Toimijatiedotteet

14.10.2019
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään,...
26.9.2019
Metsänomistaja voi liittää metsänsä luomukeruualueeksi tekemällä Metsään.fi-palvelussa sopimuksen luomuvalvonnasta.  Metsänomistaja tekee sopimuksen luomukeruualueen selvittäjän kanssa. Sopimus astuu voimaan, kun selvittäjä on hyväksynyt metsätilan luomukeruualueeksi Metsään.fi-palvelussa....
19.9.2019
Suomen metsäkeskus myöntää Kemera-tukea metsänomistajille metsänhoito- ja metsänparannustöihin. Koko vuodelle Kemera-varoja on käytettävissä saman verran kuin viime vuonna, noin 56 miljoonaa euroa. Viime vuonna varoja käytettiin koko maassa 49 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna...
30.8.2019
Toimijatiedote 30.8.2019 Kemera-lain mukaan metsän terveyslannoituksen tukea voidaan myöntää suometsien tuhkalannoitukseen sekä lannoitukseen kohteella, jonka maaperässä esiintyy boorinpuutosta. Lisäksi edellytetään, että lannoitevalmiste soveltuu ravinne-epätasapainon korjaamiseen....
27.6.2019
Suomen metsäkeskus arvioi luonnonhoidon laatua 415 hakkuukuviolla ja yhteensä 1374 hehtaarilla viime vuonna. Suunnatulla otannalla arviointiin valittiin 95 hakkuukuviota, joilla tiedettiin olevan merkittäviä luontoarvoja. Luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen...
26.6.2019
Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke toteutetaan koulutushankkeena Pirkanmaan alueella aikavälillä 01.05.2019 - 30.04.2022. Hanke rahoitetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta sekä osallistumismaksuista. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Suomen...
19.6.2019
Talvella oli paljon lumituhoja varsinkin Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa, mikä on lisännyt kaarnakuoriaisten pesäpaikoiksi sopivan vahingoittuneen havupuun määrää metsissä. - Metsiin jääneekin kesän yli tuoreita rungon osia kaarnakuoriaisten pesimispaikoiksi. Tämän seurauksena hyönteisten...
13.6.2019
Eteläisemmällä syöntialueella neulasten syönti on ollut ankarinta Jalasjärvellä ja Kauhajoella. Havaintoja syönnistä on Metsäkeskukseen tullut tähän mennessä myös Peräseinäjoen ja Alavuden eteläosista, Parkanosta, Teuvalta, Kurikasta, Ilmajoelta ja Seinäjoelta. Toinen, pohjoisempi syöntialue...
20.5.2019
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään,...
17.5.2019
Juurikäävän torjuntatyön laatua on tärkeä seurata, koska torjuntaa-aineen peittävyys kannolla vaikuttaa kantokäsittelyn torjuntatehoon. Peittolevyn ja paperilomakkeen vaihtoehdoksi on nyt kehitetty uusia menetelmiä. Juurikäävän torjuntaliuoksella peitetyistä kannoista otetaan valokuvia...
8.5.2019
Metsään.fi-palvelussa voi itse rajata metsänkäyttöilmoituksen kartalle alueen, joka on suunniteltu hakattavaksi. Aiemmin ilmoituksen on voinut tehdä vain olemassa olevista metsävarakuvioista. Kuvion piirto-ominaisuus toimii metsänkäyttöilmoituslomakkeen kartalla samalla tavalla kuin palvelun Kemera...
2.5.2019
METSO-ohjelman avulla voidaan suojella luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä alueita, ja metsänomistajat saavat tuloja suojelusta. Viime vuonna määräaikaisia METSO-ympäristötukisopimuksia solmittiin noin 2 500 hehtaarin alalle. Suojelupinta-ala kasvoi lähes 700 hehtaaria edellisvuodesta. Suomen...
29.4.2019
Metsänomistajat ovat kirjanneet metsään liittyviä tavoitteitaan Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa vuodesta 2017 lähtien. Palvelussa metsänomistajia on pyydetty ilmoittamaan asteikolla 0-5, kuinka tärkeitä tavoitteita heille ovat puuntuotanto, luonnon monimuotoisuus, luonnontuotteiden keruu,...
18.4.2019
Marjojen, kuusenkerkän ja muiden kotimaisten luonnontuotteiden kerääjät ja toimittajat eivät kohtaa yrityksiä, jotka käyttävät ja jatkojalostavat näitä luonnon raaka-aineita. Maa- ja metsätalousministeriö teetti vuonna 2017 selvityksen, jonka mukaan yli puolella luonnontuotteita jalostavista...
17.4.2019
Metsänomistajat hakivat vuonna 2018 vilkkaasti korvauksia hirvituhoista. Hirvieläinten aiheuttamia metsätuhoja korvataan koko maassa 2 miljoonalla eurolla. Viime vuonna korvauksia maksettiin metsänomistajille 1,4 miljoonaa euroa. Eniten hirvivahinkokorvauksia maksetaan tänä vuonna Pohjois-...
12.4.2019
Metsäalan toimijat voivat hyödyntää suositusta esimerkiksi hakkuiden suunnittelussa ja metsänomistajien neuvontatyössä. Suositus auttaa rajaamaan metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt hakkuiden ulkopuolelle ja säästämään riittävästi lakikohteen ympäristöä. - Suositus on käytännönläheinen ja...
4.4.2019
Kuukauden oikaisuvaatimusaika ja kolmen kuukauden moiteaika koskevat tiekunnan päätöksiä, jotka on tehty uuden yksityistielain voimaantulon jälkeen. Oikaisuvaatimus osoitetaan tiekunnalle ja moitekanne tiekuntaa vastaan nostetaan käräjäoikeudessa. Oikaisuvaatimus tulee tehdä tiekunnalle 30...
27.3.2019
Kulotushankkeessa poltetaan suurin osa päätehakatun kuvion hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä kuviolle jätetty säästöpuuryhmä. Hankkeen tavoitteena on lisätä talousmetsään monimuotoisuudelle arvokkaita metsän rakennepiirteitä, palanutta puuta ja lahopuuta sekä tuottaa kuvion laajuinen...
15.3.2019
Suomen metsäkeskus tarkasti viime vuonna maastossa kaikkiaan noin 1 800 kohdetta, joilta metsänomistajat olivat jättäneet taimikon varhaishoidon tai nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksen ja hakeneet Kemera-tukea. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 9 374 hehtaaria. Otantatarkastettujen...
25.2.2019
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään,...
21.2.2019
Metsänomistaja löytää nyt Metsään.fi-palvelussa helpommin ne yritykset, joille haluaa jakaa metsätietojaan. Lisäsimme suostumusten antosivulle mahdollisuuden suodattaa yrityksiä muun muassa yritysten toimialan mukaan. Onhan yrityksenne tiedot palvelussa ajantasalla? Loppuvuodesta veimme...
14.2.2019
Suomen metsäkeskus tarkasti talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälkeä 118 leimikolla vuonna 2018. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 453 hehtaaria. Korjuujälki arvioitiin hyväksi noin 55 prosentilla kohteista. Tulos oli edellisvuotta selvästi parempi. Tuolloin korjuujälki oli suositusten...
8.2.2019
Metsäkeskuksen Hakkuuaikomukset-palvelu kertoo reaaliaikaisesti arvion markkinoille tarjottavan puun määrästä. Palvelun avulla metsäalan toimijat voivat seurata puun tarjonnan kehitystä omalla toiminta-alueellaan. Palvelua on uudistettu ja sen avulla saadaan nyt entistä tarkempaa tietoa metsien...
7.2.2019
Metsänomistajat ovat saaneet tammikuussa esitäytetyn metsäverotuksen 2C-lomakkeen postissa. Lomakkeen täyttämiseen on ohje osoitteessa vero.fi/lomakkeet/2C. Veroilmoitus suositellaan antamaan sähköisesti OmaVerossa. Veroasioiden hoitamiseen voi tehdä myös valtuutuksen osoitteessa suomi.fi/valtuudet...
1.2.2019
Luonnonhoitokortin osaamiskoe on uudistunut Luonnonhoidon osaamiskokeeseen on tehty uudistuksia yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa ja uudistettu koe otetaan käyttöön vuonna 2019. Uudistukset koskevat osaamiskokeen sisällön lisäksi myös oppimateriaaleja. Oppimateriaalina on Tapion Hyvän metsänhoidon...
25.1.2019
Metsäkeskus kutsuu kaikkia tienkäyttäjiä ilmoittamaan havaintojaan kotimaan metsäteiden kunnosta uudella Metsään Tie -mobiilisovelluksella. Sovelluksella voi ilmoittaa yksittäisiä havaintoja esimerkiksi metsätien liukkaudesta, kelirikosta, kuopista ja kivistä, tulvahaitoista tai aurauksen...
11.1.2019
Automaattinen päätöksenteko on muutoksen jälkeen mahdollista taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen Kemera-tuesta päätettäessä. Kemera-tukihakemuksella ja -toteutusilmoituksella Metsäkeskukselle ilmoitettavia tietoja verrataan Metsäkeskuksen tietojärjestelmän tai...
10.1.2019
Metsäkeskuksen webinaarissa selviää, kuinka paljon Kemera-tukea on tänä vuonna käytettävissä metsänhoitotöihin, ympäristötukiin ja luonnonhoitohankkeisiin. Metsäkeskuksen asiantuntijat kertovat verkkoluennolla myös nuoren metsän hoidon, metsäteiden rakentamisen ja perusparannustöiden Kemera-töiden...
8.1.2019
Talven 2018 aikana lumituhoja esiintyi pääsääntöisesti yli 200 metriä merenpinnasta sijainneissa Kainuun ja Pohjois-Karjalan männiköissä. Vahingoittuneissa puissa kesän yli pesineet ytimennävertäjä-hyönteiset ovat tuottaneet metsiin runsaasti uusia jälkeläisiä, ja tuhoalueiden...
19.12.2018
Suomen metsäkeskus on tarkastanut Kemera-tuella rakennettujen ja perusparannettujen metsäteiden kuntoa. Tarkastuksia tehtiin kuluvana vuonna 78 tiekilometrillä eri puolilla Suomea. Yli puolet tarkastetuista metsäautoteistä täytti metsätieohjeiden vaatimukset. Sen sijaan noin 30 prosentille...
18.12.2018
Suomen ympäristökeskuksen Liiteri-palveluun keräämiä kuntien yleiskaavojen rasterikuvia ja niihin liittyviä merkintöjä ja määräyksiä voit nyt tarkastella myös Metsään.fi-palvelun karttanäkymässä. Kartalla näkyy yleiskaava niistä kunnista, jotka ovat toimittaneet aineiston Liiteri-palveluun....
13.12.2018
Metsäteiden kunnosta ja tienvarsien vesakoitumisesta voidaan tulevaisuudessa saada entistä tarkempaa tietoa. Metsäkeskuksen ja yhteistyökumppaneiden pilottikokeilussa metsäteiden kuntoa selvitettiin laserkeilauksilla, jossa laserkeilain kiinnitettiin autoon ja kauko-ohjattavaan drone-lennokkiin...
26.11.2018
Heinolan kaksi metsäneuvojaa siirtyvät Lahden päätoimistolle osoitteeseen Aleksanterinkatu 18 A, 6.kerros. Sulkemisella haetaan kustannussäästöjä ja parannetaan jäljelle jäävien toimistotilojen käytettävyyttä. Lahden toimistolle siirtyvät metsäneuvojat: Veikko Väisänen, puh. 040 553 4916...
13.11.2018
Omavalvonta parantaa metsänhoitotöiden laatua ja luo hyvät edellytykset metsien kasvulle. Metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat nyt tarkkailla taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon laatua uuden Laatumetsä-mobiilisovelluksen avulla. Sovelluksella voi tallentaa metsänhoitokohteilta...
5.11.2018
Metsään.fi-palvelun palveluhakemistosta voi metsänomistaja etsiä sopivia palveluntarjoajia toimialan perusteella. Asiakkailta tulleen palautteen pohjalta lisäämme palveluun uusia toimialoja, jotta metsänomistaja löytää haluamansa palveluntarjoajat jatkossa entistä helpommin Toivomme, että...
30.10.2018
Kemera-asiakirjojen listauksessa näytölle oli toimijapalvelussa ongelmia, jos näytettäviä asiakirjoja oli satoja. Nyt tämä ongelma on ratkaistu ja listaus toimii myös suurilla asiakirjamäärillä. Mikäli huomaatte toimijapalvelun käytössä poikkeavuutta, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä...
24.10.2018
Taimikoita hoidettiin Suomessa viime vuonna alle 150 000 hehtaarin alalla, mikä on vain noin puolet alueellisten metsäohjelmien kokonaistavoitteesta. Taimikoiden harvennuksen ja varhaishoidon tarve on vuodessa lähes 270 000 hehtaaria. Eniten taimikonhoidon tarvetta on Pohjanmaan ja Uudenmaan...
18.10.2018
Metsään.fi-palvelu on poissa käytöstä torstai-illasta 18.10. klo 21 alkaen perjantaiaamuun 19.10. klo 9.00 saakka. Käyttökatkon aikana päivitetään palvelun taustajärjestelmiä. Kiireelliset asiat kannattaa hoitaa palvelussa ennen käyttökatkoa. Mikäli tarvitset asiakkaidesi metsien tietoja tai...
15.10.2018
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään,...
11.10.2018
Aloita esitäytetyn toteutusilmoituksen teko valitsemalla ensin oikea rahoitushakemus: Asiointi - Kemera - Rahoitushakemus. Jos haluat tehdä toteutusilmoituksen ilman esitäyttöä niin löydät lomakkeen nopeimmin suoraan palvelun etusivun ASIOINTI-linkeistä. Toteutusilmoituksen täytössä on seuraavia...
9.10.2018
Metsään.fi-palvelun taustajärjestelmien huoltotyöt ovat ohi ja palvelua voi jälleen käyttää. Palvelun toiminnallisuudessa saattaa vielä jonkin aikaa ilmetä hitautta tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos jokin toiminto ei onnistu, niin kannattaa odottaa ja yrittää jonkin ajan päästä uudelleen....
5.10.2018
Metsätieohjeiden muutoksissa on pyritty ottamaan huomioon nykyisen puunkuljetuksen tavoitteet mahdollisimman hyvin: muun muassa ympärivuotinen liikennöinti, maa on jäätyneenä aiempaa lyhyemmän ajan, kotimaisen puunkorjuun määrät ovat kasvaneet ja puutavara-autot kuljettavat entistä raskaampia...
1.10.2018
Metsään.fi-palvelun taustajärjestelmiä huolletaan, minkä vuoksi Metsään.fi-palvelu on poissa käytöstä pe 5.10. klo 15.00 alkaen. Arvioimme palvelun olevan käytettävissä viimeistään ti 9.10. klo 9.00. Ilmoitamme vielä sähköpostitse, kun voit jälleen käyttää palvelua. Kiireelliset asiat kannattaa...
12.9.2018
Juurikääpä on Suomessa ylivoimaisesti eniten havupuille tuhoja aiheuttava puiden lahottajasieni. Sen arvioidaan tuottavan vuosittain noin 50 miljoonan euron tappiot maamme metsätaloudelle. Suomen metsäkeskus ja Luke ovat kehittäneet uusia menetelmiä juurikäävän torjuntaan yhteistyöhankkeessa. Maa-...
3.9.2018
Metsäkeskuksessa on selvitetty ja digitoitu vuosina 2005–2016 rahoitetuissa metsäojitushankkeissa tehdyt piennartasanteet, jotka eivät ole aikaisemmin näkyneet peruskarttapohjalla. Maanmittauslaitos on vienyt nykyiseen tieverkostoon liittyvät piennartiet maastotietokantaan ja julkaissut ne...
23.8.2018
Metsään.fi-palvelua päivitettiin viime viikolla. Metsänomistaja voi nyt lähettää palvelussa ilmoituksen hirvieläinten puustolle aiheuttamista vahingoista. Metsänomistaja löytää linkin hirvieläinvahinkoilmoitukseen palvelun etusivulla olevasta ASIOINTI-kohdasta. Ilmoituslomake on samantyylinen kuin...
11.7.2018
Puun hakkaajan tulee huolehtia juurikäävän torjunnasta metsätuholain mukaisesti. Torjuntavelvoite koskee toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana tehtäviä hakkuita havupuuvaltaisissa metsiköissä juurikäävän leviämisen riskialueilla. Juurikäävän leviäminen estetään käsittelemällä...
3.7.2018
Esimerkiksi kunnostusojitushankkeella osa suunnittelutuen saaneista ojista on jäänyt kaivamatta, jolloin suunnitteluun maksettu tuki joudutaan perimään takaisin näiden ojien osalta. Metsänviljelyhankkeelle on maksettu suunnittelu ja muokkaus, mutta hanke on jäänyt kokonaan tekemättä. Tällöin...
29.6.2018
Uudet palvelut löytyvät 29. kesäkuuta alkaen Metsään.fi-verkkosivuilta avoimen metsätiedon osiosta. Aiemmin tänä vuonna verkkosivuilla julkaistiin paikkatietoaineistojen tiedostopaketit, joiden kautta avointa metsätietoa pääsee tarkastelemaan erityisen paikkatieto-ohjelman avulla. Nyt julkaistavat...
28.6.2018
Mikäli metsänkäyttöilmoitus kohdistuu alueelle tai sen läheisyydessä on alue, joka on maakuntakaavassa kaavamerkinnällä S (suojelualue) tai SL (luonnonsuojelualue), lähetämme asiasta automaattisesti tiedon kirjeellä ELY-keskukselle, maanomistajalle, maanomistajan edustajalle ja hakkuuoikeuden...
27.6.2018
Metsäkeskus on kokeillut uudenlaista satelliittiseurantamenetelmää metsälain valvonnassa parin viime vuoden aikana. Satelliittikuvausaineistosta nähdään hakkuiden aiheuttamat muutokset metsäpeitteeseen, ja aineistoa voidaan verrata alueelta toimitettuihin metsänkäyttöilmoituksiin. Näin saadaan...
20.6.2018
Ruskomäntypistiäisen toukkia on havaittu erityisesti Suupohjassa Eri puolilla Etelä-Pohjanmaata on parin viime viikon aikana tavattu ruskomäntypistiäisen toukkia. Havaintoja on tehty mm. Isojoen Iivarinkylässä, Leppikylässä ja Kodesjärvellä, Kauhajoen Lumikankaalla, Jalasjärven Madesjärvellä,...
19.6.2018
Metsätuholain mukaan läpimitaltaan yli 10 senttimetriset havupuut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea tiettyihin määräaikoihin mennessä heinä-elokuussa. Kuuset on kuljetettava pois metsästä 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 kuutiometriä...
13.6.2018
Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelua on uudistettu vuodesta 2017 alkaen. Uudistettu tiedonsiirtopalvelu (uTSP) on Suomi.fi-palveluväylän välityksellä internetissä toimiva valtakunnallinen verkkopalvelu. Suomi.fi-palveluväylän kautta toimivaan uudistettuun tiedonsiirtopalveluun on voinut liittyä...
7.6.2018
Metsäkeskus lähti rohkeasti pilotoimaan Suomi.fi-valtuudet-palvelua Metsään.fi-palvelun käyttövaltuuksien hallinnoinnissa. Samalla kirjautumisessa luovuttiin hankalaksi koetuista Katso-tunnuksista. Pilottina toimiessa moni asia tulee eteen vielä käyttöönoton jälkeenkin. Kiitämme kaikkia...
6.6.2018
Metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat nyt osallistua uuteen metsänistutuksen omavalvonnan koulutukseen sähköisessä Gimlet-verkko-oppimisympäristössä. Verkkokoulutuksessa osallistujat saavat tietoa siitä, kuinka uuden metsän istutus onnistuu.  Koulutuksessa opitaan valitsemaan sopivat...
5.6.2018
Biotalouden kehitys avaa yhä lisääntyvässä määrin uusia liiketoimintamahdollisuuksia metsäisille yrittäjille. Metsäpalveluyrityksille kasvun paikat näyttäytyvät muun muassa metsänhoitopalveluiden lisääntyvänä kysyntänä erityisesti metsäteollisuuden raaka-ainekysynnän myötä. Kiinnostus metsään...
28.5.2018
Myös paperiset poikkeuslupahakemukset toimitetaan samaan sähköpostiosoitteeseen mki(at)metsakeskus.fi (poikkeus 10 päivän määräajasta metsänkäyttöilmoituksen tekemiseksi). Sähköpostiviesti on hyvä otsikoida selkeästi. Merkitse viestin aiheeksi metsänkäyttöilmoitus, kunta ja mahdollinen...
23.5.2018
Suomen metsäkeskuksessa alkoi syksyllä 2017 henkilöstön työelämätaitojen kehittämisprojekti Minä ja Me – uuden ajan työelämätaidot. Projekti sai koko työyhteisön liikkeelle, kun jokainen työntekijä pääsi pohtimaan nykytyöelämän vaatimuksia ja omaa työelämäarkeaan. Työelämätaitoihin perehdyttiin...
17.5.2018
Yksityisteiden perusparannuksen Kemera-tuki nousee eteläisessä Suomessa 35 prosentista 50 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 45 prosentista 50 prosenttiin tiehankkeiden kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki pysyy ennallaan 60 prosentissa kunnostuskuluista. Uusien teiden Kemera-tuki...
17.5.2018
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehakuja on yhteensä kolme vuonna 2018. Kolmas hankehaku avataan 15.10.2018 ja siihen...
14.5.2018
Tietojen saaminen asiakassuhteen tai jäsenyyden perusteella edellyttää, että Metsäkeskus hyväksyy ilmoitetun henkilötietojen käsittelyn perusteen ja tekee tästä hyväksymisestä päätöksen. Menettely on sama, kuin jos Metsäkeskukseen toimitettaisiin paperimuodossa annettu suostumus ja Metsään.fi-...
26.4.2018
Metsäkeskus tarkasti viime vuoden aikana maastossa kaikkiaan 1 600 kohdetta, joilta metsänomistajat olivat jättäneet taimikon varhaishoidon tai nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksen ja hakeneet Kemera-tukea. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 8 909 hehtaaria. Tarkastettujen taimikon...
19.4.2018
Suomen metsäkeskus pyytää toimittamaan Kemera-metsänviljelytöissä käytettävän viljelymateriaalin hinnat vahvistettavaksi 15.5.2018 mennessä. Vahvistuspyynnön voi lähettää oheisella lomakkeella sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsakeskus.fi. Esitetyssä hinnastossa tulee näkyä eriteltyinä...
12.4.2018
Luonnon monimuotoisuus tulisi turvata yhä useammalla metsänkäsittelyalueella. Valtakunnallinen Monimetsä-hanke on kehittänyt ja kokeillut toimintamalleja, jotka edistävät metsänhoidon suosituksissa kuvattujen luonnonhoitokeinojen käyttöä talousmetsissä. Nyt näitä toimintamalleja ja luonnonhoidon...
27.3.2018
Kulotushankkeessa poltetaan suurin osa avohakatun kuvion hakkuutähteestä, osa humuskerroksesta sekä kuviolle jätetty säästöpuuryhmä. Hankkeen tavoitteena on lisätä talousmetsään monimuotoisuudelle arvokkaita metsän rakennepiirteitä, palanutta puuta ja lahopuuta sekä tuottaa kuvion laajuinen...
27.3.2018
Edellä kerrottu menettely edellyttää, että ilmoituksen kohteena olevalla käsittelyalueella korjataan pääasiallisesti kaatunutta, vaurioitunutta tai tuhoissa kuollutta puuta. Poikkeusmenettely on voimassa seuraavilla alueilla: - Kainuussa: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka,...
8.3.2018
Metsätietolaki uudistui 1.3. Lakimuutoksen myötä toimijalla on nyt mahdollisuus pyytää Metsäkeskuksesta metsänomistajien henkilötiedot sisältäviä metsätietoja, kun tietyt asiakkuus- tai jäsenyysehdot toteutuvat. Lue lisää: Asiakkuuteen perustuvat metsätietopyynnöt -ohje. Pyyntö toimitetaan...
6.3.2018
Toimijakäyttäjät kirjautuvat Metsään.fi-palveluun 6.3.2018 alkaen käyttäen joko mobiilivarmennetta tai henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia. Katso-tunnuksilla ei voi enää kirjautua. Suomi.fi-tunnistautumisen käyttöönotto Metsään.fi-toimijapalveluun kirjautumisessa onnistui 5.3....
27.2.2018
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään...
27.2.2018
Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkosivuilla avautuu maaliskuussa uusi avoimen metsätiedon osio, jonka kautta voi vapaasti ladata tietoja metsävaroista, metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä, metsänkäyttöilmoituksista ja Kemera-töistä. - Avoimen metsätiedon katseluun käyttäjät tarvitsevat...
20.2.2018
Suomen metsäkeskus tarkasti kasvatushakkuiden korjuujälkeä 155 leimikolla vuonna 2017. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 556 hehtaaria. Talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälki arvioitiin hyväksi vain 37 prosentilla kohteista. Tulos oli selvästi heikompi kuin edellisvuonna, jolloin...
20.2.2018
Onnistuneen päivityksen jälkeen palveluun ei voi enää kirjautua Katso-tunnuksilla. Suomi.fi-tunnistus-palvelun käyttöönottoa yritettiin jo 7.2., mutta asennus epäonnistui teknisten ongelmien vuoksi. Ilmoitamme kaikille toimijapalvelun käyttäjille heti asennuksen jälkeen tekstiviestinä tiedon...
8.2.2018
Tällä hetkellä palvelu on käytössä ja toimijat kirjautuvat palveluun Katso-tunnuksiaan käyttäen kuten ennenkin. Palvelusta oli tarkoitus julkaista uusi versio, joka mahdollistaa toimijoille Suomi.fi-tunnistautumisen eli kirjautumisen käyttäen mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia.  ...
7.2.2018
Suomi.fi-tunnistautumisen käyttöönotto siirtyy. Toimijat kirjautuvat Metsään.fi-toimijapalveluun edelleen käyttäen Katso-tunnuksia kuten tähänkin saakka. Tiedotamme mahdollisimman pian, milloin tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia käyttäen. Metsään.fi-palvelussa on...
6.2.2018
Henkilökohtainen mobiilivarmenne on sujuva tapa tunnistautua Suomi.fi-palvelussa. Kannattaa varmistaa, että mobiilivarmenteen käyttö on mahdollista organisaationne puhelinliittymissä. Mobiilivarmenne on maksuton palvelu yrityspuhelinliittymiin. Käyttöoikeuksia voi hallinnoida edelleen Katso-...
25.1.2018
Kirjautumisessa siirrytään Suomi.fi-tunnistus-palvelun käyttöön, mikä mahdollistaa käyttäjälle aiempaa helpomman kirjautumisen. Voit lukea asiasta enemmän marraskuun tiedotteestamme. Lisäksi otetaan käyttöön Suomi.fi-valtuudet-palvelu, joka onnistuneen kirjautumisen jälkeen tarkistaa...
25.1.2018
Tykkytuhoalueilla kaatuneiden ja katkenneiden puiden korjuusta on tehtävä normaaliin tapaan metsänkäyttöilmoitus. Metsänkäyttöilmoitus pitää toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 10 päivää ja aikaisintaan kolme vuotta ennen hakkuun aloittamista lomakkeella tai Metsään.fi-palvelussa. Jos...
23.1.2018
Lisääntyvä puun käyttö asettaa tavoitteita talousmetsien luonnonhoidolle ja arvokkaiden luontokohteiden säilymiselle. Ympäristötukisopimus on hyvä keino turvata luontokohteiden säilyminen. Tuen hakemiseen maanomistajat tarvitsevat usein metsäammattilaisten apua. Metsäalan toimijat ovat...
12.1.2018
Metsään.fi-verkkosivuilla avautuu uusi avoimen metsätiedon osio, jossa avointa metsätietoa voi selailla, ladata paikkatietoaineistoina tai ottaa käyttöön teknisen rajapinnan kautta. Avoin metsävaratieto esitetään sekä hila-aineistona että kuvioittain. Myös tiedot metsälain erityisen tärkeistä...
12.12.2017
Kerroimme marraskuussa, että Metsään.fi-toimijapalveluun kirjautumisessa siirrytään mobiilivarmenteen ja henkilökohtaisten pankkitunnusten käyttöön vielä tämän vuoden puolella. Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttöönotto siirtyy vuoden vaihteen yli, ja arvioimme että uudet kirjautumistavat tulevat...
13.11.2017
Metsäkeskuksen korjuukelpoisuuskartat tukevat puunoston ja -korjuun suunnittelua. Karttatietojen avulla metsäkoneyrittäjien on helppo nähdä, koska millekin hakkuualalle voi mennä töihin. Näin puunkorjuuta on mahdollista rytmittää entistä tasaisemmin ympäri vuoden. Myös maasto- ja puustovauriot...
8.11.2017
Metsänomistajat ovat marraskuun alusta alkaen voineet kirjata Metsään.fi-palveluun mitä tavoitteita heillä on metsänsä suhteen. Tavoiteasettelu ei vaikuta palvelussa oleviin toimenpide-ehdotuksiin. Näette metsänomistajan kirjaamat tavoitteet niiltä metsätiloilta, joiden tietoihin teillä on...
7.11.2017
Monimetsä-hankkeen luonnonhoidon tarkistuslista tuo näkyväksi metsänomistajien luontotoiveet. Metsäammattilaiset voivat selvittää listan avulla, haluaako metsänomistaja jättää leimikkoonsa esimerkiksi riistatiheikköjä, tekopökkelöitä kolopesijöille tai tavanomaista enemmän säästöpuita....
3.11.2017
Metsäpalveluyrittäjien palveluille on kysyntää kotimaassa ja kysyntä näyttäisi edelleen kasvavan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Markkinoilla on tilaa uusille yrittäjille ja olemassa olevien yritysten kasvulle. Metsäpäivien Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun –seminaari kutsuu metsäalan toimijoita...
1.11.2017
Yrityksissä on hyvä varautua muutokseen ohjeistamalla, että kaikki toimijapalvelun käyttäjät ottavat mobiilivarmenteen käyttöön matkapuhelinliittymissään. Mobiilivarmenne on maksuton palvelu yrityspuhelinliittymiin. Lisätietoa mobiilivarmenteesta. Toistaiseksi pääkäyttäjien ei tarvitse...
18.10.2017
Metsäkeskus sai alkukesästä käyttöönsä ensimmäisiä satelliittikuvausaineistoja hakkuista, jotka on toteutettu syksyn 2015 ja syksyn 2016 välisenä aikana. Ensimmäisten kuvausaineistojen perusteella oli pääteltävissä, ettei kaikilta hakkuukohteilta ollut jätetty metsänkäyttöilmoitusta. Kun...
29.9.2017
Metsä- ja luontoyrittäjyyden kasvupolulle etsitään mukaan edistyksellisiä ja kasvua tavoittelevia yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu metsiin ja luontoon. Kasvu Open –yrityskilpailun kasvupolulle voivat hakea perinteiset metsätalous- ja puunjalostusyritykset, metsäalan palveluita tai...
22.9.2017
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeita ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehaku etenee siten, että haun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle....
19.9.2017
Metsäalan toimijat voivat osallistua Metsäkeskuksen uuteen maksuttomaan verkkokoulutukseen, jossa käydään läpi omavalvonnan hyötyjä ja mittausmenetelmiä. Koulutus avautuu sähköiseen Gimlet-verkko-oppimisympäristöön, jossa sen voi suorittaa sopivana ajankohtana. Ensimmäisessä omavalvonnan...
23.8.2017
Kotimaisen raakapuun käyttö on noussut jo 70 miljoonaan kuutiometriin ja metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät edelleen puun tarvetta lähivuosina. Metsien kasvua ja terveyttä on ylläpitänyt jo vuosikymmeniä jatkunut hyvä metsänhoito. Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan talousmetsissä...
11.8.2017
Kemera-töissä käytettyjen taimien kustannukset korvataan yleensä maksetun laskun mukaisesti, mutta yleisimmille viljelymateriaaleille on mahdollista vahvistaa toimijakohtainen hinnasto. Suomen metsäkeskus pyytää metsänhoitoyhdistyksiä, yhteismetsiä ja metsäpalveluja tarjoavia yrityksiä...
29.6.2017
Metsään.fi-palvelu kokoaa vaiheittain eri julkishallinnon organisaatioiden metsä-, luonto- ja ympäristötietoa samaan karttanäkymään. Kun metsätilan kokonaistilanteen näkee yhdestä paikasta, helpottaa se toimijoita hoito- ja hakkuutöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kemera-asiointi helpottui...
28.6.2017
Hiirihaukka, mehiläishaukka ja kanahaukka pesivät varttuneissa metsissä. Metsätaloustoimet ovat niille usein epäedullisia. Pesämetsiä hakataan ja harvennusten yhteydessä poistetaan kasvuvikaisia puita, jotka sopisivat hyvin pesäpuiksi. Uudet käytännöt ovat tarpeen, jotta uhanalaistuneiden...
20.6.2017
Metsätöiden kustannukset voivat joskus nousta ennakoitua suuremmiksi. Metsäkeskus ottaa huomioon Kemera-tukipäätöksessä terveyslannoitus-, suometsänhoito- ja metsätiehankkeiden lisäkulut, jotka ovat enintään 10 prosenttia hyväksytyn Kemera-tukihakemuksen kustannusarviosta. Lisäkulut täytyy...
15.6.2017
Metsäkeskuksen reaaliaikainen ennuste kertoo markkinoille tarjottavan puun määrän. Palvelu on kätevä apuväline metsäalan toimijoille, jotka haluavat seurata tarjonnan kehitystä ja suunnitella puuhankintoja omalla toiminta-alueellaan. Palvelussa voi tarkastella puun tarjontaa kunnittain,...
2.6.2017
Metsäkeskus on saanut käyttöönsä ensimmäisiä satelliittikuvausaineistoja hakkuista, jotka on toteutettu syksyn 2015 ja syksyn 2016 välisenä aikana. Uudella kuvausmenetelmällä voidaan nähdä toteutuneet uudistushakkuut varsin luotettavasti. Metsäkeskus testaa uutta hakkuiden...
31.5.2017
Metsäkeskuksen uusi karttapohjainen paikkatietopalvelu helpottaa valuma-alueiden ja niiden pinta-alan sekä vesimäärän arviointia. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää karttapalvelua apuna esimerkiksi vesiensuojelurakenteiden suunnittelussa. Taustatiedot valuma-alueesta auttavat arvioimaan, kuinka...
18.5.2017
Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. Hankehaku etenee siten, että haun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle....
12.5.2017
METSO-merkintä on päivitetty Metsään.fi-palvelussa runsaalle 66 000 metsäkuviolle, joiden yhteispinta-ala on lähes 154 000 ha. Metsäanalyysitulosten perusteella nämä kuviot kuuluvat suojeluarvoiltaan yksityismetsien parhaimmistoon. METSO-merkintä on päivitetty myös noin 6 000 metsäkuviolle...
8.5.2017
Metsätuhoja aiheuttavat kirjanpainajakuoriaiset kärsivät viime vuoden viileästä ja sateisesta kesästä. Kuoriaiset eivät pystyneet tuottamaan kahta sukupolvea kesän aikana. On todennäköistä, että kuoriaiskannan koko on pienentynyt ja parveilu on tänä keväänä edellisvuosia maltillisempaa....
26.4.2017
Metsäkeskus tuottaa palvelussa olevan perusmetsätiedon. Jos joku toinen taho julkaisee, jatkojalostaa tai yhdistää tätä tietoa niin hän vastaa myös tiedon oikeellisuudesta omissa kanavissaan. Lisäksi muun muassa kohdassa 3 korostetaan palveluun rekisteröityneen toimijan velvollisuutta...
26.4.2017
Metsäkeskus tuottaa palvelussa olevan perusmetsätiedon. Jos joku toinen taho julkaisee, jatkojalostaa tai yhdistää tätä tietoa niin hän vastaa myös tiedon oikeellisuudesta omissa kanavissaan. Lisäksi muun muassa kohdassa 3 korostetaan palveluun rekisteröityneen toimijan velvollisuutta huolehtia...
12.4.2017
Nuoren metsän hoidon hakusulku päättyy 20. huhtikuuta, jonka jälkeen kaikkia Kemera-hakemuksia käsitellään jälleen normaaliin tapaan Suomen metsäkeskuksessa. Ministeriö joutui asettamaan hakusulun vuosi sitten keväällä, kun hakemuksia tuli Metsäkeskukseen kahden vuoden hanketyömäärän verran....
3.4.2017
Suomen metsäkeskuksesta voi pian taas hakea Kemera-tukea nuoren metsän hoitoon, kun maa- ja metsätalousministeriön asettama hakusulku päättyy. Metsäkeskus on käsitellyt kaikki nuoren metsän Kemera-rahoitushakemukset, mutta lukuisat hankkeet odottavat yhä toteutusta. Nuoren metsän hoidossa...
23.3.2017
Metsäkeskus vastaanottaa nykyisen sähköisen tiedonsiirtopalvelunsa kautta toimijoilta metsänkäyttöilmoituksia, Kemera-hakemuksia ja -toteutusilmoituksia. Palvelua käyttävät toimijat, joilla on käytössään metsä- ja paikkatietojärjestelmä. Tällä hetkellä metsäalan toimijoiden lähettämät tiedot...
28.2.2017
Jo pari vuotta yksityisille metsänomistajille maksuton Metsään.fi-palvelu tulee nyt maksuttomaksi myös metsäalan toimijoille. Tähän saakka metsäalan toimijat ovat maksaneet Metsään.fi-palvelusta kuntakohtaisen vuosimaksun. Maksu on perustunut maa- ja metsätalousministeriön maksuperusteasetukseen...
27.2.2017
Tähän saakka metsäalan toimijat ovat maksaneet Metsään.fi-palvelusta kuntakohtaisen vuosimaksun. Maksu on perustunut maa- ja metsätalousministeriön maksuperusteasetukseen, joka oli voimassa 28.2.2017 saakka. Toivottavasti tämän muutoksen myötä metsänomistajat ja heidän suostumuksellaan te...
22.2.2017
Suomen metsäkeskus tarkasti kasvatushakkuiden korjuujälkeä 206 leimikolla vuonna 2016. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 1 043 hehtaaria. Valtaosa tarkastetuista leimikoista oli harvennuksen jälkeen varttunutta kasvatusmetsää, joissa on aiempina vuosina tehty nuoren metsän kunnostus....
15.2.2017
Yksityisille metsänomistajille suunnatulla Kemera-tuella tehtiin taimikoiden varhaishoitoa kaikkiaan 42 073 hehtaarilla viime vuonna. Työmäärä on hieman yli puolet metsäneuvostojen maakunnille asettamasta 75 570 hehtaarin kokonaistavoitteesta. Eniten raivaussahaa käytettiin Hämeessä, missä...
2.2.2017
Metsäalan toimijoilla luonnonhoidon osaamisen varmistaminen on ollut metsätalouden toimintakäytäntöä jo 20 vuotta. Talousmetsien luonnonhoitoa ohjaavat lukuisat säädökset, sertifiointikriteerit ja Metsänhoidon suositukset, joiden osaamista luonnonhoitokortin tentissä  kysytään. Kasvava...
12.1.2017
Suomen metsäkeskus jatkaa Kemera-hakemuksien käsittelyä vuoden vaihtuessa. Tammikuun alussa tallennusjonossa oli 8060 hakemusta, joista suuri osa oli viime syksynä saapuneita nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon hakemuksia. Ruuhkaa saadaan purettua kevään aikana. Metsänomistajat voivat...
19.12.2016
Taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa tulee tänä vuonna toteutettua ennätysmäärä, yhteensä noin 125 000 hehtaaria. Töihin varattu 33,5 miljoonan euron Kemera-tuki tulee kokonaan käytettyä. Tukisummaan sisältyy kesäkuulla lisätalousarviossa myönnetty 8,4 miljoonan euron lisämääräraha. -...
15.12.2016
Metsäkeskus teki tänä vuonna jälkihoitotarkastuksen vuonna 2008 päättyneille tiehankkeille. Vajaassa kymmenessä vuodessa neljännes teistä oli joutunut niin huonoon kuntoon, että teitä on alettava korjata välittömästi. Näin huonossa kunnossa oleville teille Metsäkeskus asettaa määräajan, jonka...
29.11.2016
Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 29.11. nuoren metsän hoidon hakusulun jatkumisesta vuoden vaihteen jälkeenkin. Terveyslannoituksen osalta hakusulku päättyy vuoden vaihteessa ja taimikon varhaishoidon hakusulku päättyi 10.10.2016. Muita Kemera-työlajeja ei ole hakusulun piirissä....
12.10.2016
Metsänomistajat hoitavat metsäomaisuuttansa mielellään sähköisesti.  Pellervon taloustutkimus  PTT:n kyselyyn vastanneet metsänomistajat arvioivat sähköiset palvelut toiseksi mieluisammaksi tavaksi hoitaa metsäasioitaan. Vain henkilökohtainen tapaaminen oli vielä suositumpi tapa asioida....
8.9.2016
Metsäkeskukselle on tänä vuonna osoitettu Kemera-varoja 63,7 miljoonaa euroa. Toteutusilmoituksia on vastaanotettu 31,7 miljoonan euron edestä, joista 16,7 miljoonaa euroa on jo maksettu tuensaajille. Käsittelyn eri vaiheissa on toteutusilmoituksia 15 miljoonan euron arvosta. Metsäkeskus voi...
31.8.2016
Metsäkeskus käynnistää kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemeran) mukaisen luonnonhoitohankkeiden hankehaun 30. elokuuta 2016 sekä seuraavan hankehaun 15. lokakuuta 2016. Luonnonhoitohanketyöt voivat sisältää esimerkiksi elinympäristöjen kunnostusta tai vesiensuojelutöitä. Metsäkeskus on...
3.8.2016
Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hankkeiden pinta-alat eivät voi enää laajentua toteutusvaiheessa siitä, mikä aiemmin hakemuksen perusteella on Metsäkeskuksessa hyväksytty. Muutos on voimassa 4.7.2016 tai sen jälkeen tehdyissä rahoituspäätöksissä. Päätöstekstiin on tullut...
30.6.2016
Valtion toisessa lisätalousarviossa on osoitettu 30 miljoonaa euroa lisää myöntämisvaltuutta ja 8,444 miljoonaa euroa tukirahoja kuluvan vuoden Kemera-tukiin. Nämä määrärahalisäykset eivät poista Kemera-tukien hakusulkua: Maa- ja metsätalousministeriön määräyksen mukaan uusia hakemuksia taimikon...
1.4.2016
Metsäkeskuksen hallussa olevat metsäteihin liittyvät asiakirjat ovat julkisuuslain mukaisesti julkisia. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa metsänparannus- ja Kemera-rahoituksen hakemiseen liitty-vät tiekartat ja yksikkölaskelmat. Kuka tahansa sivullinen henkilö saa tutustua julkisiin...