Ympäristötuki

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
puh.029 432 4931
jarkko.partanen(at)metsäkeskus.fi

Hae oman alueesi luonnonhoidon asiantuntijan tai asiakasneuvojan yhteystiedot ja ota häneen yhteyttä:

• Luonnonhoidon neuvojien ja asiantuntijoiden yhteystiedot

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

  • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
  • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).

Metsätalouden ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito- tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä laajemmin. Ympäristötuki on tarkoitettu ensisijaisesti metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ympäristötukea voidaan käyttää myös muihin kohteisiin. Tukea myönnetään vain yksityiselle metsänomistajalle.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on maanomistajan ja Metsäkeskuksen välille solmittava sopimus. Sopimuksella metsänomistaja sitoutuu säilyttämään kohteen monimuotoisuutta sekä jättämään kohteet metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle. Sopimus merkitään kiinteistörekisteriin.

Sopimus tehdään 10 vuodeksi ja se on voimassa, vaikka alue siirtyy kokonaan tai osittain uudelle omistajalle. Tukea voidaan myöntää myös ympäristötukisopimuksen valmisteluun, jos se tehdään muuna kuin maanomistajan omana työnä.

Tutustu metsänomistajan tarinaan vapaaehtoisesta metsän suojelusta, katso video.

Ympäristötuen määräytyminen

Ympäristötuen määrän yhteydessä määriteltävä peruskorvaus on maakuntapohjaisesti määritellyn alueen puukuutiometrin keskikantohinta kerrottuna kahdella ja ympäristökohteen pinta-alalla.

Tukea voidaan myöntää vain osalle kohteista

Ympäristötukea voi saada vain osalle metsälain elinympäristöistä ja METSOn valintaperusteet täyttävistä kohteista. Vuonna 2009 solmitut eli vuoden 2019 uusittavat ja uusia kohteita koskevat sopimukset ovat tarkastelussa lähtökohtaisesti tasavertaisessa asemassa

Ympäristötukikohteen valintakriteerit

Tärkein valintakriteeri on kohteen ekologinen laatu. Kohteen on oltava ensisijaisesti

  • metsälain 10 §:n mukainen elinympäristö
  • monimuotoisuusarvoltaan tärkeä
  • runsaspuustoinen.

Metsälain elinympäristöjen yhteydessä voidaan rahoittaa myös ekologisesti merkittävimpiä METSO-ohjelman elinympäristöjä. Ympäristötukikohteiden rajauksessa pyritään luomaan ekologisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Kohteen merkitystä monimuotoisuuden edistämisen kannalta ja sen valintaa ympäristötuen piiriin voivat puoltaa myös

  • sijainti metsälakikohteen tai suojelualueen läheisyydessä
  • säilytettävällä tai hoidettavalla kohteella esiintyvä suojeltava laji.

Metsälakikohteet, joille ympäristötukea ei pääsääntöisesti voida myöntää:

Ympäristötukea ei pääsääntöisesti voida myöntää vähäpuustoisille kohteille, jotka jäisivät luonnostaan pienten hakkuumahdollisuuksien vuoksi metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi jouto- ja kitumaan suot ja kallioalueet.

Pysyvään suojeluun sopivat kohteet ELY-keskukselle

Ympäristötukea ei myöskään voida myöntää luonnonsuojelulain mukaan rauhoitetuille alueille tai luonnonsuojelulain mukaisten eliöiden suojelemiseksi, sillä näiden kohteiden suojelusta vastaa ympäristöhallinto eli ELY-keskus.

Metsäkeskus välittää metsänomistajan suostumuksella pääsääntöisesti yli 4 hehtaarin kokoiset yhtenäiset METSO-kohteet ELY-keskukselle, joka selvittää niiden soveltuvuuden vapaaehtoisen pysyvän suojelun kohteiksi.

Tutustu metsänomistajan tarinaan vapaaehtoisesta metsän suojelusta, katso video.

METSOn luontotyyppien rahoittaminen ympäristötuella

Tehtäessä ympäristötukisopimusta metsälain elinympäristökohteesta, on usein ekologisesti tarkoituksenmukaista laajentaa alueen rajausta ympäröiviin METSO I-II luokan kohteisiin tai mahdollisiin METSO-ohjelmaan soveltuviin kohteisiin, jotka ovat erilaisten paikkatietoaineistojen perusteella analysoitu omaavan luontoarvoja.

Ympäristötuen käyttöä METSO-kohteilla, jotka eivät ole metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja jotka eivät välittömästi liity metsälakikohteeseen tai luonnonsuojelualueeseen, ei ole kokonaan suljettu pois, mutta ne eivät ole ensisijaisesti rahoitettavia kohteita.

Sellaisia alueellisesti edustavia METSO-kohteita, jotka eivät liity metsälakikohteisiin tai luonnonsuojelualueisiin, tai muodosta ekologista verkostoa niiden kanssa, voidaan pääsääntöisesti rahoittaa vain, jos ne ovat METSO I luokan kohteita. Yksittäisiä METSO II tai III luokan kohteita ei rahoiteta, ellei niihin sisälly luokkaan I korottavia hoitotoimenpiteitä.

Ympäristötukikohteen hoito ja kunnostus eli tuki METSO III luokan kohteille

Ympäristötukeen ei nykytilanteessa oteta mukaan METSO III luokan kohteita, ellei siihen ole erityisen painavia, kohteen ekologiseen rajaukseen liittyviä perusteluja ja silloinkin vain, jos METSO-kohteen luonnontilaan palauttavista luonnonhoidon toimenpiteistä on sovittu metsänomistajan kanssa.

Myös metsälain elinympäristön hoito- ja kunnostustoimenpiteitä voidaan rahoittaa ympäristötuesta silloin, kun kunnostus on puustoisen elinympäristön monimuotoisuuden kannalta välttämätöntä.