Maisemahyvitys varmistaa maisemien säilymisen | Metsäkeskus

Maisemahyvitys varmistaa maisemien säilymisen

Uutiskuva esittää kaukonäkymää Kuusamon vaaramaisemasta.
Maisema-arvokaupassa retkeilyreittien varrella sijaitsevia arvokkaita maisemametsiä hoidetaan maiseman ehdoilla tai jätetään luonnontilaan. Kuva Risto Mulari
Kuusamossa alkaa syyskuun puolivälissä maisema-arvokauppa, jossa matkailijat ja muut tahot voivat antaa vapaaehtoisia lahjoituksia eli niin kutsuttuja maisemahyvityksiä metsämaisemien ylläpitoon ja hoitoon.

Tavoitteena on edistää matkailulle tärkeiden kauniiden maisemien ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä alueella.

– Maisema-arvokauppa toimii niin, että kerätyistä varoista maksetaan korvaus maisemanhoidosta niille metsänomistajille, jotka haluavat vapaaehtoisesti hoitaa metsiä maisemat ja luontoarvot huomioiden, kertoo toimintamallia jo useita vuosia kehittänyt Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Metsänomistajille tuloja maisemien säilyttämisestä

Kokeilussa mukana olevat metsät on valittu huomioimalla uudistuskypsien metsien maisemallinen arvo, luonnon monimuotoisuus ja metsän rooli hiilivarastona. Metsänomistajat voivat valita, haluavatko he säilyttää alueen koskemattomana sopimuskauden ajan vai käsitellä metsää tavalla, joka säilyttää metsän peitteisenä. Metsänomistajille maksettava korvaus määräytyy tämän mukaisesti. 

– Maiseman vaaliminen huolellisesti valituilla kohteilla ei vaikeuta paikallista puunhankintaa, kertoo Suomen Metsäkeskuksen elinkeinojohtaja Anssi Niskanen.

Merkitys matkailulle ja alueen vetovoimaisuudelle

Kuusamon alueen matkailun keskeisenä vetovoimatekijänä on luonto. Useat alueen matkailuyrittäjät keskittyvätkin erilaisten luonnossa tapahtuvien matkailupalveluiden tarjoamiseen. Luontoympäristön viihtyisyys, maisemat ja monipuolisuus ovat tärkeitä vaikuttajia matkailijoiden elämyksiin, ja siksi Kuusamo oli ideaalinen valinta maisema-arvokaupan pilotille. Kokeilussa mukana olevat maisemakohteet onkin valittu alueilta, jotka ovat matkailun kannalta keskeisiä. Näitä ovat esimerkiksi erilaisten ulkoilureittien kuten Karhunkierroksen varret sekä maisemapaikoilta kuten Rukatunturilta tai Konttaiselta avautuvat näkymät.

– Maisemien vaalimista ja luonnon monimuotoisuutta tukeva toimintamalli tuo monenlaisia hyötyjä niin matkailuyrityksille kuin alueelle laajemmin. Alueellisia hyötyjä ovat muun muassa alueen imagon vahvistuminen vastuullisena ja kestävänä matkakohteena ja konkreettiset toimet matkailumaiseman säilyttämiseksi, summaa maisema-arvokaupan hyötyjä matkailualueelle Ruka-Kuusamo Matkailun toimitusjohtaja, Mats Lindfors

Kokeilu tukee alueen ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä

Metsien ekologinen kestävyys paranee maisemia ja luonnon monimuotoisuutta vaalimalla. Puolestaan sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys paranevat alueella, kun matkailuyrittäjien lisäksi myös yksityiset metsänomistajat hyötyvät Kuusamoon suuntautuvasta matkailusta. 

Maisema-arvokauppaan liittyvä varojen keruu ja maisemanhoitotoimenpiteiden suunnittelu ovat osa kansainvälistä SINCERE-hanketta. Kokeilu toteutetaan yhteistyönä Ruka-Kuusamon Matkailuyhdistyksen, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. Lisää tietoa maisema-arvokaupasta Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistyksen sivuilta.

.