismetsissä. Tulokset osoittavat, että luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 81 prosenttia inventoidusta pinta-alasta. Luonnonhoidollisesti välttävän toteutuksen osuus oli 18 prosenttia. Vain yhdellä prosentilla kohteista luonnonhoidon kokonaisarvio toimenpideketjulle oli heikko.
15.1.2015
Metsäkeskus myönsi yksityisille metsänomistajille kestävän metsätalouden rahoitustukia eli Kemera-tukia 59 miljoonan euron verran vuonna 2014. Luonnonhoitoon oli tarkoitettu noin 7 miljoonaa euroa ja kestävän puuntuotannon tukemiseen noin 52 miljoonaa euroa. Puuntuotannon Kemera-varat loppuivat kesken ja kuluvalle vuodelle siirtyi maksettavaa 6,6 miljoonaa euroa.
9.1.2015
Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Budjetin tasapainottamistarve on 1,2 miljoonaa euroa. Säästöjä etsitään henkilöstö- ja muista kuluista. Työnantajan esitys sisältää lomautuksia ja 25-30 henkilön irtisanomisen.
7.1.2015
Metsänomistajat voivat käyttää Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-asiointipalvelua maksutta helmikuun 2015 loppuun asti. Metsänomistajat ovat voineet kokeilla palvelua ilmaiseksi marraskuusta lähtien.
2.1.2015
Vientivaltainen metsäteollisuus tarvitsee toimivaa tieverkkoa metsistä satamiin. Hyvä tieverkko on koko Suomen kilpailukyvyn elinehto ja siihen on myös saatava riittävästi määrärahoja.
22.12.2014
Metsänhoitoyhdistyslakiin tehdyt muutokset tulevat pääosin voimaan vuoden 2015 alussa. Verohallinto on kuluvana syksynä kantanut viimeisen metsänhoitomaksun. Maksuvelvollisuuden lakatessa ovat myös Suomen metsäkeskuksen myöntämät vapautukset metsänhoitomaksusta päättyneet.
19.12.2014
Eduskunta hyväksyi uuden Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli Kemera-lain tällä viikolla ja sen odotetaan tulevan voimaan ensi vuoden aikana. Voimaantulo edellyttää Euroopan komission hyväksyntää uudelle tukijärjestelmälle.
25.11.2014
Suomen metsäkeskuksen Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuus -hanke on laatinut oppaan puupolttoaineiden keinollisesta kuivauksesta. Opas on tarkoitettu yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneet käyttämään kuivuria hakkeen tai pilkkeen kuivaamiseen. Polttopuiden ja hakkeen kuivumisen riippuvuus sääolosuhteista on usein rajoittanut yrittäjien toiminnan laajentamista.
14.11.2014
Metsänomistajat voivat käyttää Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-asiointipalvelua maksutta marraskuun puolivälistä vuoden 2014 loppuun asti. Tätä ennen palvelua on voinut kokeilla maksutta viikon ajan.
11.11.2014
Kuusen mustakoro on aiheuttanut tuhoja Pohjois-Savon nuorissa kuusikoissa ainakin 60 hehtaarin alalla. Nyt kartoitetaan tuhojen todellista laajuutta koko maassa. Ilmoita havainnoistasi Metsäkeskukseen tai Metsäntutkimuslaitokseen.
5.11.2014
Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä Metsään.fi-palvelu on tarjonnut metsänomistajille tietoa heidän omista metsistään jo kahden vuoden ajan. Palvelussa ovat mukana myös metsäpalvelujen tarjoajat. Se on metsänomistajien ja metsänhoitotöiden tekijöiden kohtaamispaikka. Metsämessujen avajaisissa 6.11. kysymme metsäalan toimijoilta, miten palvelua voisi vielä kehittää.
23.10.2014
Uudistuneen metsälain mukaiset metsän eri-ikäisrakenteisuuteen tähtäävät hakkuut aiheuttavat runsaasti vaurioita jäävälle puustolle. Hakkuita tehdään myös paljon mäntyvaltaisille karuille kasvupaikoille, joissa eri-ikäisessä metsässä yleensä parhaiten muiden puiden alla kasvava kuusi kasvaa hyvin hitaasti. Ilmoitetuista kasvatushakkuista kuitenkin vain yksi prosentti on syyskuun loppuun mennessä ollut poiminta- tai pienaukkohakkuita.
8.10.2014
Suomen metsäkeskuksen tekemän selvityksen mukaan metsäpalveluyrittäjien palveluille on kysyntää ja palveluiden kysyntä näyttäisi kasvavan seuraavan viiden vuoden kuluessa.
18.9.2014
Suomen metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa avattiin työkohdevälitys, jonka avulla metsänomistaja voi laatia ilmoituksen hoitotyö- tai hakkuukohteesta. Työkohdevälityksen avulla metsänomistaja voi helposti etsiä metsätöille tekijää ja puille ostajaa.
28.8.2014
Suomen metsäkeskusta koskevaa lakia ollaan päivittämässä ja muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Nykyisten 13 alueyksikön tilalle ehdotetaan viittä palvelualuetta. Metsäkeskuksen johtokunta linjasi, että palvelualueista ei tehdä päätöstä ennen lain hyväksymistä, mutta toiminnan suunnittelua jatketaan viiden palvelualueen pohjalta. Metsäkeskuksen toimipisteverkko säilyy koko maan kattavana tulevista muutoksista huolimatta.
27.6.2014
Metsänkäyttöilmoituksen voi nyt tehdä Suomen metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa. Metsänkäyttöilmoitusta tehdessä tiedot siirtyvät auto-maattisesti ilmoitukselle ja parhaimmillaan ilmoituksen tekeminen vaati vain muutaman klikkauksen. Metsään.fi-palveluun ja sen uusiin ominaisuuksiin voi tutustua myös Metsäkeskuksen osastolla OKRA maatalousnäyttelyssä Oripäässä 2.-5. heinäkuuta 2014.
17.6.2014
Suomen metsäkeskus on koonnut yksityismetsien metsävaratiedot metsäalan toimijoiden, päätöksentekijöiden ja kaikkien suomalaisten käyttöön. Kuntakohtaiset yhteenvetotiedot perustuvat Metsäkeskuksen kokoamaan ajantasaistettuun metsävaratietoon. Metsäalan yritykset voivat käyttää tietoa toimintansa suunnittelussa.