Mediatiedotteet

17.5.2018
Yksityisteiden perusparannuksiin ja uusien metsäteiden rakentamiseen myönnettävä Kemera-tuki nousee 1.6.2018 alkaen eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Suomen metsäkeskus voi ottaa vastaan korotetun tuen saavia hakemuksia jo nyt heti, sillä asetuksen mukaan uudet tukitasot koskevat myös Metsäkeskuksessa vireillä olevia hankkeita.
14.5.2018
Metsänviljelyssä käytettävästä maanmuokkauksesta jää nykyisin aiempaa vähemmän jälkiä ja ympäristö palautuu aiempaa nopeammin ennalleen.
7.5.2018
Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito tuo metsänomistajalle Etelä-Suomessa kolmanneksen suuremmat nettotulot, kuin jos työ jää tekemättä. Varhaishoidon määrää voitaisiin kaksinkertaistaa nykyisestä. Kemera-tuki lisää taimikonhoidon kannattavuutta.
26.4.2018
Suomen metsäkeskus tarkasti vuonna 2017 maastossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä, joihin oli haettu Kemera-tukea. Maastotarkastuksissa havaittiin paljon työnjälkeä, joka ei täyttänyt Kemera-tuen rahoitusehtoja. Näiden kohteiden osuus nousi edellisvuoteen verrattuna. Eniten korjattavaa havaittiin nuoren metsän hoitokohteilta, joilta oli kerätty myös pienpuuta.
24.4.2018
Porotalous ja metsätalous käyttävät samoja luonnon resursseja. Yhteentörmäyksiltä ei voi aina voi välttyä. Poronhoidon kannalta oleellisia asioita metsien käsittelyn suhteen ovat uudistushakkuut maan muokkauksineen sekä taimikonhoidon ja harvennushakkuiden toteutuksessa käytettävät toimintatavat.
19.4.2018
Suomalaisella metsätaloudella ja alan tieteellisellä tutkimuksella on tärkeä tehtävä ilmastonsuojelussa, kirjoittaa Helsingin yliopiston ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi uudessa Metsät ilmastopolitiikassa -raportissa. Suomen metsäkeskuksen julkaisemassa raportissa Kauppi ottaa kantaa jakautuneeseen LULUCF-keskusteluun ja arvioi puunkäytön tulevaisuutta.
18.4.2018
Lauantaina 21.4. Metsämme-messujen yhteydessä järjestettävän keskustelupaneelin teemana on lisääntyvien hakkuiden ja luonnon monimuotoisuuden yhteensovitus. Panelistit edustavat monipuolisesti metsien käytön eri puolia, paikalla ovat muun muassa kansanedustaja Anne Kalmari, dosentti Panu Halme Jyväskylän yliopistosta sekä Tomi Salo Metsäteollisuus Ry:stä.
6.4.2018
Kelirikko tulee varmasti joka kevät. Sen vaikeuteen vaikuttavat tien peruskunto sekä edellisen syksyn ja kevään sääolosuhteet. Pahimpaan aikaan tielle voidaan asettaa painorajoitus mutta tärkeintä on pitää tie hyvässä kunnossa.
5.4.2018
Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä keväänä noin 1,4 miljoonalla eurolla. Korvausten määrä on lähes kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Hirvivahinkoasetuksen muutos viime keväänä nosti korvaushakemusten määrää voimakkaasti loppuvuodesta.
28.2.2018
Suomen metsäkeskus on tehnyt Rokuan harjualueella töitä paahde-elinympäristöjen hyväksi EU:n osittain rahoittamassa Light & Fire -LIFE hankkeessa. Maastossa näkyvät maanpinnan käsittelyn jäljet sadoista laikuista, koska jäkälää on poistettu laikuista. Lähes kahteen sataan laikkuun istutettiin kangasajuruohon taimia, joista puolet oli mikrolisättyjä.
27.2.2018
Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa metsätietoa on mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin 1.3.2018 alkaen, kun metsätietolain muutokset astuvat voimaan. Ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa avoimesti saatavissa Metsään.fi-verkkosivujen uudessa avoimen tiedon osiossa.
20.2.2018
Runsaat sateet ja maan roudattomuus vaikeuttivat puunkorjuuta viime vuonna. Sääolosuhteiden vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa. Huomautusten määrä lähes kaksinkertaistui tarkastuskohteilla edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia annettiin puusto- ja maastovaurioista sekä tarpeettoman voimakkaista harvennuksista.
12.2.2018
Lappilaiset metsätoimijat tavoittelevat aiempaa enemmän kansainvälisiä kehitysvaroja alueelle ja tuovat esille kestävän metsätalouden osaamista alueella.
15.1.2018
Suomen metsäkeskus tiivistää toimipisteverkostoaan kustannussyistä.
12.1.2018
Eduskunta on hyväksynyt lain Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muutoksesta. Maaliskuun alussa voimaan tulevan metsätietolain mukaan ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa sähköisesti saatavissa nykyistä avoimemmin. Metsään.fi-verkkosivuille rakennetaan uusi osio avoimen metsätiedon jakelua varten.
5.1.2018
Suomen metsäkeskuksen hallinnoima yhteismetsien edistäminen Kainuussa -esiselvityshanke tiedottaa yhteismetsäasioista yhteisöille. Yhteismetsä omistusmuotona halutaan tehdä tunnetuksi muun muassa kuntapäättäjille.
4.1.2018
Metsäkeskus maksoi vuonna 2017 metsänomistajille kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon eli Kemera-tukea 52,8 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa tukea oli osoitettu 67,3 miljoonaa euroa. Kestävän puuntuotannon lisäksi Kemera-tukea käytettiin metsäluonnon hoitoon ympäristötukena 3 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,6 miljoonaa euroa.
21.12.2017
Suomen metsäkeskuksen hallinnoimassa Pohjoisen puun tiet –hankkeessa on kartoitettu puunkuljetusten ongelmakohtia ja löydetty niihin parannuskeinoja. Paikannettu ja ajantasainen tieto teiden kunnosta auttaa kuljetusten suunnittelussa. Myös tien ylläpitäjät hyötyvät tien käyttäjien palautteesta.
21.12.2017
Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily-hankkeen viimeiset kätköt vietiin maastoon loppusyksystä. Pyhäselän ja Kolin alueilta löytyvien kätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.
21.12.2017
Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily-hankkeen geokätköjä piilotettiin Jämsän Himoksen sekä Konneveden seudun maastoihin tämän syksyn aikana. Geokätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.