Uhanalaiset lajit | Metsäkeskus

Uhanalaiset lajit

Lisätietoja

Uhanalaisten metsälajien elinpaikkojen turvaaminen on talousmetsien luonnonhoidon keskeisiä tavoitteita. Luonnonsuojelulain mukaan laji voidaan säätää uhanalaiseksi, jos sen luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut.  Luonnonsuojeluasetuksessa on lueteltu 2 124 uhanalaista lajia. Niistä 680 lajia on määritelty erityisesti suojeltaviksi. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on rajannut esiintymispaikan ja tiedottanut siitä metsänomistajalle.

Luonnonsuojelulain lisäksi uhanalaisia lajeja suojellaan metsästyslain ja kalastuslain säädöksin.

Metsä- ja ympäristöalan yhteistyönä kehitettyä ja metsätalouden toimijoiden käyttöön tarkoitettua toimintamallia varten on laadittu lista uhanalaisista lajeista, joiden esiintymät on mahdollista ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Toimintamallissa uhanalaiset lajit on jaettu kahteen ryhmään: lakisääteisesti turvattaviin lajeihin ja vapaaehtoisesti turvattaviin lajeihin.

Lakisääteisesti turvattavia lajeja ovat EU:n luontodirektiivin lajit, erityisesti suojeltavat ja rauhoitetut lajit. Vapaaehtoisesti turvattavia lajeja ovat muut uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit.

.