Mediatiedotteet

19.12.2014
Eduskunta hyväksyi uuden Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli Kemera-lain tällä viikolla ja sen odotetaan tulevan voimaan ensi vuoden aikana. Voimaantulo edellyttää Euroopan komission hyväksyntää uudelle tukijärjestelmälle.
25.11.2014
Suomen metsäkeskuksen Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuus -hanke on laatinut oppaan puupolttoaineiden keinollisesta kuivauksesta. Opas on tarkoitettu yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneet käyttämään kuivuria hakkeen tai pilkkeen kuivaamiseen. Polttopuiden ja hakkeen kuivumisen riippuvuus sääolosuhteista on usein rajoittanut yrittäjien toiminnan laajentamista.
14.11.2014
Metsänomistajat voivat käyttää Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-asiointipalvelua maksutta marraskuun puolivälistä vuoden 2014 loppuun asti. Tätä ennen palvelua on voinut kokeilla maksutta viikon ajan.
11.11.2014
Kuusen mustakoro on aiheuttanut tuhoja Pohjois-Savon nuorissa kuusikoissa ainakin 60 hehtaarin alalla. Nyt kartoitetaan tuhojen todellista laajuutta koko maassa. Ilmoita havainnoistasi Metsäkeskukseen tai Metsäntutkimuslaitokseen.
5.11.2014
Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä Metsään.fi-palvelu on tarjonnut metsänomistajille tietoa heidän omista metsistään jo kahden vuoden ajan. Palvelussa ovat mukana myös metsäpalvelujen tarjoajat. Se on metsänomistajien ja metsänhoitotöiden tekijöiden kohtaamispaikka. Metsämessujen avajaisissa 6.11. kysymme metsäalan toimijoilta, miten palvelua voisi vielä kehittää.
23.10.2014
Uudistuneen metsälain mukaiset metsän eri-ikäisrakenteisuuteen tähtäävät hakkuut aiheuttavat runsaasti vaurioita jäävälle puustolle. Hakkuita tehdään myös paljon mäntyvaltaisille karuille kasvupaikoille, joissa eri-ikäisessä metsässä yleensä parhaiten muiden puiden alla kasvava kuusi kasvaa hyvin hitaasti. Ilmoitetuista kasvatushakkuista kuitenkin vain yksi prosentti on syyskuun loppuun mennessä ollut poiminta- tai pienaukkohakkuita.
8.10.2014
Suomen metsäkeskuksen tekemän selvityksen mukaan metsäpalveluyrittäjien palveluille on kysyntää ja palveluiden kysyntä näyttäisi kasvavan seuraavan viiden vuoden kuluessa.
18.9.2014
Suomen metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa avattiin työkohdevälitys, jonka avulla metsänomistaja voi laatia ilmoituksen hoitotyö- tai hakkuukohteesta. Työkohdevälityksen avulla metsänomistaja voi helposti etsiä metsätöille tekijää ja puille ostajaa.
28.8.2014
Suomen metsäkeskusta koskevaa lakia ollaan päivittämässä ja muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Nykyisten 13 alueyksikön tilalle ehdotetaan viittä palvelualuetta. Metsäkeskuksen johtokunta linjasi, että palvelualueista ei tehdä päätöstä ennen lain hyväksymistä, mutta toiminnan suunnittelua jatketaan viiden palvelualueen pohjalta. Metsäkeskuksen toimipisteverkko säilyy koko maan kattavana tulevista muutoksista huolimatta.
27.6.2014
Metsänkäyttöilmoituksen voi nyt tehdä Suomen metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa. Metsänkäyttöilmoitusta tehdessä tiedot siirtyvät auto-maattisesti ilmoitukselle ja parhaimmillaan ilmoituksen tekeminen vaati vain muutaman klikkauksen. Metsään.fi-palveluun ja sen uusiin ominaisuuksiin voi tutustua myös Metsäkeskuksen osastolla OKRA maatalousnäyttelyssä Oripäässä 2.-5. heinäkuuta 2014.
17.6.2014
Suomen metsäkeskus on koonnut yksityismetsien metsävaratiedot metsäalan toimijoiden, päätöksentekijöiden ja kaikkien suomalaisten käyttöön. Kuntakohtaiset yhteenvetotiedot perustuvat Metsäkeskuksen kokoamaan ajantasaistettuun metsävaratietoon. Metsäalan yritykset voivat käyttää tietoa toimintansa suunnittelussa.
8.5.2014
Kirjanpainajakuoriainen voi tappaa tulevana kesänä kuusia eteläisen Suomen yksityismetsissä lähes 10 miljoonan euron arvosta. Arvio perustuu Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon perusteella tehtyyn laskelmaan.
8.5.2014
Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen määrärahan myöntämisestä hirvieläinvahinkojen metsätaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Määrärahalla korvataan vuonna 2013 arvioituja metsätalouden hirvieläinvahinkoja
28.4.2014
Suomen metsäkeskus on jättänyt eriävän mielipiteen kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain uudistamista pohtineen työryhmän loppuraporttiin. Suomen metsäkeskus kannattaa keskeisiä metsänhoitotöitä tukevan Kemera-järjestelmän uudistamista. Työryhmän raportissa on joitain parannuksia nykyiseen Kemera-lakiin verrattuna, mutta Kemera-lain uudistaminen esitetyllä tavalla ei kuitenkaan yksinkertaistaisi tukijärjestelmän hallintoa vaan päinvastoin sitoisi entistä enemmän voimavaroja lain toimeenpanoon.
28.4.2014
Suomen Metsäkeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen toteuttamassa kirjanpainajien parveilun seurannassa on tehty ensimmäiset havainnot kirjanpainajien liikkeellelähdöstä. Kuusia tuhoavat kirjanpainajakuoriaiset alkavat parveilla ilman lämpötilan noustessa noin 18 asteeseen ja maan lämpötilan noin 10 asteeseen. Metsäkeskus ja Metsäntutkimuslaitos seuraavat parveilun alkamista.
27.2.2014
Erityisesti Pohjois-Suomessa hirvieläinten aiheuttamista tuhoista maksettavien korvausten määrä vähenee voimakkaasti aiempiin vuosiin verrattuna. Korvauksia vuoden 2013 tuhoista maksetaan vähemmän pääasiassa, koska korvaussumman arvioinnissa käytettyjä taimikoiden arvoja oli muutettu. Arvioitujen vahinkojen pinta-ala kasvoi osassa Suomea jopa kolmanneksen, mutta maksettujen korvausten määrä väheni. Vuoden 2013 tuhoista maksetaan korvauksia 880 000 euroa, mikä on 320 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
14.2.2014
Joka neljäs energiapuun korjuukohde säästyi puustovaurioilta vuonna 2013. Pahimmin vaurioituneilla kohteilla lähes joka toinen kasvamaan jätetty puu oli vahingoittunut. Korjuujälkeä on mahdollista parantaa kaikilla energiapuuhakkuilla. Nyt epäonnistumisia on Metsäkeskuksen tarkastusten perusteella liikaa.
31.1.2014
Liki 90 prosentilla yksityismetsissä tehdyissä uudistushakkuissa huomioitiin vuonna 2013 metsien luontoarvot hyvin tai erinomaisesti. Hakkuiden läheisyydessä sijainneista arvokkaista elinympäristöistä 94 prosenttia oli säilynyt kokonaan tai lähes ennallaan. Säästöpuita oli jätetty keskimäärin 9,7 kappaletta hehtaarille.
23.1.2014
Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa viime viikolla käynnistyneen yt-prosessin ensimmäinen kokous pidettiin 23.1.
20.1.2014
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu on voittanut Laatukeskuksen Vuoden 2013 laatuinnovaatio -kilpailun julkisen sektorin sarjassa. Metsään.fi-palvelu on suunnattu metsänomistajille ja metsäalan organisaatioille. Palvelussa metsänomistaja voi katsella ja hyödyntää metsänsä tietoja sekä ilmoittaa tehdyistä hoitotöistä ja hakkuista. Metsänomistaja voi myös luovuttaa metsätietonsa metsäalan palveluntarjoajille hoitotyö- tai puukauppatarjouksia varten. Metsään.fi-palvelun kehityksen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.