Mediatiedotteet

25.5.2018
Metsäteollisuuden investoinnit ovat lisänneet puuraaka-aineen tarvetta noin 10 miljoonalla kuutiometrillä, mikä on näkynyt puukaupan vahvana nosteena viime vuosina. Puukaupan kasvu on jatkunut myös kuluvana vuonna. Tukki- ja kuitupuun tarjonta kasvoi tammi-huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna. Pohjois- ja Itä-Suomessa myyntihakkuita lisäsivät alkuvuodesta laajat tykkylumituhot.
24.5.2018
Metsäkeskus aloittaa uusia ja jatkaa vuonna 2017 aloitettuja metsätiedon inventointihankkeita eri puolilla Suomea noin 5,3 miljoonan hehtaarin alalla. Metsätiedon inventoinnissa tarvittavan laserkeilaus- ja ilmakuva-aineiston hankinta tehdään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen kanssa. Vuonna 2018 kaukokartoitettavan alueen koko on poikkeuksellisen suuri, koska edellisinä kesinä huonot sääolosuhteet ovat estäneet suunniteltuja kartoituslentoja. Metsävarainventointeihin liittyen Metsäkeskus tekee myös maastossa koealamittauksia.
23.5.2018
Suomen metsäkeskus on kehittänyt työntekijöittensä työelämätaitojen osaamista uudenlaisella tavalla mikro-oppimisen avulla. Työelämätaitojen projektissa Metsäkeskus loi myös työkalun, jonka muutkin metsäalan organisaatiot voivat saada käyttöönsä.
22.5.2018
Metsänomistajat ovat suunnitelleet tykkylumituhoista johtuvia hakkuita lähes 16 000 hehtaarin alueelle. Hakkuista kertyy puuta noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä, jonka myyntiarvo on 45–50 miljoonaa euroa. Tykkylumituhoista aiheutuva puunmyyntitulojen menetys on 7–10 miljoonaa euroa. Pahimmillaan tuho on pirstonut useamman hehtaarin alueella lähes kaiken puuston.
21.5.2018
RoadsML-tiimi voitti viikonloppuna järjestetyn Ultrahack-tapahtuman Hack the Forest Data -metsähaasteen. Tiimin kehittämä sovellus yhdistää avointa metsätietoa ja tietoa tiestöstä, ja sen avulla voidaan selvittää tieverkoston kuntoa ja hakkuukelpoisen puuston saatavuutta. Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa metsätietoa on ollut mahdollista hyödyntää entistä tehokkaammin maaliskuun alusta alkaen, kun metsätietolain muutokset astuivat voimaan. Ympäristötiedoksi luokiteltavat metsätiedot ovat avoimesti saatavissa Metsään.fi-verkkosivujen uudessa avoimen tiedon osiossa. Uusia, avointa metsätietoa hyödyntäviä palveluita ideoitiin Ultrahack-viikonlopussa Helsingin Airo Islandilla.
18.5.2018
Metsänviljelykausi on alkanut lähes koko maassa. Tänä keväänä puuntaimia istutetaan arviolta 80 000 hehtaarille ja siemeniä kylvetään noin 25 000 hehtaarin alalle. Metsä palkitsee huolellisen ja ripeän uudistajan. Uudistusalaa ei kannata pitää tuottamattomana yhtään kasvukautta, sillä avonainen ala heinittyy ja vesoittuu nopeasti.
17.5.2018
Yksityisteiden perusparannuksiin ja uusien metsäteiden rakentamiseen myönnettävä Kemera-tuki nousee 1.6.2018 alkaen eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Suomen metsäkeskus voi ottaa vastaan korotetun tuen saavia hakemuksia jo nyt heti, sillä asetuksen mukaan uudet tukitasot koskevat myös Metsäkeskuksessa vireillä olevia hankkeita.
14.5.2018
Metsänviljelyssä käytettävästä maanmuokkauksesta jää nykyisin aiempaa vähemmän jälkiä ja ympäristö palautuu aiempaa nopeammin ennalleen.
7.5.2018
Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito tuo metsänomistajalle Etelä-Suomessa kolmanneksen suuremmat nettotulot, kuin jos työ jää tekemättä. Varhaishoidon määrää voitaisiin kaksinkertaistaa nykyisestä. Kemera-tuki lisää taimikonhoidon kannattavuutta.
26.4.2018
Suomen metsäkeskus tarkasti vuonna 2017 maastossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä, joihin oli haettu Kemera-tukea. Maastotarkastuksissa havaittiin paljon työnjälkeä, joka ei täyttänyt Kemera-tuen rahoitusehtoja. Näiden kohteiden osuus nousi edellisvuoteen verrattuna. Eniten korjattavaa havaittiin nuoren metsän hoitokohteilta, joilta oli kerätty myös pienpuuta.
24.4.2018
Porotalous ja metsätalous käyttävät samoja luonnon resursseja. Yhteentörmäyksiltä ei voi aina voi välttyä. Poronhoidon kannalta oleellisia asioita metsien käsittelyn suhteen ovat uudistushakkuut maan muokkauksineen sekä taimikonhoidon ja harvennushakkuiden toteutuksessa käytettävät toimintatavat.
19.4.2018
Suomalaisella metsätaloudella ja alan tieteellisellä tutkimuksella on tärkeä tehtävä ilmastonsuojelussa, kirjoittaa Helsingin yliopiston ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi uudessa Metsät ilmastopolitiikassa -raportissa. Suomen metsäkeskuksen julkaisemassa raportissa Kauppi ottaa kantaa jakautuneeseen LULUCF-keskusteluun ja arvioi puunkäytön tulevaisuutta.
18.4.2018
Lauantaina 21.4. Metsämme-messujen yhteydessä järjestettävän keskustelupaneelin teemana on lisääntyvien hakkuiden ja luonnon monimuotoisuuden yhteensovitus. Panelistit edustavat monipuolisesti metsien käytön eri puolia, paikalla ovat muun muassa kansanedustaja Anne Kalmari, dosentti Panu Halme Jyväskylän yliopistosta sekä Tomi Salo Metsäteollisuus Ry:stä.
6.4.2018
Kelirikko tulee varmasti joka kevät. Sen vaikeuteen vaikuttavat tien peruskunto sekä edellisen syksyn ja kevään sääolosuhteet. Pahimpaan aikaan tielle voidaan asettaa painorajoitus mutta tärkeintä on pitää tie hyvässä kunnossa.
5.4.2018
Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä keväänä noin 1,4 miljoonalla eurolla. Korvausten määrä on lähes kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Hirvivahinkoasetuksen muutos viime keväänä nosti korvaushakemusten määrää voimakkaasti loppuvuodesta.
28.2.2018
Suomen metsäkeskus on tehnyt Rokuan harjualueella töitä paahde-elinympäristöjen hyväksi EU:n osittain rahoittamassa Light & Fire -LIFE hankkeessa. Maastossa näkyvät maanpinnan käsittelyn jäljet sadoista laikuista, koska jäkälää on poistettu laikuista. Lähes kahteen sataan laikkuun istutettiin kangasajuruohon taimia, joista puolet oli mikrolisättyjä.
27.2.2018
Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa metsätietoa on mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin 1.3.2018 alkaen, kun metsätietolain muutokset astuvat voimaan. Ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa avoimesti saatavissa Metsään.fi-verkkosivujen uudessa avoimen tiedon osiossa.
20.2.2018
Runsaat sateet ja maan roudattomuus vaikeuttivat puunkorjuuta viime vuonna. Sääolosuhteiden vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa. Huomautusten määrä lähes kaksinkertaistui tarkastuskohteilla edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia annettiin puusto- ja maastovaurioista sekä tarpeettoman voimakkaista harvennuksista.
12.2.2018
Lappilaiset metsätoimijat tavoittelevat aiempaa enemmän kansainvälisiä kehitysvaroja alueelle ja tuovat esille kestävän metsätalouden osaamista alueella.
15.1.2018
Suomen metsäkeskus tiivistää toimipisteverkostoaan kustannussyistä.